A régi hit a jelen talaján növekedjék! – Elkészültek az EHE emlékgyűrűi

A régi hit a jelen talaján növekedjék! – Elkészültek az EHE emlékgyűrűi

Share this content.

Szöveg és fotó: Orosz Gábor Viktor
Budapest – A 2015/2016-os tanévben megvalósult az Evangélikus Hittudományi Egyetem öregdiák rendszere (ALUMNI), amelynek célja, hogy az egyetem egykori hallgatói és az egyetem között kapcsolat épüljön ki, erősödjön az egyetemi hagyományok ápolása. Az ALUMNI-rendszer elősegíti továbbá az egykori hallgatók egymás közötti, az egyetemi vezetéssel és az oktatókkal való kapcsolatainak kiépítését, fenntartását is.

Ennek során készült el egyetemünk emlékgyűrűje, amely nem csak emlékeztet, de az összetartozás szimbóluma is. A nálunk végzett hallgatók két változatban rendelhetik meg. Az egyik szerényebb kivitelezésű, a mindennapokban is hordható „lekerekített négyzet” alakú gyűrű, a másik pedig inkább ünnepi alkalmakra szánt pecsétgyűrű. Mindkettőben közös azonban az 1557-es évszám megjelenése, amely egyetemünk alapítására utal.

Az első két evangélikus lelkészképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmény a szepességi Nagyőrön és a dunántúli Óváron működött. A nagyőri hittani főiskola a Wittenbergben is tanult Gradeci Horváth Gergely főúr kezdeményezésére, 1588-ban létesült, sajnos a tanárok nevén kívül alig tudunk többet róla. (v.ö. Szelényi 1917:153–154)
Óváron Huszár Gál létesített lelkészképző iskolát, feltételezhetően az 1557-es esztendőben, hiszen egy évvel később ezt írja Miksa királynak: „…ebben a kietlen városkában iskolát létesítettem és tanítványok igen nagy számát gyűjtöttem össze […] a szomszéd falvakban is az Isten igéjének hűséges szolgáit jelöltem ki”. (Botta 1991:59-60)

A reformátori egyházak lelkész-utánpótlását biztosító, állami teológiai fakultás felállításának gondolata először a 19. században merült fel, létrejöttére több mint száz évet kellett várni. Azonban mai Evangélikus Hittudományi Egyetem pecsétjén – ami az emlékgyűrűk egyik változatán is megjelenik – látható 1557-es dátum a soproni schola latina alapítására utal, amelynek négy osztálya, osztályonként két évfolyama volt. Az alsóbb osztályokban az elemi tárgyakat, míg a felsőbb éveseknek filozófiát, latin és görög nyelvet, sőt a leendő teológusok számára héber nyelvet is oktattak. Payr Sándor (1907:5) megemlíti továbbá, hogy a külföldről meghívott tanárok Melanchthon, Trotzendorf és Sturm tantervét követték; a nevelési cél pedig Sturm jelszavával élve: „sapiens et eloquens pietas” volt. Ezen iskolából kikerült diákok tanulmányaikat külföldi egyetemeken folytatták.

Egyetemünkkel kapcsolatos gazdag történelmi ismereteket, elbeszéléseket még hosszasan lehetne folytatni. Ugyanakkor a mai öregdiákoknak nem csupán a hagyományok ápolása, hanem sokkal inkább elődeinket is lelkesítő evangéliumhirdetése a feladata kortársaink számára, a megújulás lelkületével. Stráner Vilmos így fogalmazott egykor: „A megújhodásnak belülről (hozzá tehetnők: felülről!) kell útját vennie, hogy a régi hit a jelen talaján növekedjék és virágozzék olyan ker. jellemek és egyéniségek odaadó munkája által, akik abban a szabadságban találják, bírják és használják helyesen a szabadság legnagyobb tökélyét, amelyre a Krisztus által mint Isten gyermekei elhivattak.” Az idézett sorokban csodálatosan cseng össze a hagyomány ápolásának szükségessége, a hit éltető ereje és a Krisztus által ajándékozott szabadság evangélikus princípiuma. Emlékeztessenek bennünket is ezekre a gondolatokra az elkészült gyűrűk, amelyek 2016. február 1-től megrendelhetők.

A vásárlással kapcsolatos részletes tájékoztatás itt található.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!