Andorka Eszterre emlékezünk

Andorka Eszterre emlékezünk

Share this content.

evangelikus.hu
50 éve, 1970. június 16-án született a 2003. február 17-én tragikus körülmények között elhunyt evangélikus lelkész, Andorka Eszter. Alábbiakban Esztus 2001-ben, Apácán elmondott prédikációjával emlékezünk.

Az igazi templom

Ezt a parancsot kapta Jeremiás az ÚRtól: Állj ki az ÚR házának kapujába, és így hirdesd ott az igét: Halljátok az ÚR igéjét, ti júdaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az ÚR előtt! Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjatok! Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: Az ÚR temploma, az ÚR temploma, az ÚR temploma van itt! Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására: akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké.
Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök, Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok: Megszabadultunk! De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. (Jer 7,1-10)

Keresztény Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Igen kemény szavak hangzottak el a mai vasárnapra kirendelt alapigében. Kemény és keserű szavak. Jeremiást odaállítja az ÚR a templom kapujába, és ő ezt kiáltja a befelé igyekvőknek: „Felesleges, sőt rossz, amit tesztek! Nem kedves az istentiszteletetek az ÚR előtt, utálatosak az áldozataitok! Semmit sem ér, hogy jöttök, imádkoztok, és az mondjátok: megszabadultunk! Jobb lenne, ha ide sem jönnétek, mert utána ismét ugyanazokat a bűnöket követitek el, s az áldozatok, melyeket nekem hoztok, hamisságból, csalásból, a szegények megkárosításából, özvegyek és árvák kifosztásából erednek, így jutottak a birtokotokba! Rablók barlangjává teszitek a házamat, ahová gonoszul szerzett zsákmánnyal érkeztek!"

Igen kemény szavak ezek. Igehirdetésre készülve vívódtam: mit is tegyek? Ha nagyon megszeppen a gyülekezet, lelkére veszi ezt a szigorú üzenetet, talán jövő héten üres lesz a templom. Finomítsam-e, enyhítsem magyarázattal a felolvasottakat? Vagy válasszak másik igét, ahogy erre lehetőség is van? Mégis, azt gondolom, nem lenne helyes ennek a kemény igének az üzenete elől megfutamodni. Szentírásunk szavai ezek a kemény szavak, és egyházunk sok-sok gyülekezetében hangzanak fel ma a szószékeken. Tegyük hát ki magunkat mi is az üzenetének! Tegyük ki magunkat az üzenetének azért is, mert nem a templom szeretetének hiánya mozgatja Jeremiást, amikor a templom ellen szól, hanem éppen annak nagy szeretete. Azt akarja, hogy Jeruzsálem, Izrael s benne az Úr temploma az legyen, amire elhívatott: ezért a keménység. Az Úr azt a megbízást adta neki:pusztíts és rombolj, építs és plántálj! Mielőtt elültetnéd a jót, pusztítsd el a gyomot, ami felverte Isten templomát! S az evangéliumban hallottuk, hogy Jézus ugyanígy cselekszik. A szelíd, irgalmas Jézus életének talán legkeményebb cselekedete volt, mikor a templomot megtisztította, kötélből font ostorral kergette ki a bikákat, juhokat, a pénzváltók asztalait pedig felborogatta. S ebben az órában éppen Jeremiás felolvasott szavait idézte: „Megíratott: az én házam imádság háza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek!" Mondta ezt – „imádság háza minden népszámára" – azért is, mert a hely, amelyet a kalmárkodással a templomban elfoglaltak, a pogányok udvara volt, az a hely, ahová a nem izraelita származású, de Istenre szomjazó, Istenre vágyódó emberek bemehettek imádkozni. A főpapnak azonban mit sem számított ezeknek az embereknek az ínsége, piactérré változtatta az ő imádságaik helyét. Jézus lángoló haraggal fordul ez ellen. Megtisztítja a templomot – éppen azért, mert olyan drága neki, mert igazán szereti, s tudja, milyen nagy dolgoknak lehet a kiindulópontja az Isten hajléka. Milyen hát az igazi templom, milyennek akarja Isten az ő házát? Milyennek akarja ezt a mi evangélikus keresztény egyházunkat, és ezt az apácai templomot is? Mai igéink három fontos szempontot mutatnak meg nekünk. Három olyan dolgot, amihez hozzá kell mérnünk a mi templomunkat, s mindenkinek az ide-jövetelét, az egyházhoz való viszonyát egyenként is. E három dolog egy közös kulcsszóban fogható eggyé: nyitottság. A templom – Jeremiás szerint és Jézus szerint is – nyitott hely kell, hogy legyen.

