ZSINAT: A második napon átadták a Prónay-díjat – Országos tisztségviselők jelentéseit tárgyalták – Fotókkal!

ZSINAT: A második napon átadták a Prónay-díjat – Országos tisztségviselők jelentéseit tárgyalták – Fotókkal!

Share this content.

Budapest – 2013. november 30-án a zsinat második napján a Budapest-Fasori evangélikus templomban tartott reggeli áhítat keretében átadták a Prónay-díjat Cserháti Péternek. Az alkalmon Smidéliusz Zoltán lelkész hirdette az igét, Fabiny Tamás püspök pedig a laudációt. A díjátadó után folytatódott a napirend. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

8.30

A Budapest-Fasori templomban lezajlott Prónay díj-átadóról videós összefoglalót adunk közre.

9.52

A tizedik ülésen Tölli Balázs, a zsinat nemlelkészi alelnöke elnököl.

Ügyrendi, napirendi javaslatot tett Fábri György egyházkerületi felügyelő, mely szerint mivel tegnap nem jutott el a zsinati tagokhoz a Luther Kiadót érintő változások részletes szabályozása, ezért most szeretnék ezt pótolni és ezért megköveti a zsinatot.
Fábri György hangsúlyozta: „Fontos lenne egyházunk belső békéjét megőrizni. Egy olyan témakör esetében, ahol az illetékes bizottság (sajtóbizottság), az országos elnökség és az országos presbitérium, mint meghatározó testületek is egyet értenek, ám a zsinat ezt leszavazza, akkor ott valami értelmezési probléma van."
Mint ismeretes, a médiamunka átszervezése kapcsán az országos presbitérium meghozta döntéseit, de ebből egy vonatkozik a zsinatra, amely átszervezést, törvényi mdosítás igényelne. Ezért aztán fontos lenne, ha most a zsinati tagok ezt a háttérben zajló előkészítést támogatnák. A támogatásnak számos indoka, így többek között stratégiai- és egyházpolitikai oka is van.

9.59

Tölli Balázs a napirendre vételről szóló vitát megnyitotta.

Solt-Száraz Csenge az ügyrendi bizottság nevében elmondta, általános érvényű állásfoglalást tettek: egy napirendre vett, megtárgyalt és megszavazott kérdést újra megtárgyalni nem lehet.

Hafenscher Károly az új helyzetről szólva elmondta, hogy támogatja Fábri György felvetését, amennyiben az új szöveget ezzel kapcsolatban megkapják a zsinati tagok. „Egyházunkban az évek során sok kommunikációs hiba történt, aminek nyögtük a hibáit. De most itt elhangzott egy megkövetés, és esélyt kellene adni arra, hogy egy ilyen indoklással megvilágított kérdés újra tárgyalható lehessen” - mondta a zsinati lelkészi elnök.

Székács György ügyész szerint amennyiben minősített többség szeretné ezt újratárgyalni, újratárgyalhatják a kérdést. 

Smidéliusz Zoltán a jövőre nézve szeretne hozni olyan határozatot, hogy egy ülésszakon belül ne lehessen újra visszahozni egy témát. Kérdésként felvetette, hogy mi indokolja a gyors lépést, a téma mostai újratárgyalását? „Ha valaki észérvekkel vagy a Biblia alapján ezt nekem megindokolja, elfogadom.”

Andorka Gábor elmondta, este és reggel szállótársaival érdemibb beszélgetést folytatott, mint egész nap. „Furcsa, hogy mindig valaki a számára fontos szavazás után összepakol és elmegy” - jegyezte meg az iskolaigazgató. Két év gyesre menés nem csak a lelkésznőknek, hanem a lelkészeknek is kellene, hogy járjon! - vetette fel. A Luther Kiadóval kapcsolatban jó lenne a bővebb tájékoztatás, stratégiai céljaink vannak, lehet sorrendet felállítani lehet váratlan fordulat, amire kell, de hogy hirtelen státuszt teremtsünk valamire, amit nem tudunk, az furcsa. Örüljünk, hogy Győr és Budapest támogatást kapott a kormánytól, de gazdálkodjunk jó a felszabaduló javakkal.

