Tavaszi egyházkerületi közgyűlés Északon: Jelentések, búcsú, választás, beszámolók

Tavaszi egyházkerületi közgyűlés Északon: Jelentések, búcsú, választás, beszámolók

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron
Balassagyarmat – Az Északi Egyházkerület közgyűlése tavaszi ülése alkalmával a Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség vendéglátását élvezhette május 9-én pénteken. A gyülekezeti teremben a szavazati joggal rendelkező huszonhat közgyűlési tagon kívül számos érdeklődő is jelen volt, köztük több helyi evangélikus is. A kezdő áhítatot dr. Cserhátiné Szabó Izabella fóti lelkész tartotta Jn 20,19–23 alapján. A feltámadás és a bűnbocsánat életet átformáló csodáját az asztalra kihelyezett, megöntözött és az alkalom végére kinyíló Jerikó rózsája példáján szemléltette. Az ülést dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő vezette. Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron

Először Bartha István helyi lelkész kapott szót, hogy bemutassa gyülekezete múltját és jelenét. A tavaszi közgyűlések helyszínei többek között ezért is változnak, hogy a gyűléseken részvevők minél több közösséget megismerjenek. 

Dr. Fabiny Tamás püspök jelentését két súlypont köré csoportosította: egyrészről szólt saját 2013-as szolgálatairól, másrészt négy évforduló tanulságait vonta le. Előzőnél kiemelendő a következő néhány kategória:

Iktatás és szentelés: 11; Istentiszteleti szolgálat: 68; Megbeszélés: 225; Stúdiófelvétel: 27; Előadás: 25; Ülés: 73

Az évfordulók sorában a püspök kitért Luther Márton reformátori formálódásának évére, 1514-re, az első világháború 1914-es kitörésére, az 1944-es német megszállásra, valamint az 1989-es változásokra. Zárásként Krámer György leköszönő püspökhelyettesről szólt néhány személyes mondatban: „Jó volt vele minden lényeges kérdést egyeztetni. «Higgadt radikalizmusa» nagyon fog hiányozni az egyházkerület élén, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy országos irodai szolgálata még nagyobb hatókört jelent számára, így tevékenysége aztán egyházunk egészére nézve lehet jótékony hatással.”

Fábri György jelentésében megállapította: az egy évvel ezelőtt kitűzött célokhoz képest sajnos kevés a nem protokolláris gyülekezeti látogatásainak száma. Az országos egyházi munkája tavaly a szokottnál magasabb prioritást kapott. Ezen igyekszik változtatni. Végül elmondotta: „A saját magunk alkotta szervezeti keretekkel való konfrontáció és a körülöttünk levő társadalmi közeg zavaros, értékkereső, egyre feszültebb viszonyainak tudomásul vétele sok energiát emészt fel, figyelmet von el a krisztusi közösségben való hitmegéléstől. Felügyelői munkám legnagyobb nehézségének és keresztjének éppen ezt tartom s kérem a testvérek imádságos támogatását abban, hogy egyházi szolgálatunk inkább erőforrás legyen mindebben, mintsem a hit és a testvéri közösség örömét kiszárító problémahalmaz!”

Krámer György már mint – az előző nap beiktatott – országos irodaigazgató szólalt fel, kifejezve örömét, hogy az elmúlt években az északi egyházkerület szolgálatában lehetett pilisi lelkészként, esperesként és püspökhelyettesként. Ezután röviden beszámolt az országos irodán töltött első hetéről, és a legfrissebb országos presbitériumi döntésről, az új gyülekezeti és missziói osztály létrehozásáról. 

A beszámolóra reagálva Fabiny Tamás baráti és hittestvéri szavakkal köszönte meg a nyolcéves püspökhelyettesi szolgálatot, majd ajándékként egy kilométerórát nyújtott át, ezzel is biztatva az irodaigazgatót, hogy a fővárosba költözve se adja fel kerékpár-szeretetét: jobb ha a pesti csúcsban bringán tekeri le a napi húsz kilométert. Így akár a felére is csökkentheti az utazással töltött idejét.

Ezután került sor jó néhány egyházkerületi tisztség és küldött időközi választására. Többek között püspökhelyettest kellet választani. Erre azért volt szükség, mert Krámer Györgynek, országos irodaigazgatóvá választása folytán le kellett mondania egyházi tisztségeiről, így püspökhelyettesként is. A pozícióra három jelölés érkezett a Horváth-Hegyi Olivér által elnökölt jelölő- és szavazatszámláló bizottsághoz. Mivel ketten nem vállalták a jelöltséget, a betöltésére hivatott plénum egy jelöltről szavazott. Így került megválasztásra Cserhátiné Szabó Izabella fóti lelkész. A hivatalos eredmény kihirdetését követően az egyházkerület püspöke beiktatta hivatalába helyettesét. Igei gondolatait az Útmutató napi ószövetségi igéje (Ézs 12,3) alapján fogalmazta meg „Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.” 

Buday Barnabás esperes arról a másfél tucatnyi gyülekezeti alkalomról számolt be, amelyek a 2013-as egyházkerületi különkeret borsod-hevesi projektekre elkülönített hárommilliós összegéből valósult meg. Meglátásuk szerint minden alkalommal sikerült sokakat – nem gyülekezeti tagokat is – mozgósítani. Szüksége volt erre az impulzusra az egyházmegyének - a továbbiakban is törekedni fognak a közösségépítés új formáira. 

Buday–Malik Adrienn a készülő egyházkerület pályázati stratégiájáról szólt. Az országos presbitérium a zsinaton elfogadott stratégia alapján döntött egy projektstratégiai munkabizottság létrehozásáról, amely a gyakorlatban lefektetné a gyülekezetek támogatásának módozatait. Tapasztalatok szerint nagy szükség van egyházi pályázati képzésekre és egy professzionális szakértői és kommunikációs hálózat kialakítására. Emellett azonban nagyon fontos, hogy legyenek célok és pozitív jövőkép, hogy ahhoz illeszkedhessen a stratégia.

A közgyűlés végén mindenki kezébe vehette az immáron ötödik alkalommal megjelenő Kerületi Krónikát, amely az elmúlt év százhatvanegy eseményéről ad képes beszámolót. A függelékben, az egyházkerület elnökségének éves beszámolója után található az egyházkerület gyülekezeti és intézményi lelkészeinek képes csarnoka. Ezen túl bejelentésre került, hogy a három évvel ezelőtt megjelent Máté 118 című prédikációs kötethez hasonlóan ismét készül egy lelki tartalmú kiadvány az egyházkerület lelkészeinek közreműködésével, akik ez alkalommal napi áhítatokon keresztül kapnak szót.

Az egyházkerületi közgyűlés legközelebb ősszel, 2014. november 24-én ül össze az Északi Püspöki Hivatalban.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!