Először ülésezett online a zsinat

Először ülésezett online a zsinat

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – A Zoom felületén 2021. február 19-én délután kezdődött a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) XI. Zsinatának 7. ülésszaka.

Bár az elmúlt félévben már több alkalommal tartott a zsinat távolléti szavazást aktuális, halasztást nem tűrő kérdésekről, s egy távolléti plenáris ülés is lezajlott novemberben e-mail-es szavazásokkal, egyházunk történetében először tartottak online plenáris zsinati ülést, azaz az internet segítségével, képpel és hanggal a képernyők előtt voltak jelen egyházunk legfelsőbb döntéshozó testületének tagjai. Az erre való technikai és szervezési felkészítés a Jogi és Testületi Osztály munkatársait dicséri: dr. Benkő Ingrid vezetésével, Nebenführer Irén alapos munkájával és Serbán Tihamér kiemelkedő technikai szaktudásával, melynek eredményeképp az ülésezés, tárgyalás és döntéshozatal jól vizsgázott. Az elnökség szerint később is jól használható lehetőség birtokába került a zsinat.

Kalincsák Balázs tartott áhítatot a zsinati ülés elején. A lelkész 1Jn 3,8 alapján arról szólt, hogy sokszor valami eltántorít bennünket az igazi céltól, valós küldetéstől és feladatoktól. Sok minden nehézség tűzdeli a mindennapjainkat, betegség, kétségbeesés és fájdalom. Megtapasztalható egyre inkább, hogy nem a mi kezünkben van az életünk, de nem szabad, hogy elhomályosuljon a látásunk. Isten előtt egyek vagyunk: mindannyian kegyelemre éhezünk. Irigység, féltékenység, hatalomvágy van a szívekben. Felvetődik a kérdés: kire szántunk elég időt, kiért tudtunk imádkozni, kivel tudtunk őszintén beszélgetni, kinek voltunk az irgalmas szamaritánusai? Van valaki, aki ébredésre, nyitásra hív. Lássunk tisztán, lássuk meg, mik az igazi erőviszonyok ezen a földön. Isten az élet ajándékát kínálja, a golgotai kereszten, Jézus Krisztusban.

Az első ülésen Abaffy Zoltán, a zsinat nem lelkészi elnöke vezetésével először a 2020. november 20-i távolléti ülésszakról készült feljegyzés elfogadása történt meg.

A zsinathoz érkezett beadványok összefoglalása feltöltésre került a tárhelyre, ugyanígy a lejárt határidejű zsinati határozatok ismertetése is megtörtént.

Írásban történt meg a zsinati elnökség beszámolója, amelyet Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke jegyzett.

A bizottságok részéről Tengölics Márta, a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke, Orosz Gábor Viktor, a Teológiai Bizottság elnöke adtak írásban tájékoztatót, Tölli Balázs, az Ügyrendi Bizottság elnöke később fog tájékoztatást adni. Ezután elfogadták a XI/7. ülésszak napirendjét.

A második ülésen a Magyarországi Evangélikus Egyház (hitéleti) gazdasági önállósodásának (felelősség vállalás a gyülekezetekben) stratégiája volt a téma, Fábri György egyházkerületi felügyelő előterjesztésében.

A kerületi felügyelő elmondta, hogy sokkhatás alatt voltunk és vagyunk is, hiszen gazdasági és társadalmi környezetünk mélyrepülésbe kezdett a járvány miatt. A zsinati döntéssel kapcsolatos lépések így most visszaszorultak, mert a gyülekezetek működőképességének biztosítása volt a cél az elmúlt időszakban. Nem tudjuk még, hogy a tavalyi év mit jelentett a gyülekezetek gazdasági életét illetően, az adatszolgáltatás a következő hetekben zajlik majd. Azt javasolta, hogy a májusi zsinaton nézzék meg a járványidőszak alatti anyagi helyzet alakulását. El kell kezdeni dolgozni azon, hogy egymást erősítve miképpen tudjuk a saját erőnkből hitéleti tevékenységünket fenntartani. Azt javasolta, hogy mindenki a maga körében erősítse meg, hogy a rossz idők ellenére már most felelősségünk van a gyülekezeteink működéséért. Kérte, hogy beszélgessünk erről a kérdésről, mert ez részben pénzügyi, de legalább annyira teológiai és egyházműködési kérdés is.

Aradi András esperes, a zsinat lelkészi alelnöke elmondta, hogy a megszokott fenntartásra épülő egyházközségeket kevésbé érintette hátrányosan a helyzet, inkább azok érezték meg, amelyeknek valamilyen gazdasági érdekeltségük volt. Andorka Gábor a tervezetnek az intézményekkel való kiegészítést kérte.

A harmadik ülésen Tengölics Márta, a Törvényelőkészítő Bizottság elnökének előterjesztésében megtudtuk, hogy az országos szabályrendeletek törvényi felülvizsgálata megtörtént, és ezek megfelelnek a törvényi szabályozásnak. Az erről szóló határozatot elfogadta a zsinat.

