Megjelent a MEDiT-ben az ELEM

Megjelent a MEDiT-ben az ELEM

Share this content.

Budapest – A Magyar Evangélikus Digitális Tárba (MEDiT) felkerült az Evangélikus Lelkészek Magyarországon (ELEM) adatbázisának egy része. Az „ELEM-projekt” célja, hogy egy egységes, online adatbázisban, illetve nyomtatott formában is elérhető történeti névtárat adjon kézbe, amely a teljesség igényével a kezdetektől 1920-ig közli a Magyarországon szolgált felszentelt lelkészek névsorát és alapvető életrajzi adatait. A szerkesztők, dr. Csepregi Zoltán és dr. Kertész Botond remélik, hogy 2017-re, a reformáció 500. évfordulójára a munka nagyobbik részével elkészülnek. A most közzétett rész a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 1783-1920-ig felszentelt lelkészeit tartalmazza A közölt „1.0” verzió azt a célt is szolgálja, hogy a felhasználók kiegészítéseiket, javításaikat, észrevételeiket is közöljék. Szöveg: evangelikus.hu

Dr. Kertész Botond így ír a bevezetőben munkájukról: „Kiinduló forrásom a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület ordinációs anyakönyve volt, amely 1783-1905-ig tartalmaz adatokat. Az ordinációs anyakönyvbe eredetileg a felszentelt lelkészek írták be önéletrajzukat. A dunántúli kötetbe azonban 1783-1785-ig több felszentelt lelkész önéletrajza nem szerepel, 1850-1867-ig egyáltalán nem tartalmaz adatokat, 1867 után pedig több-kevésbé részletes listák, táblázatok találhatók, melyekben a felszentelt lelkészekről néhány esetben alig derül ki több mint a nevük és ordinálásuk éve.
Az anyakönyvből hiányzó évfolyamokat (1850-1867, 1905-1920) más – megbízható, de sajnos kevésbé informatív – forrásból kellett pótolni. Az egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyvek közölték a felszentelt lelkészek nevét, időnként első szolgálati helyüket is. 1910 után néhány jegyzőkönyv nem közölte a neveket, ezeket az egyetemes egyházhoz beküldött püspöki jelentésekből sikerült megállapítani. Az 1783 és 1785 között hiányzó lelkészeket Hrabowszky György 1803-ban közreadott dunántúli névtárából (A dunántúli evangy. aug. conf. superintendencia predikátorai…) egészítettem ki.
Már a saját kézzel írt önéletrajzoknál is figyelemre méltó, hogy az adatok egy része több életrajznál hiányzik, 1850 után azonban még hiányosabbak volt a kutatás alapját képező források (Hrabowszky névtára, jegyzőkönyvek, jelentések) így az egyes lelkészek életútjait nem sikerült azonos mértékben feltárnom. Tervezem, hogy a kutatást folytatva időről időre bővítem a most felkerült „1.0” adatbázist, hogy minden fellelhető adat lehetőség szerint elérhető legyen az adott lelkészekről.
A kutatott több mint 200 év alatt az ordináció funkciója is változott. A kezdetekben csak a szabályszerűen, gyülekezeti szolgálatra meghívott lelkészjelölteket ordinálták. A türelmi rendelet után hirtelen kialakult lelkészhiányt csak évtizedek alatt tudták pótolni. Miután sikerült betölteni az új gyülekezetek lelkészi állásait egyre inkább az vált gyakorlattá, hogy a lelkészek először káplánként (segédlelkészként) szolgáltak felszentelésük után.
A 19. század második felében már nem is lehetett rendes lelkészi állásra meghívni a felszentelt lelkészeket és az önálló egzisztenciát nem jelentő kápláni időszak egyre inkább meghosszabbodott.
A 19. század végére, a 20. század elejére a gimnáziumi, illetve főiskolai tanári állások társadalmi és anyagi presztízse kezdte meghaladni a lelkészi hivatásét. A városiasodás és a társadalmi mobilizáció előre haladtával új lelkészi életpályák is megjelentek (önálló középiskolai hitoktató lelkész, missziói lelkész, szervező lelkész). A felszentelt lelkészek közül ezért többen karrierjük folyamán kiváltak a gyülekezeti lelkészi szolgálatból, vagy egyáltalán nem is végeztek ilyet. Ezek a személyek is szerepelnek az elkészült névtárban.
Az ordinációk feldolgozása csak alapját adta a kialakult névtárnak. Levéltári forrásként (elsősorban a lelkészek szolgálati helyének, illetve családi állapotának meghatározásához) Magassy Sándornak (1932-2003) „Onomasticon”-ját használtam, amely a határainkon belüli gyülekezeti anyakönyveket és jegyzőkönyveket dolgozta fel egy cédula-katalógus formájában. Használtam a nyomtatásban megjelent (sajnos igen kevésszámú) korabeli egyházi névtárat (1803, 1838, 1848, 1880, 1885, 1890, 1903, 1913), az alapvető egyháztörténeti kézikönyveket és adattárakat, néhány gyülekezettörténeti monográfiát és tanulmányt (Lásd a dokumentum végén közölt irodalom- és forrásjegyzéket.)
A helyneveket feltüntettem az előfordulás formájában és [] között a mai alakjában. Kivételt Bécs [Wien, A], Pozsony [Bratislava, SK] és a német városok esetében tettem, ahol csak a magyar név szerepel. A személyneveknél is feltüntettem az előforduló magyar névírási formákat. A kutatás további eldöntendő kérdése lesz, hogy személyek nevét milyen nyelveken, milyen névírási szabályok szerint tüntessük fel. Egyelőre minden esetben a magyar nyelvet használtam.”

Az adatokat az ELEM-hez kialakított, alábbi rendben közik: 
[sorszám] 
[vezetéknév (további nevek), keresztnév, titulus] 
Ord.: [ordináció/felszentelés: idő (személy)] 
* [születés: hely, idő] 
† [halál: hely, idő] 
∞ [házastárs: személy (házasságkötés időpontja) ] 
P: [apa (sorszám)] 
M: [anya] 
Fr: [testvér (sorszám)] 
Fi: [gyerek (sorszám)] 
St: [iskola: hely (időtartam)] 
LM: [iskolamester, tanító, tanár, nevelő: hely, család (időtartam)] 
V: [káplán: hely (időtartam)] 
VDM: [lelkész: hely (időtartam)] 
S: [magasabb tisztségek (időtartam)] 
N: [megjegyzés] 
A: [levéltári forrás] 
Lit: [irodalom] 
Hivatkozások: Az ELEM itt található. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!