Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 36436 || 1. oldal a 365-ből. || Következő oldal

„Könyörülj meg rajtam!”

Ülünk az üres tányérjaink fölött, és egyik sztori jön a másik után: kemény volt, reménytelennek tűnt, aztán jött egy nem várt fordulat és a végén csodás istenélmény lett a nehézségből… (TeSó blog)

Igehirdetés Virágvasárnap ünnepén - Udvaros Dóra

Udvaros Dóra igehirdetését közöljük, szeretettel és imádsággal gondolva gyülekezünk tagjaira. (Tordas-gyúrói blog)

Maszkot vagy álarcot hordasz?

Isten nem a maszkjaidat nézi, hanem azt, hogy mi van a maszk alatt a szívedben. Ha nem tiszta a szíved, akkor is fertőző vagy, ha egyébként a vírus teszted negatív! (Szemlélek)

Reggeli naplójegyzetek a Genezisről (45) – Az istenfélők hatnak

A testvérek másodszor mennek élelemért Egyiptomba, és nem tudják, milyen megvilágításban fog szóba kerülni a pénz, amit előző útjukról hazatérve a zsákjaikban találtak. Hogy megelőzzék a félreértéseket, ők maguk hozzák szóba a dolgot, és készek rögtön vissza is adni a teljes összeget. Gyönyörű, ahogy József házfelügyelője válaszol a testvérek ijedt magyarázkodására. Sálom láchem! (שָׁל֙וֹם לָכֶ֜ם) Békesség nektek! Ne féljetek! (אַל־תִּירָ֗אוּ) Isten, atyátok Istene tette a zsákba a pénzt, mert hozzám annak idején eljutott, amit a gabonáért adtatok. Legyetek nyugodtak. Látjátok, itt van Simeon, a testvéretek is! (Szabados Ádám blogja)

Hol töltöd az örökkévalóságot?

Túróczy Zoltán igehirdetésének archív hangfelvétele itt is meghallgatható. (Garai András webnaplója)

Krisztus dicsősége

A Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap és hét Útmutató vezérigéje: "...fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad." (Ézs 60,2b) Íme, egy tucatnyi válogatás a RÚF szerinti Újszövetségből, a Jézus Krisztus dicsőségéről szóló igék közül! (Garai András webnaplója)

Jézus a híd!

Pecznyík Pál, Isten "egy ügyű", laikus versmisszionáriusának három, azonos című archív költeményét küldte meg nekem a napokban leánya. Az Úr Jézusnak több "Én vagyok" önkijelentését ismerhetjük, de a mi számunkra ő valóban az összekötő híd. Miért? "Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (Jn 14,6) (Garai András webnaplója)

Luther haláláról

Jonas Justus 1546. február 18-i és Coelius Mihály február 20-i leveleiből (részletek): (Garai András webnaplója)

Hamvazószerda a negyven napos "hétköznapi" böjt kezdete!

Csupán tizenhárom igeszakaszban találjuk a böjt szót és ragozott alakjait, összesen huszonhat esetben; a szinoptikus evangéliumokban, valamint az Apostolok cselekedeteiben és Pál egyik levelében; melyeket a bibliai könyvek sorrendjében idézünk a következő összeállításban. (Garai András webnaplója)

Böjt és Biblia

Füle Lajos: Bibliám. (Garai András webnaplója)

PALMARUM Vasárnapján

PALMARUM – Virágvasárnap ünnepének vezérigéje: „És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14-15) (Garai András webnaplója)

Segítenék, de hogyan?

Helyzet van, és ez mindenkiből kihoz valamit. Egymásrautaltságunk egymásra figyelésre, az "én vigyázok rád, te is vigyázz rám" felelőssége közösségben gondolkodásra késztet mindannyiunkat. (Szemlélek)

19. Imádság mindenkiért - veszélyeztetettekért

Drága mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy a hírek szerint, a járványt sikerült lassítanunk. Kérünk, adj nekünk kitartást és bölcs belátást, hogy betartsuk az értünk hozott szabályokat. Kérünk, add, hogy gondoljunk a veszélyeztetettekre, és ők is gondoljanak önmagukra, hogy egészségben átvészeljék ezt a nehéz időszakot. (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

spirituális három percesek

Békefy Lajos gondolatai. (Békefy Lajos blogja)

A sivatagban megtalált öröm

Sokszor eljutottam már életem mély pontjához, amikor azt éreztem, hogy ez már tényleg nem megy tovább. Csak tolom magam előtt a sok súlyt, és igazából már nem is bírom megmozdítani őket. Közben pedig belül két gondolat feszít: Én Isten embereként nem engedhetem meg magamnak, hogy kiboruljak. Nincs jogom arra, hogy kiüvöltsem magamból az érzéseimet. (TeSó blog)

Megtalál - elenged

Furcsa ünnepre indulunk. Megtanulunk elengedni és megtalálni is. (Szemlélek)

Pogányokról és az Egy Istenről

Nem is gondolnánk, hogy a pogány szót milyen sokféle értelemben használjuk. Amikor az Ószövetségben olvassuk, akkor a „gójim”, azaz „népek” fordítása. Ez azt jelenti, hogy nem a Jákób leszármazottai közül való. Vagyis olyan nép, amelyik nem élte át Jahve megkülönböztetett szeretetét, amely az Egyiptomi szolgaságból való szabadításban és a Kánaán országában való letelepítésben mutatkozott meg kiváltképpen. Bár valójában az az Isten, aki a mindenség teremtőjeként, az egyetlenként és valódiként mutatkozik be, már Ábrahámnak és Izsáknak az Istene volt. (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

“A szeretet nem szűnik meg soha” – papok és lelkészek különleges ajándéka – VIDEÓ

Öt felekezet kilenc képviselője fogadta el a felkérésünket, hogy egy különleges flashmobbal bátorítsanak titeket ebben a nehéz időben. A szeretethimnusz úgy, ahogyan még biztosan soha nem hallottad! (777blog.hu)

03.08 Hűség

„A Szellem gyümölcse pedig: ...hűség..." Galata 5,22 Itt arról van szó, milyen gondosan ápoljuk az Úrral és egymással való kapcsolatainkat. Valaki úgy határozta meg, hogy „önmagunkhoz, lényünkhöz, minden adott ígéretünkhöz, minden ránk bízott feladatunkhoz hűségesnek lenni". Ha az „embere a szavának" kifejezést használjuk, akkor ezen azt értjük, hogy az illetőnél nincs szükség írásos szerződésre. Ha megígért valamit, ráhagyatkozhatunk, hogy valóban meg is teszi! tovább (Velünk az Isten!)

03.09 Szelídség

„A Szellem gyümölcse pedig: ...szelídség..." Galata 5,22 Ha a „szelídség" szót használjuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy kapcsolatba hozzuk a gyöngeséggel, lágysággal, félénkséggel. Pedig a szelídség, mint a Szellem gyümölcse, valami egészen mást jelent: természetfölötti erőt. tovább (Velünk az Isten!)

03.10 Önuralom (önmegtartóztatás)

„A Szellem gyümölcse pedig: ...önmegtartóztatás." Gatata 5,22 A Szellemnek ezt a legutoljára felsorolt gyümölcsét gyakran „önuralom"-nak is fordítják. „Önmegtartóztatás"-on többnyire csak az alkoholtartalmú italok élvezetétől való lemondást értik. Az önuralom azonban mértékletességet, fegyelmezettséget és lemondást jelent, mégpedig az élet minden területén. tovább (Velünk az Isten!)