Nyitott kell legyen a templom elsőként a világra, a világ problémáira. Az Isten házának olyan helynek kell lenni, ahová a terheinket, a gondjainkat és az örömeinket magunkkal visszük. Ahol a gondolatainkat és kérdéseinket megvitatjuk, bibliaórán vagy más gyülekezeti alkalmakon, meggondoljuk az igehirdetésen keresztül, elmondjuk imádságainkban. Semmit sem ér, mondja nekünk Jeremiás, ha imádkozunk, de a minket igazán feszítő gondot rejtegetjük az Úr előtt. Azt is jelenti ez, hogy nincsen olyan téma, olyan dolog, melyről Istennel nem volna szabad beszélnünk. Nincs olyan dolog, mely méltatlan volna a figyelmére, s nincs, ami illetlen vagy alkalmatlan lenne arra, hogy segítségül hívjuk hozzá az Isten nevét. Olyan gyülekezetekre van szükség s olyan egyházra, mely nyitott a világra, az emberekre, a jelenségekre és problémákra. Gondolkodó és beszélgető gyülekezetre van szüksége az Istennek, mely vele együtt munkálkodik a világ jobbításán. Másodszor, a templomnak nyitottnak kell lennie a világra, nem csak úgy, hogy ide behozzuk mindazt, amiről az életünk szól, hanem azért is, hogy kivigyük innen az Isten üzenetét. Jeremiás azt mondta a kortársainak: nem templom az, mely csak a hét egy napjára, néhány órájára változtatja meg az életünket. Ha valóban Isten háza Jeruzsálem temploma, akkor áthatja hétköznapjainkat, életünk terét megszenteli. A mai vasárnap a papi kalendárium szerint Izrael-vasárnap is, az imádságban külön is meg fogunk emlékezni Izrael népéről, annak békéjéről. Bizony, Jeruzsálemnek nem csak a kétezer-hatszáz év előtti, Jeremiás-korabeli helyzete intő példa előttünk, de a mai is. Az utóbbi hetekben szinte minden nap hírt adott a sajtó egy újabb merényletről, gyilkosságról, nők, gyerekek erőszakos és értelmetlen haláláról. S történik mindez egy városban, melynek minden köve, minden háza szent. Tele van templomokkal Jeruzsálem régi városrésze. Az ember járja az utcákat: itt született Mária, itt gyógyította meg a 38 éve béna embert Jézus, itt szerezte zsoltárait Dávid, itt költötte el az utolsó vacsoráját Jézus, itt mosta meg sorra minden tanítványa lábát. Mintha az emberi bűn jelképe lenne, hogy az emberek, akik e sok szent hely közt élnek, nem képesek a békesség útját megtalálni, nem igazán templomok a templomaik, hiszen nem hatják át napjaikat. Ha mi másféleképpen akarjuk Istenünket tisztelni, ha mi igaz istentiszteletet, igazi, szent templomot akarunk, akkor annak a külső világra, az én külső életemre is hatással kell lennie. Nem elég a keresztelőn megfogadni, hogy gyermekünket Isten gyermekeként, ajándékaként neveljük fel, de napról napra úgy is kell követni a fejlődését, a növekedését, mint ránk bízott drága vendégét. Nem elég eljönni a temetésre, adományt adni az elhunyt testvérünk emlékezetére, vasárnap a templomban elmondani az érte és családjáért mondott imát: napról napra imádságunkban kell hordozni meghalt testvérünk hozzátartozóit. Kérni kell az Urat, hogy mutassa meg, hogyan lehetnénk vigasztalásukra és segítségükre. Ez teszi igazán templommá a templomot.

Andorka Eszter Az igazi templom című prédikációja 2001. augusztus 19-én Apácán hangzott el. Nyomatásban az Andorka Eszter: "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!" - Andorka Eszter emlékkönyvben jelent meg 2006-ban.

Címkék: Andorka Eszter. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!