Adventi naptár – 2020: Advent harmadik szerdája

Adventi naptár – 2020: Advent harmadik szerdája

Share this content.

Összeállítás: Evangélikus.hu, Horváth-Bolla Zsuzsanna
2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

BEVEZETÉS 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  Ámen. 

Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR,

olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Akkor megtelt a szánk nevetéssel,

és örömkiáltás volt nyelvünkön.

Ezt mondták akkor a népek:

Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! (Zsolt 126,1-2)

Így fognak visszatérni azok, akiket az ÚR kiváltott,

ujjongva vonulnak a Sionra.

Öröm koszorúzza fejüket örökre,

boldog örömben lesz részük,

a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. (Ézs 35,10)

Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR,

ezért örvendezünk. (Zsolt 126,3) 

Nyisd meg ajkamat, Uram,

és dicséretedet hirdeti szám. (Zsolt 51,17)

Istenem, ments meg engem,

URam, siess segítségemre! (Zsolt 70,2) 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

Ó Bölcsesség, aki a Leghatalmasabb szájából jön elő, ami áthatja és átjárja az egész teremtést és kegyelmesen rendelkezik mindennel; Jöjj és taníts bennünket az értelem útjára. Ámen.  

Az adventi koszorún meggyújtva az első, második és harmadik gyertyáígy imádkozunk:

Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem tud elfedni, mert te adsz fényt azoknak, akik sötétségben ülnek. Őrizz meg minket a bűntől és egyengesd útjainkat, hogy felkészültek lehessünk eljöveteledre.  

 

MEDITÁCIÓ 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

(Evangélikus Énekeskönyv 133. ének, 1-2) 

1.

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,

Hadd szabaduljon Izrael!

Ím, fogságból kél sóhaja,

Mert távol Isten szent Fia.

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,

Megszületik Immánuel! 

2.

Ó, jöjj, ó jöjj Bölcsesség el,

Ki rendeled a mindenséget.

Mutasd meg a tudás útját nekünk,

És taníts, hogy az ő útján menjünk.

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,

Megszületik Immánuel! 

XII. századi latin ének (Veni, veni Emmanuel). 

 

SZENTÍRÁS 

Urunk, könyörülj rajtunk. 

Igeolvasás Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt első leveléből. Első fejezet.  

Az Úrnak legyen hála. 

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva:

„Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem.”

Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek,  mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.  

Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint meg van írva: "Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék." (1Kor 1,18-31) 

Sokszor és sokféleképpen beszélt az Úr népéhez prófétái által.

De most az utolsó napokban Fia által szólt hozzánk. 

 

Gondolatok

Bernhard Welte: Készség Isten akarata iránt

Nem mindig értjük meg azonnal, mit akar tőlünk Isten, amikor azt küldi, éppen azt a sorsot, azt az embert, azt a terhet, amit küld. De ha valaki állhatatos és készséges marad Isten iránt minden körülmények között, ha valaki hitből fakadó kedvvel és a remény bátorságával vállalja a kihívásokat, amelyeket Isten állít elé, annak végül is megvilágosodnak a dolgok és látni fogja: ez az én utam! Ahogyan Mária is látta végül saját útját és azon ment tovább…

Miért ne tudna Jézus ma is kisarjadni és kivirágozni az Isten iránt egészen készséges szívből, mint annak idején a Jessze gyökeréről kihajtó ág? Miért ne tudna Jézus lelke és érzülete, Jézus segítőkész gazdag szeretete hús-vér testet ölteni a mi, Isten iránt készséges szívünkből?

 

IMÁDSÁGOK 

Uram irgalmazz. Krisztus kegyelmezz. Uram irgalmazz.

Uram, hallgasd meg imádságomat és jusson el hozzád kiáltásom.  

Ó Bölcsesség, aki a Leghatalmasabb szájából jön elő, ami áthatja és átjárja az egész teremtést és kegyelmesen rendelkezik mindennel; senki a teremtett világból nem tudta elképzelni, hogy a kereszt lesz majd az az isteni hatalom, amely által megváltást nyer néped. A mi bölcsességünk bolondságnak bizonyul, a te erőd pedig az áldozatban lett nyilvánvaló. Jézus Krisztus, Istennek ereje és bölcsessége, jöjj és taníts bennünket az irántad való értelem útjára, hogy felismerjük mi a jó és igaz: mindazt, ami tőled jön. Taníts bennünekt az igazi szeretetre, ahogyan te szerettél, és amivel életedet adtad mindenkiért. Adj nekünk erőt, hogy mi is letehessük életünket és odaadhassuk másokért, hogy miután meghaltunk magunknak, benned feltámadjunk. Erre kérünk téged, minden idők Bölcsességét. Ámen.  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a Te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És bocsáss meg a mi vétkeinkért,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.  

Szent Isten, szent és kegyelmes Atyánk,

Könyörülj rajtunk és hallgass meg minket. Ámen. 

 

BEFEJEZÉS 

Áldjuk az Urat.

Hála legyen az Úrnak.

Ámen. 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen.

Címkék: advent - naptár - adventi naptár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!