03.11 Békülés keresztény módra

„Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj." Máté 5,25 Ennek az Igének egyik nyilvánvaló tanítása az, hogy a keresztyén ember ne is gondoljon arra, hogy bírósági eljárást kezdeményezzen. Az ember természetes reakciója, hogy jóvátételt nyerjen, amikor valamilyen kár éri. A hívő embert azonban magasabb alapelvek vezetik, s nem természetes reakciók. tovább (Velünk az Isten!)

03.12 Az ÚR látogatása

„Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg." Máté 25,40 Itt nagyszerű biztatást, ugyanakkor azonban komoly figyelmeztetést is olvasunk, amelynek fel kellene ébresztenie bennünket. Amit a Krisztusban testvérünkkel cselekszünk, azt az Úr Jézus úgy tekinti, mintha vele tettük volna. tovább (Velünk az Isten!)

03.13 Mire figyelsz?

„Vigyázzatok, hogy mit hallotok!" Márk 4,24 Az Úr Jézus figyelmeztetett minket, hogy gondosan figyeljünk arra, amit hallunk. Felelősek vagyunk azért, hogy ellenőrizzük azt, ami füleinken bemegy, és felelősek vagyunk azért is, hogy amit hallunk, azt hasznosan alkalmazzuk. tovább (Velünk az Isten!)

03.14 Hogyan hallgatod?

„Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok." Lukács 8,18 Keresztyén életünkben nemcsak arról van szó, hogy mit hallunk, hanem arról is, hogyan hallgatjuk azt. Lehet Isten Igéjét közömbös magatartással hallgatni. Olvashatjuk a Bibliát mint minden más könyvet, s közben nem gondolunk arra, hogy benne a mindenható Isten szól hozzánk. tovább (Velünk az Isten!)

03.15 Megtalálni az életet

„Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti az életét énértem, megmenti azt." Lukács 9,24 Mi hívők kétféle alapvető magatartást tanúsíthatunk a saját életünkkel szemben. Megkísérelhetjük megmenteni, vagy tudatosan elveszíthetjük Krisztusért. tovább (Velünk az Isten!)

03.16 Engedelmességhányados

„Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van." Lukács 19,26 Az „akinek van" kifejezés ennek a versnek az elején többet jelent, mint birtokolni valamit. Ez a kifejezés magában foglalja azt a gondolatot is, hogy engedelmeskedünk annak, amire tanítottak, és felhasználjuk azt, amit ránk bíztak. Más szavakkal, nemcsak arról van szó, ami a tulajdonunk, hanem arról is, mit teszünk azzal, amink van. tovább (Velünk az Isten!)

03.17 Isten vezetése

„Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér!" Zsoltár 32,9 Úgy tűnik számomra, hogy a ló és az öszvér azt a kétféle magatartást jellemzi, amit az Úr vezetésével szemben tanúsíthatunk. A ló előre akar törni, az öszvér szeretne lassan mögötte ballagni. A ló általában türelmetlen, eleven és ösztönös. Az öszvér ezzel szemben csökönyös, önfejű és lusta. A zsoltáros szerint mindkét állat oktalan. Mindkettőt kantárral és zablával kell megfékezni, különben nem közelítenek gazdájukhoz. tovább (Velünk az Isten!)

03.18 A legjobb gyógymód

„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." Filippi 2,4 A Filippi 2 kulcsszava: „a mások". Az Úr Jézus másokért élt. Pál másokért élt. Timóteus másokért élt. Epafroditus másokért élt. Mi is éljünk másokért. Nemcsak azért, mert ez a helyes, hanem azért, mert ez nekünk is jó! Sokszor nagy árat kell fizetnünk azért, hogy másokért éljünk, de még nagyobbat azért, ha nem másokért élünk! tovább (Velünk az Isten!)

03.19 Hallgatni nem mindig arany

"Átkozzátok Mérózt - mondta az Úr angyala -, átkozva átkozzátok lakóit, mivel nem jöttek el segíteni az Úrnak, segíteni az Úrnak a hősök közt!" Bírák 5,23 Debora énekében azért átkozza Mérózt, mert lakói közönyösen nézték, hogyan harcol Izráel a kánaánitákkal. Ruben törzsét is keserűen gúnyolja: jó szándékúak voltak ugyan, de nem akkor hagyták ott nyájaikat, amikor kellett volna. Gileádot, Ásért és Dánt is bírálja tétlenségéért. tovább (Velünk az Isten!)

03.20 Megértés helyett ima

"Atyám, vétkeztem..." Lukács 15,21 Az apa csak akkor szaladt a tékozló fiú elébe, és csak akkor borult a nyakába és csókolta meg, amikor az bűnbánó szívvel hazatért. Nem lett volna helyes bocsánattal ajándékozni meg őt anélkül, hogy előzőleg igaz bűnbánatot mutatott volna. A bibliai alapelv így hangzik: „...ha megbánja, bocsáss meg neki" (Lk 17,3). tovább (Velünk az Isten!)

03.21 Haragunk is dicsőíti

„Mert az emberek haragja megdicsőít téged, haragjuk maradékával felövezed magadat." Zsoltár 76,11 Az emberiség történetének egyik legizgalmasabb vonása az, ahogyan Isten az emberek haragját a maga dicsőítésére változtatja. A bűneset óta az ember szüntelenül Isten ellen, Isten ügye ellen és Isten népe ellen szorítja ökölbe a kezét. Isten azonban ahelyett, hogy ezt a haragot azonnal megbüntetné, engedi, hogy kifejlődjék, aztán felhasználja Önmaga dicsőségére és népe áldására. tovább (Velünk az Isten!)

03.22 Szándékainkat jutalmazza

„... Azt jól tetted, hogy szívedben elhatároztad". 1Királyok 8,18 Dávid szívének leghőbb vágya az volt, hogy az Úrnak Jeruzsálemben templomot építsen. Az Úr megüzente neki, hogy ő maga nem építhet templomot, mert hadakozó ember, de hozzátette ezeket a szavakat: „... Azt jól tetted, hogy szívedben elhatároztad". Ebből világosan kitűnik, hogy Isten a kívánságot egyenlőnek tartotta a cselekedettel, és így van ez velünk is, ha nem vagyunk abban a helyzetben, hogy végrehajtsuk Őérte való terveinket. tovább (Velünk az Isten!)

03.23 Áldozat

„Nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak." 2Sámuel 24,24 Amikor Dávid parancsot kapott, hogy áldozatot mutasson be azon a helyen, ahol az Úr véget vetett a dögvésznek, Arauná önként, ajándékképpen fölkínálta neki szérűjét, az áldozati marhákat és a tűzifát. Dávid azonban ragaszkodott hozzá, hogy fizessen mindezekért a dolgokért. Nem akart olyasmit áldozni az Úrnak, ami semmibe sem került neki. tovább (Velünk az Isten!)

A járvány tanít meg újra imádkozni?

