Szemben a hamis ideológiával – A Barmeni teológiai nyilatkozat üzenete

Szemben a hamis ideológiával – A Barmeni teológiai nyilatkozat üzenete

Share this content.

Forrás: Köztes blog, Evangélikus Élet, szöveg: Orosz Gábor Viktor
Adolf Hitler hatalomra jutásával egy időben Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész és teológus (1906–1945) csatlakozik az egyházon belüli ellenzékhez. Szembefordul az egyház és az állam feltétlen együttműködésének igényével, és az elsők között ismeri fel a zsidókérdést. Ebben az időben, nyolcvanöt évvel ezelőtt fogalmazta meg híres mondatát, miszerint késznek kell lennünk „nemcsak a kerék alá került áldozatokhoz csatlakozni, hanem önmagunkat a kerék küllői közé vetni” („…nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen”).

Dietrich Bonhoeffer 1936-os katekizmusának (Konfirmanden-Unterrichtsplan [Zweiter Katechismus-Versuch]) egyik érdekessége, hogy arra a kérdésre, melyek a legfontosabb hitvallásai egyházunknak, a következő a válasz: „A Kis és a Nagy káté, az Ágostai hitvallás, a Schmalkaldeni cikkek és a barmeni zsinat nyilatkozata.” Ez utóbbit sem a Magyarországi Református Egyház, sem pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház nem sorolja hitvallási irataihoz, ám mindkét felekezetnek közös kincse, amely gyakori alapja és kiindulópontja az egyház és az állam kapcsolatát értelmező megnyilvánulásaiknak.

A Barmeni teológiai nyilatkozatot 1934. május 31-én fogadta el a barmeni zsinat – amely egyebek mellett példája a protestáns belső ökumené korai megélésének – a Hitvalló Egyház alapiratának. Ebben a zsinat szembehelyezkedik a náci ideológiával, a hatalomgyakorlásban megvalósult egyeduralommal (Führerprinzip), annak egyházon belüli megvalósulásával (Reichsbischof), a politikai messianizmussal, valamint az antiszemitizmussal. A Német Keresztényekkel (Deutsche Christen) szemben a nyilatkozat vallja, hogy „az egyházhoz tartozás nem függ sem a vértől, sem a fajtól, hanem egyedül a Szentlélektől és a keresztségtől”. Megfogalmazta, hogy a birodalmi egyházkormányzat pusztítja az egyházat az idegen előfeltételek érvényesítésével.

Két részletet emelünk ki most a hitvallásból.

Az első: „Elvetjük azt a hamis tanítást, hogy az egyháznak, igehirdetése forrásaként, Istennek ezen az egy igéjén kívül és e mellett még más eseményeket és hatalmasságokat, alakulatokat és igazságokat is Isten kijelentésének lehetne és kellene ismerni.”

A fenti idézetben a teológiai gondolkodás igecentrikussága és elsőbbsége mutatkozik meg, szemben a korabeli általános vélekedéssel, amelyet Adolf Hitler démoni messianizmusa határozott meg. Igaz ez a háború, az erőszak és a gyilkosság sajátos kivételeinek értelmezésére is, amely a náci ideológiában megjelent.

Másodszor: „Elvetjük azt a hamis tanítást, hogy az egyháznak különleges megbízatásán túl állami módszert, állami feladatokat és állami tekintélyt kellene és lehetne elsajátítania, és ezáltal az állam orgánumává kellene és lehetne válnia.”

Ebből következik a Hitvalló Egyház önállósága, amely nem csupán a birodalommal szemben, de a Német Keresztényekkel szemben is a saját teológiai és politikai pozíció elfoglalásának lehetőségét deklarálta.

A nyilatkozat háború utáni recepciója végigkísérte az NSZK modernizálódását, hol kritizálta, hol támogatta a társadalmi folyamatok változását. Az NDK-ban pedig elsősorban a „másokért élő egyház” diakóniai szolgálatának, önálló Krisztushirdetésének alapjául szolgált.

Érdekes lenne annak vizsgálata, hogy a ma számos országban erősödő doktriner, identitáspolitikai vezetés kontextusában hogyan értelmezhető a nyilatkozat. Milyen üzenete lehet a politika által támogatott és gazdaságilag „jól tartott” egyházak számára?

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 33–34. számában jelent meg 2018. augusztus 26-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!