Adventi naptár – 2020: Advent harmadik csütörtöke

Adventi naptár – 2020: Advent harmadik csütörtöke

Share this content.

Összeállítás: Evangélikus.hu, Horváth-Bolla Zsuzsanna
2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

BEVEZETÉS 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  Ámen. 

Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR,

olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Akkor megtelt a szánk nevetéssel,

és örömkiáltás volt nyelvünkön.

Ezt mondták akkor a népek:

Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! (Zsolt 126,1-2)

Az ÚR hűségét magasztalom,

az ÚR tetteit dicsérem:

mindazt, amit az ÚR tett értünk,

sok jótéteményét Izráel háza iránt,

mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. (Ézs 63,7)

Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk. (Zsolt 126,3) 

Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. (Zsolt 51,17)

Istenem, ments meg engem, URam, siess segítségemre! (Zsolt 70,2) 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

Ó, Adonáj, Izrael háza és uralkodója, aki megjelentél Mózesnek az égő csipkebokorban és törvényedet adtad neki a Sínai hegyen: jöjj értünk kitárt karokkal, és szabadíts meg minket. Ámen.  

Az adventi koszorún meggyújtva az első, második és harmadik gyertyáígy imádkozunk:

Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem tud elfedni, mert te adsz fényt azoknak, akik sötétségben ülnek. Őrizz meg minket a bűntől és egyengesd útjainkat, hogy felkészültek lehessünk eljöveteledre.  

 

MEDITÁCIÓ 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

(Evangélikus Énekeskönyv 133. ének, 1-3) 

1.

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,

Hadd szabaduljon Izrael!

Ím, fogságból kél sóhaja,

Mert távol Isten szent Fia.

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,

Megszületik Immánuel! 

3.

Ó, jöjj, ó, jöjj el, nagy Király,

Ki Sína-hegyről szólottál,

Hogy törvényt lássál népeden!

Jöjj fenségednek teljiben!

Meglásd, meglásd, ó, Izráel,

Hogy eljövend Immánuel!

XII. századi latin ének (Veni, veni Emmanuel) 

 

SZENTÍRÁS 

Urunk, könyörölj rajtunk. 

Igeolvasás Lukács evangéliumából. Első fejezet.  

Az Úrnak legyen hála. 

Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak.  

Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot.  A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,  Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,  és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.”

Zakariás így szólt az angyalhoz: „Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú.” Az angyal pedig így válaszolt: „Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek.” A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. (Lk 1,5-21) 

Sokszor és sokféleképpen beszélt az Úr népéhez prófétái által.

De most az utolsó napokban Fia által szólt hozzánk. 

 

Vers

Jöjj el, Jézus (Ádventi himnusz)

 

Jöjj el, Jézus, jöjj, szerelmem
téged áhít az én lelkem,
téged vár a földnek vágya,
jöjj, ó, Napfény, ragyogj ránk!

Jézus, te vagy mennynek éke,
jöjj el drága, földnek fénye,
fényes lánggal, lobogással,
jöjj sietve, Jézusunk.

Nálad nélkül nincs nyugalmunk,
csak szomorú minden napunk,
sóhajtozunk, várva várunk,
jöjj el, Napfény, ragyogj ránk!

Életünknek te vagy fénye,
mindeneknek nagy reménye,
megnyugodni, lelkendezni
Véled akar mi lelkünk.

Íme, lelkünk eléd tárjuk,
jöjj, isteni boldogságunk;
gyorsan hát, az édes terhet
hintsétek ti, csillagok.

Jöjj el, Jézus, régen várunk,
világnak adott világunk!
Jöjj sietve hozzánk, élet,
jöjj, siess, ó, futva jöjj!

Kájoni: Cantionale catholicum, fordítás.

 

IMÁDSÁGOK 

Uram irgalmazz. Krisztus kegyelmezz. Uram irgalmazz.

Uram, hallgasd meg imádságomat és jusson el hozzád kiáltásom.  

Ó, Adonáj, Izrael háza és uralkodója, aki megjelentél Mózesnek az égő csipkebokorban és törvényedet adtad neki a Sinai hegyen; senki a teremtményeid közül nem gondolta, hogy követedet, Gábrielt küldöd el Zakariáshoz, aki éppen az oltári szolgálatát végezte, hogy bejelentse neki Keresztelő János születését. Nem az égő bokor tüzében, nem is a füstben, a hegy tetején, hanem a tömjén mellett, mely Izráel imádságaival emelkedett fel hozzád, ott törted meg a hosszú ideje tartó csendet, és kezdted meg ígéreteid beteljesítését elküldve azt, aki az Úr útját fogja egyengetni. Az ő megtérésre hívó beszédei sokak szívét készítették fel, hogy befogadják eljövendő királyságot örömhírét, amelyet Fiad hirdetett. Istenünk, akinek ígéretei soha nem bizonyulnak hiábavalónak, jöjj kitárt karokkal értünk, és szabadíts meg minket. Ezt kérjük tőled imádságunkban a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a Te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És bocsáss meg a mi vétkeinkért,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.  

Szent Isten, szent és kegyelmes Atyánk,

Könyörülj rajtunk és hallgass meg minket. Ámen. 

 

BEFEJEZÉS 

Áldjuk az Urat.

Hála legyen az Úrnak.

Ámen. 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen.

Címkék: advent - naptár - adventi naptár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!