Sok mindenre megtanít bennünket a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét. Többet lehetünk a szűk családunkkal, de a tágabbal kevesebbszer találkozhatunk. Több időnk jut az otthoni dolgokra, de kevesebb programot szervezhetünk a barátainkkal. Azonban ha eddig azt éreztük, hogy kevesebb időt töltünk Istennel, a karantén egy jó lehetőség, hogy ezúttal jobban odafigyeljünk a személyes, és családunkkal közös imaéletünkre! (777blog.hu)

Inkább itthon maradok - II. rész

Új rovatunkkal, melyben vezetőedzőnk és játékosaink szabadidős ötleteit gyűjtöttük össze, szeretnénk felhívni a figyelmet az otthonmaradás fontosságára, illetve arra, hogy tartalmasan is el lehet tölteni ezt a nehéz időszakot! (Erős Vár FC)

“Isten nem ok és cél nélkül tesz próbára” – Révész Szilvia

A járvány nélkül valószínűleg nem lenne részünk abban az elképesztő kegyelemben, hogy ennyi fantasztikus prédikáció és Biblia ismereti előadás legyen fent a világhálón. Korábbi OFFLINE vendégünk Révész Szilvia is belevetette magát a videózásba – mindannyiunk örömére. A Biblia egyik legnehezebb történetét, Ábrahám és Izsák történetét értelmezi számunkra elképesztő bölcsességgel! (777blog.hu)

2020.03.19. Bibliaóra, Nagybörzsöny

Bibliaóra közvetítés. (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

2020.03.25. Bibliaóra, Nagybörzsöny

Bibliaóra közvetítés. (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

2020.04.01. Nagybörzsöny, Bibliaóra

Bibliaóra közvetítés. (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

2020.03.29. Nagybörzsöny, Böjt 5. vasárnapja, online istentisztelet

Istentisztelet közvetítés. (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

Kinek a bűne?

N. T. Wright, a korai kereszténységgel és újszövetséggel foglalkozó professzor gondolatait olvashatjuk a hivatkozott cikkben. A professzor azt a kérdést veti fel, hogy a kereszténységnek van-e válasza, magyarázata a világban kialakult helyzetre. (reposzt.hu)

Olvasási kihívás a karantén idejére

Bár nem tudjuk meddig tart a bezártság, mennyi időt kell eltöltenünk hasznosan, élvezetesen, egy nagy olvasási kihívásra biztosan lesz elég időnk. (777blog.hu)

Autizmussal élünk

Sokan nem is gondolják, milyen nagy gond karantén-helyzetünk azoknak a szülőknek, akik autista gyerekeket nevelnek. A NemAdomFel Alapítvány Léleköntő csapata arra vállalkozott, hogy mindenki számára elérhető „Meghallgatlak” szolgálatot indít. (Szemlélek)

Lucifer, a fény hordozója

Tegnap, a csütörtök esti élő bejelentkezős elmélkedésem végén elmondtam az „Ároni áldást”, amelynek egyik mondata így hangzik: „Világosítsa meg az Úr az ő szent arcát rajtad és könyörüljön rajtad”. Van olyan fordítás is, amelyben a „ragyogtassa rád az ő orcáját” szerepel. Eszünkbe juthat Mózes, aki miután lejött a hegyről, ahol az Úrral beszélt, olyan fényesen ragyogott az arca, hogy el kellett takarni. (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

Hóvihar, tél vagy kis jégkorszak? – Újratervezés a keresztény szolgálatokban

Egy háromszerzős friss elemzés arra a következtetésre jut, hogy mostantól minden szervezetre – beleértve a keresztény szolgálatokat – startupként kell tekinteni. A keresztény szolgálatok (szervezetek, missziók) a járványhelyzet következtében olyan kihívásokkal néznek szembe, amelyek nem apró módosításokat, hanem radikális újratervezést igényelnek. (Szabados Ádám blogja)

17. Imádság mindenkiért - szerető családért

Imádkozunk Hozzád az egész emberiségért, fiatalokért és idősekért, az egész világért, országunkért és településünkért. Hálát adunk Neked, hogy szerető közösségben élhetünk. Köszönjük a körülöttünk élőket, és különösképpen köszönjük családunkat. Add, hogy mindig legyenek mellettünk olyan emberek, akiket közel tudhatunk magunkhoz, akik közel állnak hozzánk, akik vér szerint vagy más okokból, de családtagnak számítanak. Imádkozunk a családokért, hogy megmaradjanak szeretetben és hűségben, kitartásban és a Veled való kapcsolatban. Légy, Urunk, Te is velünk, a mi közelségünkben, hiszen a Veled való kapcsolatra, a Tőled kapott szeretetre vágyunk leginkább, hiszen abból táplálkozunk. (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

Hamarosan megszólal Németország összes harangja

A németországi katolikus és evangélikus egyházközségeket arra kéri a Német Püspöki Konferencia, hogy a koronavírus-járvány idején a „bizakodás jelét” adják egy ökumenikus harangozással. A nagyhét kezdetén, április 5-én, virágvasárnap 19.30-kor, valamint április 12-én, húsvétvasárnap 12.00-kor egyaránt meg kell szólaltatni valamennyi németországi templom harangját.  „Ezzel a harangozással Jézus üzenetére szeretnénk emlékeztetni: virágvasárnap beharangozzuk közösen a nagyhetet. A húsvéti ünnepi harangozás pedig kifejezi a húsvéti öröm üzenetét: a halálnak nincs hatalma az élet felett. Szeretnénk ezzel a harangozással és a húsvéti örömmel minden keresztény számára a koronavírus-járvány drámája idején a reményt közvetíteni” – mondta Dr. Heinrich Bedford-Strohm a Németországi Protestáns Egyház (EKD) tanácsának elnök püspöke. (777blog.hu)

Te tudod miért világítanak ki ma este kékkel több épületet is?

 Ma számos budapesti és vidéki emblematikus épületet világítanak meg kék színnel, a “Ragyogj kékben!” kezdeményezés keretében. Az autizmus világnapján ezzel szeretnék felhívni a figyelmet az autizmussal élőkre. A koronavírus-világjárvány miatt az Együtt az Autistákért Alapítvány arra buzdít mindenkit, hogy maradjon otthon, ugyanakkor a “Ragyogj kékben!” kezdeményezéssel felhívják a figyelmet arra, hogy Magyarországon megközelítőleg 160 ezer ember él autizmus spektrumzavarral. Az alapítvány az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztet arra, hogy az elmúlt években a budapesti Szabadság-szobor, és egyes vidéki épületek kékbe borulva tisztelegtek az autizmus világnapja előtt. Ma kékbe borulnak az ország egyéb nevezetességei is; így Budapesten a Szabadság-szobor mellett a Művészetek Palotája, a Puskás Aréna, a Groupama Aréna, a Duna Aréna, a Telekom-székház, a Clark Hotel és a Felix Kitchen and Bar is. A kez (777blog.hu)

Rendhagyó imádság dicsőítő dallal

Valószínűleg sokunknak ismerős Dobner Illés és Dobner Évi Itt a szívem című gyönyörű dicsőítő dala. A minap a fejemben visszhangzott a dalszövege, és rájöttem, hogy sokkal aktuálisabb a jelenlegi időszakban, mint valaha. Fogadjátok szeretettel a dalszöveg által inspirált gondolataimat, mint egyfajta személyes imát! „Gyenge vagyok, ember Megkavar az élet Nem tudom a szívem meggyógyítani Túl sok, ami fájhat Én nekem és másnak Nélküled a lelkem porszem szélvészben” Istenem, most tényleg gyenge vagyok és felkavart az élet. Gyengébb vagyok, mint valaha, most úgy érzem, minden összeomlott körülöttem. Sosem éreztem így, sosem voltam ennyire zavarodott. Nem tudom mi zajlik éppen, és félek, hogy mit hoz ez magával. Féltem a családomat, a szeretteimet, önmagamat és minden embert, azokat is, akiket nem ismerek vagy akikkel nem valami fényes a kapcsolatom. Túlságosan fáj ez az egész, sok a veszteség, sokan halnak meg, betegsze (777blog.hu)

Otthon. Biztonságban?