Rück András szerint két-három hónapig nem érdemes elfedni a bajt. Feltűnően sok volt tegnap a tartózkodás. „Én már akkor itt voltam, amikor Cserháti Péter felállt a zsinatból. Andorka Árpáddal mindig számoltuk a tartózkodásokat, az jelent valamit. Ő ilyenor kiment cigizni, mert ideges lett. Ha valaki nem világosult meg, szóljon és elmondjuk, mi van. Jó előkészítés és megvilágossult elme kell a zsinati döntésekhez. Számtalan törvény a lapulók miatt siklik ki.”

Fábri György elmondta, nem omlik össze a Luther Kiadó két hónap alatt. A javaslat arról szól, hogy a zsinat érdemben kellene, hogy döntsön az evangélikus média kérdésében. Össze kell vonni az egységeket, hogy hatékonyabb legyen a működés. Azt érezné hamiskodásnak, ha pár hónapot várnánk, s így egy kérdést elodáznánk. 

A zsinat szavazott és nem vették újra napirendre a kérdést.

10.22

Az egyházi törvények harmonizációjának kérdéséről folyik a következő részben a vita. Ittzés András a zsinat törvényelőkészítő bizottságának elnöke előterjesztésében.

Titkos és névszerinti szavazással törvényelfogadásra kerül sor. A zsinati tagok megszavazták ezt.

10.30

Itt most lemaradtam. :) De képeket töltöttem fel:

(Később megtudtam, hogy egy kisebb törvényi kiegészítésről maradtam le, amelyel fogadásra került.)

10.50

A tizenegyedik ülésen az ügyrend további módosításának kérdéseit tárgyalják. Az általános vitára Solt-Száraz Csenge terjeszti elő a kérdést.
Az ügyrend szerkezetét szeretnék megtartani, azzal az eltéréssel, hogy a folyamatot, a zsinat munkáját szeretnék kibontani. 
A zsinati tagokról általános, elvi megfogalmazás szerepel.
Az alakuló üléssel kapcsolatban lennének korrekciók. A jelöltállítás folyamatában szerencsés lenne, ha a zsinat egyes tisztségviselőinél lenne előzetes jelöltállítás. Helyben jelöltállítás csak akkor lehetne, jelen van a jelölt, vagy ha van írásbeli nyilatkozata. - Ez egy elvi állásfoglalás, amelyhez hozzászólásokat várnak.

Smidéliusz Zoltán támogatja azt, hogy a kerületekben legyen a jelöltekre előzetes ajánlás. A kérdés csak az, hogy ki koordinálja ezt.

Lackner Pál érdekesnek tartja a felvetést. A református példától tart, ahol a kerületek dominanciája figyelhető meg a zsinaton. Ha módosítunk, akkor melyik kerület fog esetleg erősödni? A tényfeltáró bizottsági átvilágítási munkát viszont nehezítené ez a felvetés.

10. 59

Isó Dorottya a jelöltek különböző helyeken való jelölését hangsúlyozta és kérdésként vetette fel, hogy jogszabály ezzel változna-e.

Ittzés András is azt kifogásolta, hogy a kerületek biztosan csak a saját jelöltjeiket támogatnák, ezért ez „klikkesedést” okozhatna. Előjelölő bizottság beiktatását kezdeményezte.

Solt-Száraz Csenge a kerületi közgyűlések javaslattételi lehetőségét szorgalmazta. Kerületi „klikkesedésre” nem gondoltak, a negatív vetületeket kizárni nem lehet, de szerinte nyílvánvalóan nem ez a fő irány. Az országos jelölőbizottság jelöltállítása ugyanúgy megmaradna, az ő jogkörüket nem kívánják megváltoztatni.

11.16

Juj, most behoztak egy dobozt! Ezzel zajlana a titkos szavazás. Fakorongokat kellene bedobálni üveghengerekbe. :)
Bár nem használnának szavazólapokat, nem kellene ezeket nyomtatgatni és vágni, de a törvényben egyelőre még szavazólapon való szavazás van - hívta fel a figyelmet Lackner Pál.

11.24

A zsinati helyettesítés módját tárgyalják jelenleg.

