Adventi naptár – 2020: Szenteste

Adventi naptár – 2020: Szenteste

Share this content.

Összeállítás: Evangélikus.hu, Horváth-Bolla Zsuzsanna
2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

Gyújtsuk meg az adventi koszorú mind a négy gyertyáját.

BEVEZETÉS 

Jézus Krisztus, Te vagy a Világ Világossága, akit semmilyen sötétség nem tud elfedni; mert még a sötétség is világos lesz tebenned. Magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Bocsáss meg nekünk!

(Zsolt 139,11; 90,8) 

Jézus Krisztus, Te vagy a Világ Világossága, akit semmilyen sötétség nem tud elfedni; mert még a halál árnyéka is menekül előled. Vigyázd lépteinket békéd útján!

(Lk 1,79) 

Jézus Krisztus, Te vagy a Világ Világossága, akit semmilyen sötétség nem tud elfedni; mert te adod világosságod azoknak, akik a sötétségben laknak, és ez a világosság most ránk hajnalodott. (Mt 4,16) 

Jézus Krisztus, te vagy a Világ Világossága, akit semmilyen sötétség nem tud elfedni; mert Te mindeneket láthatóvá teszel. Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és Krisztus világossága fog beragyogni! (Ef 5,13-14) 

A világosság, amely a sötétségbe érkezett, most eljött hozzánk, és a szívünkben ragyog és gyújt világosságot, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ámen. (2Kor 4,6) 

Dicsőséges Világosság az Örökkévaló Atyától, mennyei, szent és áldott Jézus Krisztus, elérkeztünk születésed éjszakájához. Urunk, ahogy most gondolatainkat Betlehem felé irányítjuk, add nekünk a békét, csendességet és örömet azon az első éjszakán, mikor Mária életed adott neked, és a szalmaágyba fektetett az istállóban. Hadd örvendezzünk együtt az angyali kórussal és énekeljük mi is a mennyei hírt Királyunk eljöveteléről. Isten Fia, Élet Adója, a mindenség hirdeti dicséretedet. Világosságod ragyogjon be minket és űzze el a bűn hatalmától, a haláltól és a gonosztól való minden félelmet, mert Benned megszabadulunk mindezektől. Jöjjön minden teremtmény a föld színéről és dicsőítsük Istent, a mi Urunkat! Dicsőség legyen Istennnek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindörökké. Ámen.  

 

VERS

Ady Endre: Kis karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

 

MEDITÁCIÓ 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. (Lk 2,1-7) 

Mennyből az angyal

(Evangélikus Énekeskönyv 548. ének)

1.

Mennyből az angyal lejött hozzátok,

Pásztorok, pásztorok,

Hogy Betlehembe sietve menve

Lássátok, lássátok! 

2.

Istennek Fia, aki született

Jászolban, jászolban,

ő lesz tinéktek Üdvözítőtök

Valóban, valóban.

3.

Mellette virraszt az édesanyja,

Mária, Mária.

Széna közt fekszik, jászolban nyugszik

Szent Fia, szent Fia. 

4.

A gyermek Jézust mindnyájan együtt

Imádjuk, imádjuk!

A nagy Úristent ilyen nagy jóért

Mind áldjuk, mind áldjuk! 

Szentmihályi: Énekeskönyv 1798. 

Ma éjjel Isten megtöri csendjét, nem haraggal, hanem az újszülött Jézus sírásával, aki az istállóban fekszik a szalmán. Csendesedjünk el néhány percre, hogy Mennyei Atyánk elé vigyük bánatunkat, és gondjainkat, aki úgy néz most le ránk is, ahogyan akkor nézett Fiára azon az első szent éjjelen, szeretettel szívében.  

 

MEDITÁCIÓ 

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:  

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. (Lk 2,8-14). 

Mennyei Király születék

(Evangélikus Énekeskönyv 180. ének) 

1.

Mennyei Király születék,

Mennyből küldte nekünk az ég,

Nevét Jézusnak nevezték,

Új esztendőnk ma vette, ím, kezdetét. 

2.

A törvény beteljesedett,

Jézus népek váltsága lett.

Az Isten megbékélt vélünk,

A Jézusért Atyánkká lett minékünk. 

3.

Azért e szent ünnepekben,

Vigadjunk új esztendőben,

Bizalmunk Istenben légyen

És Jézusnak az ő nagy érdemében. 

4.

Hagyjuk hátra bűneinket,

Jobbítsuk meg életünket;

Kövessük az Üdvözítőt,

Úgy várhatunk majd boldog új esztendőt. 

5.

Majd egykor az idők végén

Krisztus Urunk megjelenvén,

Nagy dicsősége tündöklik,

És igaz új esztendőnk elkezdődik. 

6.

Akkor mi is Megváltónkkal,

Aki dicső boldogsággal

Felváltja a múló időt,

Érünk áldott, örök, szép új esztendőt. 

Várad 1648. 

Ma éjjel Isten megtöri a csendet, angyalok hangjával, a legnagyszerűbb ígéret kijelentésével arról, hogy megszületett a Megváltó! Csendesedjünk el néhány percre és vigyük a ma született Jézus elé örömünket és hódolatunkat. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek. Ámen.  

 

MEDITÁCIÓ 

Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el egészen Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megőrizte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,15-20) 

Csendes éj! Tiszta, szent éj!

(Evangélikus Énekeskönyv 167. ének) 

1.

Csendes éj! Tiszta, szent éj!

Mindenek álma mély.

Nincs fent más, csak a drága, szent pár,

Várja, gyermeke alszik-e már.

Szent Fiú, aludjál,

Szent Fiú, aludjál! 

2.

Csendes éj! Tiszta, szent éj!

Angyalok hangja kél.

Halld a mennyei halleluját,

Szerte hirdeti drága szavát:

Krisztus megszületett,

Krisztus megszületett!

3.

Csendes éj! Tiszta, szent éj!

Szív, örülj, higgy, remélj!

Isten szent Fia jött ma hozzád,

Békét, életet és reményt ád.

Krisztus megszabadít,

Krisztus megszabadít! 

(Josef Mohr 1792-1848)

Ma éjjel Isten megtöri csendjét, és a világ örökre megváltozott. Mindenek megbékéltettek és helyreállíttattak ennek a kisgyermeknek az életén, munkáján és halálán keresztül. Csendesedjünk el néhány percre és imádkozzunk.  

 

BEFEJEZÉS 

Áldjuk az Urat.

Adjunk hálát Istennek. Ámen. 

Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek.

Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor. Ámen. 

Fújjuk el a gyertyákat és maradjunk csendességben még egy kis ideig. Az Úr áldja meg Karácsonyunkat.

Címkék: advent - naptár - adventi naptár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!