Az egész világ, így Magyarország is a koronavírus elleni küzdelemre figyel. A járvány az idősebb korosztály egészségét veszélyezteti a leginkább, azonban a válság a gyerekek jövőjére, jelenére is komoly hatást gyakorol. A krízis soha nem látott kihívás elé állítja a gyermekvédelmi rendszert, a vészhelyzetben pedig ezúttal is a legnehezebb helyzetben élő gyerekek a legkiszolgáltatottabbak. Az UNICEF Magyarország a következő fő területeket azonosította, ahol a gyerekeket közvetlen veszély fenyegeti. A GYEREKEK A KRÍZIS CSENDES ÁLDOZATAI LEHETNEK. ÖT TERÜLET, AHOL KOMOLY VESZÉLY FENYEGET - unicef.hu Hetek óta minél többen próbálnak eleget tenni a felhívásnak: Maradj otthon! A jelen járványügyi helyzetben – amihez még csak hasonlót sem tapasztaltunk eddig életünk során -, valóban ez bizonyul olyan megoldásnak, amelynek segítségével elkerülhetjük a személyes találkozásokat. Minél inkább távol maradunk egymá (reposzt.hu)

Egy megváltozott életkörülmény, egy változhatatlan Istennel

Böjt – lemondás, önmegtartóztatás, megvonás és még folytathatnánk a megannyi meghatározással… Önszántunkból lemondani valamiről nem könnyű, és ha még sikerül is talán csak ideig-óráig tart. De mi van, ha olyan élethelyzetbe kerülünk, amikor nem tőlünk függnek ezek a körülmények? Amikor nem rajtam áll, hogy megvonom magam valamitől: a kedvenc csokimtól, ami talán a tilalom idején [...] The post Egy megváltozott életkörülmény, egy változhatatlan Istennel appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Meggyes morzsasüti

Nagy boldogan láttam neki ennek a sütinek is. A Jóisten áldja meg az angolokat érte! Egyszerű, egészséges és finom. Még nádcukorral is. Már van rebarbarás, áfonyás és cseresznyés is. Az elsőt még elszúrtam, mert túl sok vajat tettem bele, de nagyon szerettük úgy is. Most már a hagyományos recepttel következik, már ha létezik ilyesmi egy ilyen népszerű süteménynél. Mert milyen is nálunk a hagyományos lúdláb vagy somlói? Ahány ház, annyi szokás. Ki előbb teszi bele, ki később. Ki hagyja összeérni az ízeket, mert úgy az igazi, ki azonnal tálalná, mert egyébként a nagyi is úgy készítette. Na, szóval amit biztosra tudhatunk, hogy ez EGY morzsasüti.  Hozzávalók: 20 dkg zabpehely 10 dkg finomliszt 10 dkg vaj csipet só 70 dkg magozott meggy őrölt fahéj Elkészítés:Mivel eddig mindig keveselltem a morzsa mennyiségét, most dupláztam a zabpelyhet. Jól tettem. (Szóval mégse hagyományos?) A lisztet és a zabpelyhet összek (A parókia konyhájából)

Úrvacsora a karantén idején

Nemcsak az összegyülekezés alkalmainak elmaradása jelent most kihívást a gyülekezeteknek, hanem az is, hogy mi legyen a karantén idején az úrvacsora megünneplésével. Nálunk „békeidőben” minden vasárnap van kenyértörés, nagyon fontos része az istentiszteleteinknek, ezért nagy a hiányérzet is, ha elmarad. De hogyan vegyünk úrvacsorát a járvány alatt? Lehet ezt virtuálisan csinálni, vagy legalább félig virtuálisan, […] The post Úrvacsora a karantén idején appeared first on Divinity. (Szabados Ádám blogja)

Fehér köpenyre cserélte a szószéket az orvosból lett pap

Miután kiüresedtek a templomok, kreatív választ adott a koronavírus járványának kihívására a Milánói Egyházmegye testi bajok terén is járatos lélekgyógyítója.[...] Bővebben! (Szemlélek)

Felfelé nyitva - április 2.

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.Galata 5,22-23 A napokban tanultam egy új szót: balkonkert. Egy rádióadásban hallottam, milyen nagy bajban vannak a járványhelyzetben a kertészek, mert ezekben a hónapokban kellene eladniuk a nagy részét a palántáknak, ültetendő gyümölcsöknek, zöldségeknek, virágoknak. Baj van, mert nem lehet pár hónappal eltolni az ültetést, amikor idő van, idő van. Ebben a beszélgetésben mondta a megkérdezett szakértő, hogy még a városokban is ott a balkonkert, rendeljünk az erkélyre, a folyosóra magokat, palántákat és segítsünk így azokon a családokon, akik mindezt kínálják. Utánanéztem, tényleg gazdag lehet egy ilyen balkonkert. Virágok, zöldségek, gyümölcsök sőt gyümölcsfák is nevelhetők. Még megenni való szőlőben is gondolhatunk. Nincs kifogás, virágba borulhat (Sokorói-Dombság reformátusai)

Ifjak, vének együtt

Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat (Zsolt 71. 17)   Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet (Lk 2, 29-30)     Az öregség, mint majdnem minden, kétértelmű dolog. Egyrészt az öregekre tisztelettel, ugyanakkor egyfajta szánakozással is tekintünk, hiszen az öregség olyan állapot, amiben egy csomó minden már nem annyira elérhető, ami az egészséges felnőtt számára magától értetődő. Romlik a látás, hallás, nehezebben mozog az ember, és az élet legalapvetőbb élvezetei egyre távolabb kerülnek. Na jó, most ebbe ne menjünk bele, hiszen ezt minden nemzedék idején elmondták, én is hallom gyerekkorom óta, hogy „manapság” a fiatalok egy része mennyire nem tiszteli az öregeket, meg hogy a társadalom egésze is inkább csak kötelező penzumként mondja fel a leckét, hogy vigyázzunk az öregekre, ne engedjük őket az utcára járvány i (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

- Csütörtök [2020.04.02.] Isten feltámasztja gyermekeit; őt imádod?!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Csütörtök [2020.04.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,35 S z e n t    B i b l i a m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 37,13   Mert velük szövetséget kötött az ÚR, és ezt parancsolta nekik: Ne féljetek más isteneket, és ne imádjátok azokat, ne tiszteljétek őket, és ne áldozzatok nekik!   Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem!   És a kikkel az Úr szövetséget kötött, és megparancsolta nékik, mondván: Ne tisztelje (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2020.04.02.] "Én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az ÚR!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html - Csütörtök [2020.04.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Mt 20,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jer 15,19 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”   Erre így szólt az ÚR: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszé (Örömüzenet)

- Csütörtök [2020.04.02.] "Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2020.04.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 71,17 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 2,28-30 Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet,  Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.  Akkor ő kar (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Böjt 6. hete