A negyedik ülésen a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája működéséről részletes írásbeli tájékoztatót adott Krámer György, az Országos Iroda igazgatója, amit a zsinati tagok tudomásul vettek.

Az ötödik ülésen a konfirmáció előtti úrvacsoravételének törvényi lehetősége került napirendre Hafenscher Károly előterjesztésében. Két dologról kellett tárgyalni: a törvénymódosító javaslatról, valamint a PÜT által elfogadott útmutató anyagról.

Élénk beszélgetés zajlott a törvényi szövegmódosításról, amely a novemberi döntés átvezetése volt a konfirmáció gyakorlásával kapcsolatos érvényes törvényszövegen. Többen ismételten a Püspöki Tanács döntése nyomán született novemberi zsinati döntéshez fűztek véleményt, de a törvénymódosító javaslattal kapcsolatban is érkeztek szövegmódosításra irányuló javaslatok és teológiai kérdésfelvetések. 

Szó volt a Lutheránus Világszövetség által is támogatott konfirmációi munkacsoport felállításáról, Pángyánszky Ágnes vezetésével. De az is felmerült, hogy az evangélikus egyház fontosnak tartja a communio lehetőségét más egyházakkal kapcsolatban, illetve vegyesházasságoknál szorgalmazzuk továbbra is a nyitott úrvacsorai gyakorlat folytatását. Emellett a betegúrvacsora kérdése is sóba került.

Végül Orosz Gábor Viktor szövegmódosításai javaslataival a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata – 85 százalékos többséggel – elfogadta a következőket: A Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományos rendje szerint a gyülekezetben felkészítés folyik a konfirmációra, melyet konfirmációi vizsga, hitvallástétel és konfirmációi áldás követ. Ezután lehetséges az önálló úrvacsoravétel. A törvénymódosítás 2021. nagycsütörtökén (2021. 04. 01.), a Püspöki Tanács útmutatásával egy időben lép életbe.

A hatodik üléstől Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke vette át az elnöklést.

A LÉM Bizottság (Lelkészi ÉletpályaModell) éves jelentése került napirendre, Vancsai József, a LÉM Bizottság elnökének írásbeli előterjesztésében. Kendeh K. Péter a LÉM munkatársa válaszolt a felvetődött kérdésekre. Szó volt a lelkészi születési évet figyelembe vevő szabályozásról, a kreditrendszer működésének a kidolgozásáról, de felvetődött az is, hogy a kistelepülési pótléknak a szabályozásáról kell a jövőben egyeztetni. A zsinat a bizottság beszámolóját elfogadta.

A hetedik ülésen Prőhle Gergely országos felügyelő tájékoztatót tartott a Magyarország Kormánya és a MEE között megkötött szerződés időarányos végrehajtásáról, az egyszázalékos kampányról és a korábban tervezett 2021. évi országos népszámlálás átütemezéséről és az ehhez kapcsolódó feladatokról.

Emlékeztetett, hogy egy évvel ezelőtt került aláírásra a kormány és az egyház közötti szerződés, amelynek életbe léptetése megtörtént, és mivel hosszú távú tervekről van szó, nem lehet még látványos eredményekről beszámolni. 2020. novemberben elkezdődött a megállapodás konkretizálása: folyósításra került az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) többlettámogatása, a hitoktatásra szánt megemelt összeg is megérkezett és megindult az óvodai fejlesztések előkészítése.

Az evangélikus kórház ügye is elindult, az építési pályázat kiírásra került és az elbírálás zajlik.

A népszámlálás erőpróbát jelent majd egyházunknak, de ennek elhalasztása most azt eredményezi, hogy jobban fel fogunk tudni készülni rá. Az eddigi kampánnyal kapcsolatban azonban az első visszajelzések pozitívak voltak. Az országos felügyelő ezzel a kampánnyal és az egyszázalékos kampánnyal kapcsolatban is hangsúlyozta az egyéni felelősségvállalás fontosságát. Fontos, hogy gyülekezetekben, egyházmegyékben, egyházkerületekben is sikerüljön megszólítani az embereket.

Prőhle Gergely méltatta a gyors online átállást gyülekezeteinkben, hangsúlyozta, hogy az evangélikus digitális oktatás országos szinten is elismerést vívott ki.

A nyolcadik ülésen a Tényfeltáró Bizottság éves jelentéséről született zsinati határozat.

Mirák Katalin, a Tényfeltáró Bizottság elnökének jelentését a zsinati tagok el tudták előzetesen olvasni. 2020-ban megjelent a Háló 3. kötete és elkezdődött a következő kötet előkészítése, amelynek megjelenését 2023-ra ígérik. A zsinat a jelentést elfogadta.

Zárszót mondott Abaffy Zoltán. A tervek szerint 2021. május 28-án lesz a zsinat következő ülésszaka, amelyet – a járványhelyzettől függően – élőben tervezik.

Címkék: zsinat - online - ülés -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!