DÁNIEL KÖNYVE – Megjelent Ittzés István rádiós igemagyarázatainak szerkesztett, kibővített változata

DÁNIEL KÖNYVE – Megjelent Ittzés István rádiós igemagyarázatainak szerkesztett, kibővített változata

Share this content.

Összeállította és ajánlja: Garai András (https://www.garainyh.hu/)
2020. adventjében a szerző magánkiadásában vehetjük kézbe a hat éve a MERA (Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány) „Növekedjetek az ismeretben” című műsorában elhangzott igemagyarázatok szerkesztett változatát, a szerző jegyzeteivel kibővítve 200 oldalon, Gaál Éva grafikáival díszítve.

Dániel könyve esetében különösen is fontos, hogy Biblia-hű magyarázatok hangozzanak el, hiszen Dániel próféciáit sokan, sokféleképpen értelmezték már. Napjainkban lépten-nyomon tapasztalhatjuk, mennyi téves tanítás, bibliakritika hangzik el, ezért különösen is örülök, hogy Ittzés István Isten Lelkétől vezetve, közérthető stílusban bontotta ki számunkra Isten üzenetét, és ez most írásban is megjelenhetett.” (Zika Klára, a MERA szerkesztője)

„A szerző – evangélizátor – számos irodalmi és történelmi idézettel, saját életesemények felemlítésével, bibliai igehelyek alapos ismeretével és bőséges hivatkozásával szemlélteti számunkra a Jézus Krisztusba vetett hitbizonyosságot, a személyes odaadás egzisztenciális jelentőségét egészen a kozmikus világtörténelemre való rácsodálkozásig, melyben a teremtő és mindenható Isten kegyelme, türelme és mindenek felett való emberszeretete bontakozik ki. Dániel könyve olyan írás, melyből az isteni perspektívába nyerhetünk betekintést.” (Jasper-Makay Emese, a szöveg szerkesztője és lektora)

„Dániel életében újra és újra tetten érhetjük ezt az isteni kegyelmet, ezt a hordozó szeretetet, amivel Isten az Ő emberét hordozza. Dánielről az angyal különös szeretettel beszél, így nevezi: „Te kedves férfiú” (Dán 10,11.19 – Károli ford.), „akit az Isten kedvel” (Dán 10,11.19 – Új ford.) De nem csak Dániel, hanem minden ember lehet Isten előtt kedves, ha őt féli és neki engedelmes életet él – természetesen Jézus Krisztus által. Az Úr Jézus magáról jegyzi meg: „És aki elküldött engem, velem van: nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami Neki kedves” (Jn 8,29). – Dániel, Isten kedves embere levetett saruval áll meg az Ige előtt. – Isten kijelentéseinek tanulmányozása mindnyájunk feladata, de csak annak nyílik meg az Ige, aki megnyitja előtte a szívét. Engedjünk hát ennek a vonzásnak, hívásnak, hadd leplezzen le minket: „Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik” (Mt 23,12). (Részletek a kötet szerzőjének bevezető gondolataiból)

Az igemagyarázat tíz képben foglalja össze Dániel prófétai látomásai tartalmát a mi számunkra; mi is lehetünk ezek a fiak… De kik is ők?

A helytállás fiai – A rettegés fiai – A választás fiai – A kapcsolat fiai – A megmérettetés fiai – Az állhatatosság fiai – A beavatás fiai – A látás fiai – A kijelentés fiai – Az utolsó idők fiai 

De mi is lehetünk Isten kedves gyermekei, az Úr Jézus érdeméért! Számomra ez a könyv fontos üzenete. Engedtessék meg a személyes vélemény, hiszen ezelőtt jó 15 évvel Ittzés István volt az Ószövetség tanárom az EKE bibliaiskolájában, s azóta is minden lehetséges fórumon igyekszem az ő igemagyarázatait hallgatni és meghallani. Dániel próféciájának legszebb és szívet-lelket meggyönyörködtető igeverse számomra pedig ez, mert ezt már a bibliaiskolában megtanulhattam, és amit a kötet címlapján lévő rajz is szemléltetni próbál: A gyolcsba öltözött ragyogó személy a pre-egzisztens Krisztus, az én Uram és Megváltóm! „Krisztus preegzisztenciája azt jelenti, hogy ő személyesen azonos Isten Fiával, aki öröktől fogva létezik, és belépett a világba, hogy az emberi történelemben kinyilvánítsa magát.” (a Wikipédia szerint!) Őt láthatta Dániel: „Föltekintettem, és láttam egy gyolcsruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fénylett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde oly hangos volt, mint a tömeg zúgása.” (Dán 10,5–6; RÚF) Minden további ismertetés helyett, imádkozzunk együtt a kötet záró imádságának szavaival: 

„Áldunk téged Urunk, hogy életet adtál nekünk, velünk vagy és megtartasz bennünket! Köszönjük Urunk, hogy lelkiképpen is gondod van ránk, nem csak testiképpen tartasz meg! Add, hogy valóban a Te Igéd elé tudjunk állni, hogy Szentlelked megvizsgálhasson bennünket, és leltárt készíthessünk a színed előtt, Lelked által vezettetve! Uram, add, hogy a jövőbe tekintve ne valami szorongó félelem, hanem a Rád tekintő hit gyermeki bizodalma tölthesse be a szívünket! Olyan nagy szükségünk van erre a gyermeki bizalomra! Tudjuk, hogy a jövő is a Te kezedben van, az egyház élete, a gyülekezet élete, a személyes életünk, a családunk, és mindnyájunk élete a Te kezedben van. Ezzel a reménységgel engedj nekünk előre tekinteni! Ámen!”

Az első kiadás valamennyi példánya előjegyzésben elkelt, ezért csak reménykedni tudunk a második kiadás mielőbbi megjelenésében! 

Ittzés István írásai és hangzó igehirdetései a garainyh.hu honlapon itt érhetőek el:

https://www.garainyh.hu/wordtar2/wordtar2.php?d=Evangelikus+lelkeszek+igehirdetesei%2FIttzes+Istvan+irasai+%26+video+linkjei

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Ittzes%20Istvan/

Az MP3 felvételeimből válogatva, a Missziói Központ által hat éve készített CD-ről a híradás itt érhető el: 

https://misszio.lutheran.hu/kiadvanyok/cd/38-eloadasok-igehirdetesek/995-ittzes-istvan-igehirdetesei

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!