 „Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14–15) Böjt 6. hetében; nagyhéten az Útmutató reggeli és ünnepi igéi az Emberfiát úgy láttatják, amint nekünk szolgál: mint alázatos Király, mint az új szövetség Szerzője, mint a fájdalmak Embere, aki halálra adatott a bűnökért, és mint az elhunytak Üdvözítője. „Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,45; LK) Palmarum: Virágvasárnap, „amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna!” (Jn 12,12–13) Segíts, ments meg, üdvözíts! „Hozsánna Dávid Fiának! Örökre áldott, ki eljött az Úr nevében, Izráel Királya, Hozsánna a magasságban!” (GyLK 751) Pál, őskeresztyén himnuszt idéz: „és minden nyel (Útmutató)

KEMÉNY BESZÉD A REFORMÁTOROK „JÁRVÁNY-TEOLÓGIAI” TÖREDÉKEIBŐL (1. rész)

Isten büntetése vagy a hit tesztje, próbája a járvány? KEMÉNY BESZÉD A REFORMÁTOROK „JÁRVÁNY-TEOLÓGIAI” TÖREDÉKEIBŐL (1. rész) JÁRVÁNYTÖRTÉNETI PILLANATFELVÉTEL BRUTÁLIS ÖKOCÍDIUM - A TEREMTETT VILÁG PUSZTULÓ KIMENETE? Írja, szövegeket fordítja: Dr. Békefy Lajos Már az Ószövetségben bőven olvashatunk súlyos betegségekről, járványokról, „csapásokról”, melyeknek a kezeléséről is hasznos tanácsokat adott Isten az ő népének. Például leprásoknak nagyon korán elrendelték a „karantént”, az elkülönítést, a városokon, településeken kívül kellett tölteni életük hátralévő idejét. Még azt is szabályozták, hogy a látogató papnak mikor és hogyan kell felkeresni a karanténba helyezett személyeket, milyen „szociális” távolságot kell tartani a betegtől, milyen tisztálkodást kell végezni a látogatás után. Mennyi ideig kellett várni a tisztulásra más esetekben. Nagyon alapos és k (Békefy Lajos blogja)

03.24 Mindent megad, amire szükség lesz

„A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott." Efézus 4,7 Ha az Úr valamit parancsol nekünk, mindig megadja a hozzá való erőt is. Valamennyi parancsolatában benne rejlik az általa adott képesség is, még ha ezek a parancsolatok lehetetlennek látszanak is. tovább (Velünk az Isten!)

03.25 Először Isten!

„Kezdetben teremtette Isten..." 1Mózes 1,1 Ha az 1Mózes 1,1 első három szavát elválasztjuk a vers többi részétől, akkor mintegy egész életünkre érvényes jelszót kapunk: „Először Isten!" Ugyanerre a mottóra találunk utalást már az első parancsolatban: „Ne legyen más istened rajtam kívül" (2Móz 20,3). Senki és semmi nem foglalhatja el az igaz és élő Isten helyét! tovább (Velünk az Isten!)

03.26 Mit tartozik rád?

„Mit tartozik rád? Te kövess engem!" János 21,22 Csak az imént mondta az Úr Jézus Péternek, hogy magas kort fog elérni, és a végén mártírhalált hal. Péter azonnal Jánosra tekintett, és megkérdezte, hogy János talán kivételezett bánásmódban részesül? Az Úr válasza ez: „Mit tartozik ez rád? Te kövess engem!" tovább (Velünk az Isten!)

Programsorozatot hirdettek Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára

2020-ban a világegyház a történelem egyik legnagyobb alakjára, Szent II. János Pál pápára emlékezik, születésének 100. és halálának 15. évfordulójára. II. János Pál, a fiatalok pápája elevenen él a hívők emlékezetében, szívében. Azonban éppen a Z generáció, az útját kereső fiatal nemzedék nem őriz a pápával kapcsolatban semmi személyesen átélt emléket. Ők már csak úgy tekintenek rá, mint aki az új évezredbe az Egyház hajóját kormányozta és emblematikus alakja volt a kommunizmus ledöntésének. 1920-ban a lengyelországi Wadowicéban látta meg a napvilágot Karol Józef Wojtyła, a későbbi II. János Pál pápa. A 20. század szörnyűségeit megélt (világháború, népírtás, kitelepítések, kommunista diktatúra) egyházfő, akit a hívők közössége nagyon közel érzett a szívéhez, egy volt közülünk – mondták. Az 1978-as megválasztását követően hatalmas változásokat hozott az Egyház életében. Mosolya (777blog.hu)

A Papp válaszol – halál, a koronavírus után, evangélikusból katolikus

Három újabb kérdéssel folytatódik A Papp válaszol rovatunk, amelyben Papp Miklós görögkatolikus pap és családapa a ti kérdéseitekre válaszol tabuk nélkül. Érthető okokból leginkább a vírussal kapcsolatos dolgok foglalkoztatnak titeket, de egy evangélikus üzenetére is válaszolt a rovat névadója!  Csaba (Csákvár) Így a világjárvány idején többet gondolkodom a halálról, túlvilágról és kérdések fogalmazódtak meg bennem. Mi lesz velünk, a halálunk után? Hogyan kell elképzelnünk a tisztítótűz állapotát? Lehet még fejlődnünk, bánnunk bűneinket, vagy ‘beleragadunk’ abba az állapotba, amibe voltunk halálunkkor? Minden a földi életünkön múlik, vagy van még lehetőségünk változni, formálódni a mennyben? Miben és hogyan segít egy meghalt szerettünknek, ha az élők imádkoznak és misét mondatnak érte? A haláltudat egy egészséges tudás, éppen az a beteges, ahogy örökké fiatalosok akarunk lenni, eldugjuk a sz (777blog.hu)

16. Imádság mindenkiért - iskolatársakért, barátokért

  Drága mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy vannak iskolatársaink, munkatársaink, barátaink. Köszönjük Neked, hogy megoszthatjuk velük örömünket, bánatunkat. Köszönjük azt is, hogy interneten, telefonon keresztül tarthatjuk velük a kapcsolatot. Bár jobb lenne személyesen találkozni, tudjuk, hogy jelen helyzetben az internet adta lehetőségeket a legbölcsebb felhasználnunk az egymással való beszélgetéshez. Mindannyian egy cipőben járunk, minden gyermek, szülő és tanár átérzi a személyes kontaktus, a barátok hiányát. Atyánk! Add, hogy támaszai tudjunk lenni egymásnak! Segíts, hogy ne felejtsünk el magunkról és másokról gondoskodni. Lehet, hogy éppen egy baráti telefonbeszélgetés üdít fel és ad erőt az előttünk álló feladatokhoz. Lehetséges, hogy épp csak néhány kedves szóra vágyunk, és barátaink visszajelzésére, hogy tudjuk, mindenki rendben van. Valószínűleg nemcsak mi érezzük így, hanem barátainknak (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

