Adventi naptár – 2020: Advent harmadik keddje

Adventi naptár – 2020: Advent harmadik keddje

Share this content.

Összeállítás: Evangélikus.hu, Horváth-Bolla Zsuzsanna
2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

BEVEZETÉS 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR,

olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Akkor megtelt a szánk nevetéssel,

és örömkiáltás volt nyelvünkön.

Ezt mondták akkor a népek:

Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! (Zsolt 126,1-2) 

Jól megépített útja lesz,

amelyet szent útnak hívnak.

Nem jár azon tisztátalan,

csak az ÚR népe járhat rajta,

bolondok nem tévednek rá. (Ézs 35,8)

Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR,

ezért örvendezünk. (Zsolt 126,3) 

Nyisd meg ajkamat, Uram,

és dicséretedet hirdeti szám. (Zsolt 51,17)

Istenem, ments meg engem,

URam, siess segítségemre! (Zsolt 70,2) 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok! (1Thessz 5,16-22) 

Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint - ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen. (Róm 16,25-27) 

Az adventi koszorún meggyújtva az első, második és harmadik gyertyáígy imádkozunk:

Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem tud elfedni, mert te adsz fényt azoknak, akik sötétségben ülnek. Őrizz meg minket a bűntől és egyengesd útjainkat, hogy felkészültek lehessünk eljöveteledre.  

 

MEDITÁCIÓ 

Ujjongjon ma szív és lélek

(Evangélikus Énekeskönyv 162. ének) 

1.

Ujjongjon ma szív és lélek,
Amikor zengve szól Az angyali ének,

S áthat minden messzeséget

Hírhozó égi szó: Isten emberré lett! 

2.

Jászolágy, kisgyermek rajta.

Engem is, téged is Biztat kedves ajka:

"Jöjj, testvérem, tedd le bátran Terhedet!

S megleled Békességed nálam." 

3.

Ha szegény vagy és ha árva,

Jézus vár, tied már Minden gazdagsága.

Kincset kínál, örök égit.

Mi szükség fájna még, Ha ő megelégít? 

4.

Jézus, drága Üdvösségem,

Hadd legyen életem Csak tiéd egészen!

Szívem tőled el nem válik. Enyém vagy!

Elég vagy Nekem mindhalálig! 

Paul Gerhardt (1607-1676) 

 

SZENTÍRÁS 

Urunk, könyörölj rajtunk. 

Igeolvasás János evangéliumából. Első fejezet.  

Az Úrnak legyen hála. 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.   

Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie.  

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.   

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. (Jn 1,1-17) 

Sokszor és sokféleképpen beszélt az Úr népéhez prófétái által.

De most az utolsó napokban Fia által szólt hozzánk. 

 

VERS

Jörg Zink: Szeretnék csöndben lenni

Szeretnék csöndben lenni, Uram,
s így várni rád.
Szeretnék csöndben lenni,
hogy megértsem,
mi történik a nagyvilágban.
Hallgatni szeretnék,
hogy közel kerüljek a dolgokhoz,
minden teremtményedhez,
és halljam hangjukat.
Szeretnék csöndben lenni,
hogy a sokféle hang között
megismerjem a hangod.

„Amikor a mindenségre a teljes csönd kiáradt”
– mondja az Írás,
„isteni trónjáról leszállt, Uram,
mindenható Igéd”.
Hallgatni szeretnék,
és ámulni azon,
hogy hozzám is van szavad.

 

IMÁDSÁGOK 

Uram irgalmazz. Krisztus kegyelmezz. Uram irgalmazz.

Uram, hallgasd meg imádságomat és jusson el hozzád kiáltásom.  

Szeretet Istene, közöttünk találtál lakozást. A hit által benned bízunk, a keresztségünkben Téged kaptunk, és kezedből kegyelmedet nyerjük naponta. Ezáltal a kegyelem által add nekünk igazságodat, hogy az beleívódjon szívünkbe és a te békéd szerint éljünk, nem úgy, ahogy azt a világ érti, hanem úgy, aszerint a béke szerint, amit csak te tudsz megadni. Erre kérünk téged a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a Te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És bocsáss meg a mi vétkeinkért,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.  

Szent Isten, szent és kegyelmes  Atyánk,

Könyörülj rajtunk és hallgass meg minket. Ámen. 

 

BEFEJEZÉS 

Áldjuk az Urat.

Hála legyen az Úrnak.

Ámen. 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen.

Címkék: advent - naptár - adventi naptár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!