Baptisati, copulati, sepulti – Anyakönyvi érdekességek

Baptisati, copulati, sepulti – Anyakönyvi érdekességek

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kovács Eleonóra
Mára alapvető történeti forrásnak számít az anyakönyv – matrikula –, ám e dokumentumtípus megléte sem volt mindig magától értetődő. Napjainkra már a gyülekezetek identitását hordozó, legfontosabb iratok közé tartoznak a matrikulák, családtörténet-kutatók forgatják őket naponta, kutatják digitálisan az interneten is. Ha valaki sok időt tölt tanulmányozásukkal, hamarosan tapasztalja, hogy sokszínű, szinte kimeríthetetlen információforrások.

Az anyakönyvek az úgynevezett általános források közé tartoznak, vagyis az adott közösség valamennyi tagjára tartalmaznak adatot, ezért is van nagy jelentőségük a kutatók számára. Az anyakönyvezésre vonatkozó szabályozások Európában és hazánkban is a reformáció megindulása után jelentek meg.

Sokszínű dokumentumok

Három alapvető fajtája a matrikuláknak a keresztelési (születési), a házassági és a halotti (a használatos latin szavakkal baptisati, copulati, sepulti – megkereszteltek, házasultak, elhaltak anyakönyve). Ezeken kívül az evangélikus egyházban vezettek még konfirmációs anyakönyvet, létezik a kitérők (régi elnevezéssel hűtlenek), illetve a betérők anyakönyve, s vannak az oktatási intézményekben felvett iskolai anyakönyvek is. A korai időszakban gyakoriak voltak a vegyes tartalmú kötetek, amelyek mindhárom fő életeseményt egy könyvben rögzítették, de az idő előrehaladtával és a közösségek népesebbé válásával párhuzamosan az egyes bejegyzéstípusok már inkább külön köteteket alkottak.

Az anyakönyvezés korai szakaszában nem létezett egységes szerkezet, a felvett adatok sorrendje sem volt kötött. A legkorábbi anyakönyvek gyakran még rovatokat sem tartalmaztak, egymás alá írt sorokban vagy éppen egymás mellett két oszlopban, kis téglalap alakú, vonalakkal határolt „dobozokba” jegyezték fel a neveket, évszámokat és egyéb információkat. Sok múlt természetesen az anyakönyvet vezető lelkész gondosságán, aki többé vagy kevésbé áttekinthetően vette fel az adatokat. Hamarosan megjelentek a kézzel készített rovatokat tartalmazó anyakönyvek, még később az – egy- vagy többnyelvű rovatokat használó – előre nyomtatott ívek.

Az anyakönyvek alakja nagyon változatos. Különösen a korai időszakban gyakori a kis alakú, négyszögletes vagy éppen a hosszúkás, keskeny kötetecske. Ez feltehetőleg nem volt véletlen, mert így a gyakran menekülésre kényszerült közösségek könnyen magukkal tudták vinni a fontos dokumentumot. Más köteteknél jól látható, hogy különálló, nagy alakú ívekre írták a feljegyzéseket, amelyeket össze is hajtottak, s csak később kötötték be őket.

Az első oldalakon többnyire címszerű feliratokat találunk, amelyek tartalmazzák a gyülekezet nevét, a kötet tartalmára és évkörére vonatkozó adatokat. Előfordul, hogy e belső címlapként funkcionáló oldal díszítést is tartalmaz. Határainkon belül a legrégebbi anyakönyvek 17. századiak. A legkorábbi evangélikus anyakönyv az 1624-es kezdőévű, soproni keresztelési bejegyzéseket tartalmazó kötet. Régi kötetekkel bír Kajárpéc (1692-től), a győröregtemplomi egyházközség (1695-től), Celldömölk (1699-től), Nemescsó (1701től), hogy csak néhány példát említsünk a régebbi forrásokat őrző gyülekezetek sorából.

A kötetek rovatai és maga az adatfelvétel is változó nyelven készült, a koraiak között sok a latin és a német nyelvű, de találunk szlovák bejegyzéseket és magyar nyelven vezetett matrikulákat is.

Egy-egy anyakönyvező hely kötetei más települések (filiák, szórványok) adatait is tartalmazzák. Az is előfordul, hogy nem lévén a közelben evangélikus anyagyülekezet, az anyakönyvi bejegyzések a helybéli református anyakönyvbe kerültek. (Például az evangélikus Kossuth család esetében: Kossuth Lajos testvéreinek születését a sátoraljaújhelyi református anyakönyvekbe jegyezték be.)

Árulkodó nevek

A különböző típusú matrikulák a családés gyülekezettörténet megismerésén túl több egyéb téma kutatására is lehetőséget adnak. A születési anyakönyvek például egy-egy korszak névadási szokásairól árulkodnak. A névválasztást sok tényező befolyásolta: voltak a felekezetekre jellemző gyakori nevek, evangélikus családok esetében a német névadási szokások is tovább éltek (kettős keresztnevek gyakorisága), de a családon belül öröklődő, az elsőszülöttek által viselt vagy valamely családtag emlékére adott keresztnevek is jellemzőek voltak, s megfigyelhető volt a keresztszülő nevének követése is. Mindezek mellett minden korszaknak megvoltak a népszerű nevei, amelyek több forrásból eredtek. A műveltebb körökben bizonyos olvasmányok is befolyásolhatták a névadást, de történelmi személyek nevét is kaphatták az újszülöttek; például 1848 emlékét őrizve jó ideig kultusza volt a Lajos névnek.