Egy világ térden állva – Olaszországban rekedt olvasónk verse

A 777 nagyon ritkán oszt meg olvasói verseket – már csak azért is, hogy ne érezzék magukat megbántva azok, akiknek költeményei nem kerültek ki az oldalra – de most kivételt teszünk. Török Anna Olaszországban vészeli át ezt a nehéz időszakot, abban az országban, amely az európai gócponttá vált. Családjától elszakítva egy versben írta le gondolatait. Török Anna: Egy világ térden állva A korona, mely egy világot kényszerít térdre, és visz az ismeretlen sötétségbe. A korona, mit soha senki nem kérne, mert fullasztó a viselése. A korona, mely most felébreszti az embereket, hogy útjaink nem mindig terveink szerint mennek. A korona mely nem királyságot bíz rád, hanem egy szobát, hogy bezárd. A korona mely elszigetel a világtól, a hazámtól, a családtól, egymástól… A korona mely kiüresítette az utcákat és megváltoztatta a hétköznapokat. A korona mely megrázta a földet, és felhangosította a csöndet. A korona mely ál (777blog.hu)

Húsvét harmadik vasárnapja “A” év (2020)

Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három órai járásra) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus […] (Kiss Ulrich blogja)

Biblia, meddőség és egy személyes életút

Lábánné Hollai Katalin könyve hétfőn érkezett a nyomdából frissen, ropogósan. A könyv témája a meddőség, de nem holmi száraz szakkönyv vagy fennkölt teológiai értekezés formájában. Igazi mélységek és magasságok vannak benne, melyek csak megapasztalásból és kemény lelki munkán keresztül születhetnek. Így ír a szerző a könyv bevezetőjében. „Odaadom neked mindenemet, amit akarsz, cselekedd meg most velem!” Ez a mondat vezetett engem az elmúlt években, különösen, mikor ezt a könyvet írtam. Önmagam erejéből képtelen lettem volna nyilvánosság elé állni és beszélni a meddőség küzdelmeiről és szégyenéről. Szükségem volt azokra az évekre, amikor végigjártam a felismerés, a reménykedés és a csalódás útját, miközben Isten formált engem, megerősített és bátorságot adott. Bátorságot, hogy leírjam a legmélyebb érzéseimet és mindazt, amit megértettem a Biblia meddő asszonyainak történeteiből. A medd (777blog.hu)

Holnap lesz az autizmus világnapja

Kék színnel világítják ki az épületeket csütörtökön országszerte az autizmus világnapja alkalmából. #éniskékvagyok megjelöléssel várják a képeket! [...] Bővebben! (Szemlélek)

Létezik keresztény feminizmus?

Ez a kérdés nagyon régóta foglalkoztat, hiszen a mai modern feminizmus nézetei nagyon messze állnak a keresztény értékektől, de a klasszikus feminizmus egyes gondolataival mégis tudok azonosulni. De mindezek ellenére sem jelenthető ki, hogy a keresztény feminizmus egyenlő a klasszikus feminizmussal. Ezért a kérdésemre a választ elsősorban a Bibliában kerestem, hiszen nem egy olyan bátor, erős nőről ír, ami fedésbe hozható az említett nézettel. De mielőtt felfedem ezeket a kemény, semmitől sem félő hölgyeket a Szentírásból, tisztázzuk is, miben különbözik a feminizmus két megvalósulása. A klasszikus feministák tudták, amit a mai modern feministák nem tudnak, vagy egyszerűen nem akarnak tudni. Hitték, hogy a nők vannak olyan erősek, mint a férfiak és mindent elleneztek, ami ennek az ellentéte. Fontosnak tartották, hogy a nők egyenjogúak legyenek a férfiakkal, ugyanazok legyenek a lehetőségeik, mind szavazás terén, mind a mu (777blog.hu)

Máté és a mennyország

Nem véletlenül mondta Jézus a kisgyermekekre, hogy ilyeneké a mennyek országa. Őszinteségükön és különleges gyermeki látásukon keresztül sokszor emlékeztetik a felnőtteket a legfontosabb dolgokra az életben. Sokszor rövid kis megszólalásaik felérnek egy egész prédikációval. Most egy ilyen történetet osztunk meg egy büszke apuka tolmácsolásában.  (KötőSzó)

Vakság, avagy van élet ez után is 2. rész

The post Vakság, avagy van élet ez után is 2. rész appeared first on sikerül.com. (Sikerül)

Regényes valóság vagy valóságos regény? – könyvajánló

Lássuk csak! Olvasnál valamit karantén idején? Kellene valami új könyv, valami egészen más, mint az eddigiek? Akkor figyelj!  Képzeld el, hogy angyalok ülnek az autódban, miközben utazol valahova, angyalok állnak melletted, amikor főzöd az ebédet. Ott vannak a teraszon, amikor a teádat kortyolod, amikor a kutyával játszol a kertben. A létra tövében állnak, amikor ágaskodva mosod az ablakot. Árgus szemekkel figyelik a fák lombjában, a ház repedésében, a szomszéd padlásán megbújó ellenséget és egyetlen pillanat alatt akcióba lendülnek, ha a kénes leheletű kis dögök közelítenek hozzád. Kardjukat villámgyorsan rántják elő, ki tudja honnan és arcukon a végsőkig való elszántság tükröződik. De ha nincs veszély, kedvesen nevetnek, beszélgetnek egymással, miközben lógatják a lábukat az ablakpárkányról és gyönyörködnek a zöld gyepben, a virágágyásokban és az illatos főztödben. Ha mindezt sikerült elképzelned, akk (777blog.hu)

Etesd a hited Isten ígéreteivel

Isten mindannyiunkba beleszőtte az Ő fényét, amikor megalkotott bennünket. És ez a fény, olyan szabadon áramlik belőlünk, amíg még kicsik vagyunk, de aztán idővel logikusnak tűnik, hogy engedjük a megannyi külső negatív hatásnak – amely éri a lelkünket –, hogy elvegyen ebből a fényből. Sőt, talán idővel ezért sem találjuk a helyünket az életben, mert [...] The post Etesd a hited Isten ígéreteivel appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Végre katolikus kórusok is pályázhatnak új hangszerre

Sok-sok bejelentés után megszületett a rég várt kiírás. Érdemes élni vele! [...] Bővebben! (Szemlélek)

Csillagkalács

Itthon van a két egyetemista, és home-office-ban tanulnak. Időnként kiszól valamelyik, hogy "Csitt! Órán vagyok." Vajon meddig mehet ez így? Félek, hogy még a java hátra van. Azért nagyon jó, hogy itthon vannak. Nincs semmi konfliktus, néha segítenek is, én meg végre kedvemre süthetek, főzhetek. Kettőnkre, ráadásul egy cukrosnak nagyon meg kell válogatni a süteményeket. A lányok viszont mindent megesznek. Készítettem egy adag darázsfészket, fél nap alatt elfogyott. Most ezt a csillagkalácsot, mert már nagyon izgatta a fantáziámat. Egy időben végigszaladt a recept a blogokon. Engem sem hagyott hidegen, de nagyon csúnya lett. Ezzel se dicsekedhetek, a közepe nem szép arányos. Van valami trükk, ami segíthet? Az előzőt tepsiben sütöttem, de még deformáltabb lett. A tortaformát olvastam valahol. Az íze viszont nem hagy kívánnivalót.Kicsit keményebb kelt tésztát kell hozzá gyúrni, így én tejfölt raktam bele. Hozzávalók: 50 dk (A parókia konyhájából)