11.28

Egyórás csúszásban vagyunk.

„Olyan kérdésekről beszélgetünk, amelyek legközelebb öt év múlva esedékesek - jegyezte meg Prőhle Gergely. - Nem brainstormingolni kellene, hanem tegyenek az ügyrendi bizottság tagjai javaslatokat és arról határozzunk.”

Solt-Száraz Csenge felhívta a figyelmet arra, hogy a levezető elnök feladata a helyretétel.

11.32

A szavazások módosító indítványait taglalja az előterjesztő. A tisztségviselők beszámolói közötti különbségtételt is szorgalmazzák: a vezető tisztségviselők előterjesztéseit részletesen is meg lehessen tárgyalni.

11.37

10 perc szünet.

Újabb képadag:

11.47

Most jönnek az országos tisztségviselők beszámolói. A tizenkettedik ülésen Smidéliusz Zoltán a zsinat lelkészi alelnöke elnököl.

A GAS országos ügyvivő és a számvevőszéki elnök jelentését a zsinat elfogadta.

11.49

Gáncs Péter elnök-püspök beszámolóját tartja. Jelentése májusra lett kész, ezért több helyen aktualizálni kellett.

A beszámoló szövegét a mellékletben el lehet olvasni.

„Vajon evidencia-e még 2013-ban, hogy az evangéliumból él az egyház, és csak erre az alapra építhetünk? A sola gratia, sola fide, sola scriptura és a solus Christus oszlopai ugyan ott magasodnak a fasori reformációi parkban, a zsinati ülések színhelyének közelében, de talán kissé szimbolikus, hogy ezek az oszlopok semmit sem tartanak…  Mintha a 21. század egyháza már korszerűbbnek vélt tartóelemekkel próbálna építkezni: „sola struktúra, stratégia, média…”  

Reánk nehezedik Urunk ítélő, de egyben gyógyítani is kész keze: hol a reánk bízott kincs, az örök és mindig aktuális evangélium?! Áthatja-e  gyülekezeteink és intézményeink ünnepi és hétköznapi életét? Átragyog-e az evangélikus lelkészek, pedagógusok és diakóniai munkások életén? Átragyog-e a lelkészképzésen, továbbképzésen és hivatásgondozáson? Átsüt-e missziói és médiamunkánkon, valamint a zsinat tevékenységén? Valóban a reánk bízott kincsből élünk, ezért a kincsért élünk és halunk?! Legyen ennyi elég a nyugtalanító kérdésekből.”

Győri Gábor az alap hitbeli fundámentumra hívta fel a figyelmet, amely az egyház jövője szempontjából rendkívül fontos és hiányolta a konkrét cselekvési tervet.

Fábri György hozzászólásában a kövek kérdését vetette fel és a szemléletváltást hangsúlyozta. A kormányzattól kapott támogatás felelősség rak ránk - hitoktatás, a kiemelt projektek tekintetében is. „Fontos, hogy úgy tudjuk dolgainkat végigvinni, hogy azok ne süljenek el visszájukra.”

Stermeczki András a hitoktatás kérdésének bővebb kifejtését és a prófétikus látásmódot hiányolta a jelentésből.

László Virgil a sola-oszlopokkal kapcsolatban elmondta, hogy az eredeti tervek anyagi korlátozás miatt nem valósulhattak meg, így bár a művész maga is elfogadta az újelképzelést, mégis tudni kell, hogy „torzó” a reformációi emlékparkban álló oszlopcsoport.

12.18

Gáncs Péter: „Nem hitoktatói szolgálatra lettünk ordinálva. Sokkal szélesebb spektrumú ettől a lelkipásztorolás, az igehirdetésre való készülés.” A püspök szerint a prioritások és a felelősség kérdése fontos.
„A hitoktatás kérdésében nem mi nyitottuk ki a kaput, hanem kinyitották előttünk, amin nem akartunk bemenni” - mondta, miközben felvetette: jó lenne átgondolni azt, mi a megoldás arra, hogy a hitoktatás felelőssége ne nyomja agyon lelkészeinket. A szöveg nem prófétai irat.
„Hiszek abban, hogy egyházunk jövője az évezredes, évszázados alapokon nyugszik és nem hiszem, hol ebből a perspektívából félnünk kell a holnaptól.”