Az anyakönyvek magyar nyelvűvé válásáig a keresztnevek latin vagy német alakját tüntették fel (például János helyett Joannes, Johann, György helyett Georgius, Georg). A keresztelési anyakönyvekben több helyütt megtalálhatjuk a bábák nevét is, akik bár nem egyházi tisztségviselők voltak, de fontos szerepet töltöttek be a közösségben, s ha szükség volt rá – beteg vagy gyenge gyermek születésekor –, keresztelhettek is. Nevüket később külön rovatban is megőrizték az anyakönyvek. És nem csupán kereszteltek, de – szükség esetén – temethettek is a bábák. Utóbbira a halotti anyakönyvek bejegyzései is utalnak, amelyekből kibontakozhat egyegy közösség „életkora”, megismerhetők a leggyakoribb halálokok, betegségek, járványok hatásai.

Halálokok és rendkívüli események

Mára már számos betegségnév régi elnevezése nincs a köztudatban, vagy más jelentésben használatos. Sok esetben a halál okaként csak egy-egy tünetet, tünetegyüttest nevez meg az anyakönyv, s ez nem mindig azonosítható ma ismert névvel, illetve tájegységenként is mást jelenthetett. A halotti anyakönyvek rovatait olvasva gyakori halálokként találkozunk a következőkkel: tüdőlob (tüdőgyulladás); vízkórság (ödéma, szív- és vesebetegségek kísérője); szárazkórság, száraz betegség (tüdőbaj); süly (skorbut); hagymáz (lázas, fertőző betegség).

Talán a legérdekesebbek azok a nem is anyakönyvi feljegyzések, amelyek azonban bármelyik anyakönyvtípusba bekerülhettek, hogy megőrződjenek az utókor számára. Ezek a lelkészek és/vagy a közösség számára fontos eseményeket rögzítették, például a rendkívüli időjárást, járványt, háborút, templomépítést, a gyülekezeten belüli egyenetlenséget vagy éppen a lelkész véleményét egy számára nagy horderejű kérdésről.

A lelkipásztor mint „hivatalnok”

A lelkipásztori feladatok mellé hivatalnoki, adminisztratív kötelezettségek is járultak. Az anyakönyvekből szükség esetén a lelkésznek kellett kiállítania a különböző tartalmú kivonatokat, amelyekért az „ügyfelek” illetéket fizettek.

Mivel az anyakönyvek nyilvántartásszerű dokumentumok voltak, fontosságukra az állam is felfigyelt. A 18. században Mária Terézia, majd II. József rendelkezései több szempontból is szabályozták az anyakönyvi tevékenységet. A nagy jelentőségű 1827. évi XXIII. törvénycikk pedig anyakönyvi másodpéldányok készítésére kötelezte a lelkészeket.

1868-tól kezdve újabb rendeletek egészítették ki a lelkészeknek mint az anyakönyvek vezetőinek az állami célokat szolgáló adatszolgáltatási kötelezettségeit. Az evangélikus egyház anyakönyveit – mivel az úgynevezett bevett felekezetek közé tartozott – az állami jogszabályok közhitelességgel ruházták fel. A lelkész feladatai is kibővültek, s a törvény az anyakönyvvezetői minőségükben mint állami hivatalnokoknak megállapította büntetőjogi felelősségüket is.

Az anyakönyvezés történetében jelentős változást hozott az állami anyakönyvezésről szóló 1894. évi XXXIII. törvénycikk. Ez mondta ki, hogy a születések, házasságkötések és halálesetek közhitelű nyilvántartására és tanúsítására kizárólag az állami anyakönyvek szolgálnak, illetve hogy a belügyminiszternek e célból anyakönyvi kerületeket kell kialakítania, és minden anyakönyvi kerületben anyakönyvvezető alkalmazandó. Ez utóbbi „a hatáskörébe tartozó teendőkre nézve közhivatalnoknak tekintetik” – írja a törvény.

Másodpéldány a vármegyének

A gyülekezetek levéltári anyagára, azon belül pedig az anyakönyvekre mindig nagy figyelmet fordítottak a püspökök – vagy megbízottaik – által végzett egyházlátogatások (canonica visitatio) során. Nemcsak a kötetek meglétére, de állapotukra is ügyelni kellett, s a sérülés vagy éppen az állagmegóvás tényét is feljegyezték a vizsgálatok során, ahogy erről a Veszprémi Egyházmegye 1844. évi, Lajoskomáromban felvett egyházlátogatási jegyzőkönyve is vall: „…az első [anyakönyv] megszakadozva lévén, ezzel bé köttetése meg rendeltetett.” A feljegyzések az anyakönyvekkel kapcsolatos hivatali kötelezettségekre is kitértek; az állam elvárta, hogy a másodpéldányokat a lelkészek leadják a vármegye levéltárába, ezzel is növelve fennmaradásuk esélyét.

Az illusztrációk a Magyarországi Evangélikus Egyház Őskereső anyakönyvi adatbázisának digitális másolataiból valók.

A szerző egyházunk gyűjteményi tanácsának elnöke, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 27–28. számában jelent meg 2020. július 19-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!