#csakegygondolat – Egy anya gondolatai a pándémia idején

Mialatt a 10 millió, élesztőjétől megfosztott, kovászos pékáruk szakértőjének országává váltunk, két “karantén-konyhás” recept elolvasása közben összeszedtem néhány gondolatot, ami engem megérintett az elmúlt hetekben. Aki jelenleg is gyesen van otthon egy vagy több gyerekkel, az tudja, hogy a hétköznapok egy része a házban töltött idővel telik, főleg a téli időszakban, influenza idején. Most gondoljunk csak a házimunkákra: a mosnivaló nem mossa ki magát; a baba pelenkája nem lesz tiszta, csak ha kicserélem; a főznivaló nem varázsolja magát ebéddé, de sorolhatnánk még tovább a négy fal közé szorító teendőit (nem csak) egy anyának. Egyszóval, nem tudod szimplán elhagyni a lakást, mint az új családtag érkezése előtt. Komoly szervezést igénylő, logisztikai folyamat tud lenni akár egy egyszerű bevásárlás lebonyolítása is. Őszintén keresem a különbséget a karantén és az anyukás élet között… ki tud (777blog.hu)

Székely János: A gyöngyöspatai helyzet bűnök, hibák, mulasztások története

A szombathelyi püspök szerint a kiutat az oktatás, a munkahelyteremtés és a szív megtérése jelentheti. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A 70 év felettiek szerint a félelemmel teli dolgok túlélhetők

Nehéz megértetni az otthonmaradás fontosságát a 70 év felettiekkel, mivel tapasztalataik szerint a félelemmel teli dolgok túlélhetők. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Felfelé nyitva - április 1

A király ezt parancsolta: Menjetek, és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el! Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, a sereg már körülvette a várost lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, Elizeus így imádkozott az Úrhoz: Verd meg ezt a népet vaksággal! Meg is verte őket vaksággal, ahogyan Elizeus kérte. 2kir 6, 13-18. Látni mostanában nem elég. Láthatatlan ellenség támadt ránk ugyanis. (Sokorói-Dombság reformátusai)

- Szerda [2020.04.01.] "Küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Szerda [2020.04.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,34 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 37,23   A mai napig is követik a régi istentiszteleti módot. Nem félik az URat, és nem követik az ő rendelkezéseit és tisztelete módját a szerint a törvény és parancsolat szerint, amelyet az ÚR parancsolt Jákób fiainak; Jákóbnak az Izráel nevet adta.   Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bálványszobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert e (Bátorító blognapló)

Az emberi nem sokszínűsége

A mezőgazdasággal foglalkozó kutatók már kongatják a vészharangot. A német családi birtokok elidegenítéséről például folyamatosan olvashatunk. Lengyelországban jobb a helyzet, de míg 1950-ben a lakosság 63,1 százaléka élt falun, ez az arány mára 39,9 százalékra csökkent. A faluról való elvándorlás együtt jár a vidéki lakosság elöregedésével. Európában, a vidéki lakosságon belül Lengyelországban a legmagasabb a 35 év alattiak aránya (14,7%), a legtöbb országban viszont ez alig éri el a 6 százalékot. ... Az alacsonyabb komfortszint és a továbbtanulási lehetőségek korlátai – a paraszti munka alacsonyabb rendűnek tartásával együtt – Európa-szerte kevésbé vonzóvá teszik a falusi életet, ami káros következményekkel járhat. A falusi lakosság csökkenése és a falvak egy részének eltűnése azért aggasztó, mert a falu nemcsak lakóhely, hanem a vidéki környezet ápolásában, a káros gyomok és kártevők (reposzt.hu)

Felfelé nyitva - április 1

A király ezt parancsolta: Menjetek, és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el! Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, a sereg már körülvette a várost lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, Elizeus így imádkozott az Úrhoz: Verd meg ezt a népet vaksággal! Meg is verte őket vaksággal, ahogyan Elizeus kérte. 2kir 6, 13-18. Látni mostanában nem elég. Láthatatlan ellenség támadt ránk ugyanis. (Sokorói-Dombság reformátusai)

Hol lakik az Úristen?

Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja (Ézs 65, 19) Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek (Jn 16, 22)     Tegnap a déli órákban, külföldön született, és jelenleg egy ahhoz képest is másik országban élő unokatestvéremmel boldogítottuk egymást egészen a telefonom lemerüléséig. Az épületes beszélgetés vége felé egyik gyanútlan nővéremet is bevontuk a messenger konferenciába. Eleinte álmosnak tűnt, de ahogy előbbre haladtunk a jeles témákkal, egyre vidámabban kapcsolódott be a beszélgetésbe. Uncsitesónk segítségemre volt ennek a sokak számára már jól ismert mémnek a magyarításában. Nem volt szívem úgymond „kijavítani” a bájos, google fordítós akcentusát. Aki érti, érti így is. Ezért tettem mai elmélkedésem háttérképéül.  (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

A 2020. ÉV ÉS ÁPRILIS HÓNAP BÁTORÍTÓ IGÉI

* MINDEN HÓNAPRA:1 MONDATBAN IS;  2 BÁTORÍTÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://utmutato.blog.hu ***  http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm      - Szerda [2020.04.01.]  *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a A 2020. év:  Ézs 41,10 S z e n t    B i b l i a ÁPRILIS hó:  Ézs 41,13   Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.   Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!   Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.       Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: (Bátorító blognapló)

- Szerda [2020.04.01.] "Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html   - Szerda [2020.04.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Mt 20,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Zsid 9,15 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”      Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az e (Örömüzenet)

- A 2020. év és ÁPRILIS hónap igéje - Szerda [2020.04.01.] "E romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba!"

* MINDEN HÓNAPRA:1 MONDATBAN IS; 2 ÚTMUTATÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm - Szerda [2020.04.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B i b l i a A 2020. év: Mk 9,24b S z e n t B i b l i a Április hó: 1Kor 15,42b Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!     Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.       Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;   „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!”     Romlásra vetik el - romlatlannak támad föl.    "Jézus az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változt (Útmutató)

- Szerda [2020.04.01.] "Akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2020.04.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 65,19 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 16,22 Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja.  Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek:   És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé ab (Útmutató)

NO COMMENT - MAGYAR KERESZTYÉN ÉRTELMISÉGIEK ÜZENETVÁLTÁSA POZSONY ÉS BUDAPEST KÖZÖTT KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ÜGYBEN

NO COMMENT  KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ÜGYBEN MAGYAR KERESZTYÉN ÉRTELMISÉGIEK ÜZENETVÁLTÁSA POZSONY ÉS  BUDAPEST KÖZÖTT Szűcs Dániel vezető szerkesztő úr, Felvidék.hu üzenete, Pozsony, 2020. márc. 31. 17:35 Nagytiszteletű Békefy Lajos Úr, rendszeres olvasója vagyok leveleinek - ezúton is köszönetet mondok a bőséges lelki táplálékért, mely - hiszem - sokunk épülésére szolgál.  Most, mint a Felvidék.ma hírportál szerkesztője fordulnék Önhöz, engedélyét kérve, hogy a pozsonyi imádságokat hírportálunkon közölhessük - természetesen a forrás és az Ön szerzőségének feltüntetésével. Biztos vagyok benne, hogy felvidéki olvasóink - akik között jellemzően sok a jámbor, hívő ember - szeretettel és örömmel, tán vigasztalással fogadják. Amennyiben engedélyezi, természetesen elküldöm Önnek a megjelent cikk elérhetőségét. Áldást, békességet! Üdvözlettel Szűcs Dániel vezető szerkesztő (Békefy Lajos blogja)