A zsinat az elnök-püspöki beszámolót egyhangúlag elfogadta.

12.22

Prőhle Gergely az elnök-püspökhöz hasonlóan szemelvényeket emelt ki írásban kiküldött beszédéből. Ez a jelentés is teljes terjedelmében elolvasható a mellékletből.
Szólt a pályázatok segítségével az egyházba áramló pénzösszegekről és a rendszer átláthatatlanságáról. A pályázatokon elnyert összeg nagysága megközelíti a 3,5 milliárd forintot, melyhez az egyház közel 400 millió forint önrésszel járult hozzá. De nem minden pályázat jó, sok gyülekezetünknek önmérsékletet kellene gyakorolnia ebben. A jelentésben szó esik a kormányzati támogatásról. Ez a reformáció 500. évfordulójára való méltó felkészülést szolgálja. 
Az egyszázalékos kampány összegéről elmondta: ez nem pántlikázott összeg, tehát szabadon felhasználhatjuk ajó célokra. A kampányra költött összeg jól hasznosul, de felhívás is arra, hogy helyi szinten is tegyünk meg mindent az ügyért.
A fenntarthatóság és az életképesség szempontjából kellene megtárgyalni számos gyülekezet ügyét. Az elengedés és a lemondás képessége is sajátunk kell, hogy legyen.
Az 
egyházi stratégia egyik sarokpontja a hálózatosság. Az adatkezelés az nem az intézményeink és gyülekezeteink autonómiájának korlátozását jelenti.
Az egyház elsősorban a gyülekezeteiben él, de az intézmények súlyának növekedésével együtt be kell tudni tessékelni a templomokba a megszólított embereket.

12. 33.

„Az iskolai hittanoktatás bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok igen változatosak. Van, ahol a gyülekezeti élet megerősödését érzékelik az érintettek, de az is előfordul, hogy a szülők egyszerűen kipipálják a hittanoktatást az iskolában, ami által a gyülekezeti csoportok esélyei romlanak” - hangsúlyozta az ellentmondásos helyzetet a felügyelő.
Dilemmázott azon, hogy a héttagú elnökség és az országos presbitérium feladatmegosztását hogyan lehetne pontosítani.

12.38

Fontos az országos iroda működésének új alapokra helyezése - jelezte az országos felügyelő, aki ezután elemezte a Vatikáni Szerződés módosításának szempontjait. A kommunikációs ügyekkel kapcsolatban kiemelte, hogy minden kezdeti tisztázatlanság mellett, vagy annak ellenére határozott elszánás van arra, hogy az egész rendszer racionálisan működjön.

12.48

Hozzászólások következnek.

Szavazás: a zsinat az országos felügyelői jelentését egy tartózkodással elfogadták.

13.48

Az ebédszünetről visszatérve, kaptam egy islert valakitől, ez kedves gesztus! De remélem nem a sajtó-munkatárs lekenyerezéséről van szó.:)

Hafenscher Károly zsinati lelkészi elnök olvasta fel jelentését. A kezdeti lendület, a nyitott kérdések, a gondok, a jövőféltés nyugtalansága köré csoportosította gondolatait. Jelentése a mellékletből letölthető, elolvasható.

14.07

36-an vannak jelen, akik mindannyian elfogadták a jelentést.

14.08

Abaffy Zoltán szemelvényeket szeretne kiemelni beszámolójából, amelyet cikkünk mellékletében olvashatnak el. 

Hozzászólások: Prőhle Gergely bíztatja az elnököt, Fábri György a csökkenő zsinati létszámot kifogásolja. Smidéliusz Zoltán örül annak, hogy még határozatképesek. Kiss Miklós a zsinati csúszásra hívta fel a figyelmet. Hallgatóné Hajnal Judit az interneten való kommunikációt szorgalmazza.

14.25

Az elnöki jelentést elfogadta egyhangúlag a zsinat.

14.26

Abaffy Zoltán zárszavával zárult a zsinat.

Köszönjük figyelmüket!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!