15. Imádság mindenkiért - kommunikációs eszközökért

Drága mennyei Atyánk! Hálatelt szívvel szólítunk meg a mai estén is. Köszönjük Neked azokat az eszközöket, amelyeken keresztül tarthatjuk egymással a kapcsolatot. Köszönjük, hogy egyre több helyre jutnak el ezek az eszközök a világban. Kérünk, add, hogy mindezekkel jól bánjunk és arra használjuk, amire valók: kapcsolattartásra, közösség megerősítésére, fontos üzenetek eljuttatására. Így köszönjük meg azt is, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével kialakíthattuk a digitális oktatási felületet és így a diákok tudnak tanulni otthonukban. Adj nekünk megértő szívet, hogy türelemmel legyünk egymás iránt, amikor szülők, tanárok, diákok és nagyszülők ezeknek az eszközöknek a megismerésével, használatával foglalkoznak. Emellett engedd, hogy bölcsen használjuk a régi, jól bevált módszereket is a kapcsolattartásra. Imádkozunk azért is, hogy ezeken a platformokon átadhassuk/elérhessük igédet. Tudjuk, h (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

Szembenézni az élet egészével – Öt éve jelent meg Sufjan Stevens legjobb lemeze

Ma öt éve, hogy megjelent Sufjan Stevens Carrie & Lowell című albuma. A meghallgatott 43 percben valahogy érezni lehet az emberi élet teljességét, minden bánatával és örömével, félelmével és megnyugvásával. A személyes hangvételű lemezekre különösen nagy szüksége van az ember lelkének ezekben a bizonytalan hetekben, a Carrie & Lowell egyértelműen ilyen. Hallgassuk meg együtt! „Sufjan Stevens talán az egyik legizgalmasabb előadó, akit valaha hallottam. A Carrie & Lowell című albumával ismertem meg a zenéjét és örökre rabul ejtett. Valahogy az élet teljességét érzem minden egyes hangban. Aztán egyre jobban érdekelt, hogy kicsoda ő, milyen impulzusok érték az életben, illetve, hogy miről is szólnak a dalszövegek ezen a bizonyos albumon, és elképedtem. [...] Bővebben! (Keresztény Kultúra)

“Annak nehéz, aki itt marad, sosem annak, aki elmegy” – Sajó Mátyás ✝

Egészen megrendítő és hatalmas erejű tanúságtétel került a Youtube-ra, amelyen Sajó Mátyás, egy rákban szenvedő fiatalember beszél az életéről, betegségéről – és mindenekelőtt a hitéről. A videó rögzítése után néhány nappal állapota kritikus lett, tíz nappal később elhunyt. Élete utolsó pillanatáig az volt a célja, hogy a szenvedésével tanúságot tegyen Istenről. Mátyás a fiatalok boldog életét élte, testnevelőtanár végzettségű, a sportot és a zenét is végtelenül szerető fiú volt. Egy vasárnapi foci alkalmával fájdalmat érzett jobb lábában, amely habár ekkor még elmúlt, később újból jelentkezett. Elment orvoshoz, majd a különböző vizsgálatok során kiderült, hogy rosszindulatú csontrákja van. Lábát később amputálni kellett, de a tüdejében is áttétek jelentkeztek. Miután megtudta, hogy gyógyíthatatlan beteg, minden létező erejét arra fordította, hogy az embereket Istenhez vezesse. Az egy (777blog.hu)

Az otthonlét 5 ajándéka

Mindenki másképp csinálja – nem mindenki éli meg ugyanúgy a kijárási korlátozás időszakát, de vannak adottságok, amikből egyként előnyt faraghatunk. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Ma is időszerű pozsonyi járványimák a 19. századból - BŐVÜLŐ IMATÁR – LELKI VAKCINÁK

31 IMA, KÉRÉS A TERJEDŐ 2020. ÉVI KORONAVÍRUS  VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉRE  Ma is időszerű pozsonyi járványimák a 19. századból BŐVÜLŐ IMATÁR – LELKI VAKCINÁK 31 IMA, KÉRÉS A TERJEDŐ 2020. ÉVI KORONAVÍRUS  VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉRE  BŐVÜLŐ ÉS TERJEDŐ KERESZTYÉN IMATÁR Írta, az imákat folyamatosan gyűjti és fordítja: Dr. Békefy Lajos  Erős vár a mi Istenünk! Békesség Istentől! Áldás-békesség ISTENTŐL!  Hálaadással nyújtom át Kedves Olvasóinknak az újabb kortársi és történelmi imákkal bővülő KERESZTYÉN IMATÁRUNKAT. Örülök, hogy a számos külföldi - kínai, amerikai, angol, olasz, új-zélandi, német - imák mellett és előtt közzétehetem a pozsonyi protestánsok 1845-ben megjelent ének- és imakönyvének két, járvány idejére írt, énekelt járványkönyörgését. Az egyik a járvány kitörésekor, dühöngése idejére szólt, a másik a járvány elmúltával hálaadásra h (Békefy Lajos blogja)

Van halálosabb, mint a koronavírus

“Tragédia, hogy a történelemben talán először próbál felépülni egy civilizáció – itt, Európában – Isten és hit nélkül, vallás nélkül.” Szeverényi János evangélikus lelkész megrázó gondolatok a járvány előszobájából.  A televízióban látott mai parlamenti közvetítésen senki nem mosolygott. Mindenkinek döbbenet volt az arcán. Összeszorul a szívünk, mert nem tudjuk, hogy igazán mi történik velünk, milyen időket élünk. A kormány döntése szerint talán holnap már nem lehetne ezt a rendezvényt sem megtartani. Azt ajánlják, hogy ma éjféltől csak családi körben jöjjünk össze. Ezért is külön ajándék és kegyelem, hogy Szentlélek által együtt lehetünk a sokat kárhoztatott interneten keresztül.  Néhány hete nem gondoltuk volna, hogy egy jóléti társadalomban, Európában is megtörténhet, hogy elvétetnek tőlünk olyan esélyek, lehetőségek, amelyek eddig természetesek voltak, és olyan élmények érne (777blog.hu)

Zöld istentisztelet

Ott van istentisztelet, ahol élet- és szeretetszag van. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Az igazság odabent van

Még ezoterikus korszakomban szent meggyőződésem volt, hogy az aura szabályos gömb, vagy tojás formájú, burokszerűség. Volt, aki ilyennek írta le, volt, aki ködszerű amorf valaminek. Hogy én miért az előbbit fogadtam el? Mert az jobban tetszett. Pusztán csak közelebb éreztem magamhoz, a másikkal szemben meg éreztem egy fanyar ellenszenvet, és ha vitába szálltam az igazam mellett, az sosem az igazsághoz való ragaszkodásomról, mint inkább a világ kontrollálásáról szólt, amiben szépen kicenzúráztam más elképzeléseket. Azután filozófiával kezdtem el foglalkozni, ahol kiderült számomra, hogy az igazság nemcsak hogy nehezen elérhető, rejtett tudás, ahogy azt az ezotériában mutatni vélik, hanem egyenesen az egyik legvitatottabb fogalom. "Dubito ergo cogito, cogito ergo sum..." Kételkedem, tehát gondolkodom, tehát vagyok... - Fogalmazta meg Descartes, francia filozófus, aki bevállalta, hogy mögé megy mindennek, amiről tudhat az emb (KÚTKERESŐ)

1. oldal a 365-ből. || Következő oldal