Jövőre is lesz gyülekezeti munkatársak továbbképző konzultációja

Jövőre is lesz gyülekezeti munkatársak továbbképző konzultációja

Share this content.

Szöveg és hangfájlok: Garai András. Fotó: Krasznói Mihály
Piliscsaba – Krámer György a november 16-án Piliscsabán tartott őszi gyülekezeti munkatársi konzultáció első perceiben örömmel jelentette be, hogy folytatódni fognak az alkalmak. Az országos irodaigazgató egyben méltatta és megköszönte D. Szebik Imre nyugalmazott püspök, tanfolyamvezető tizenkét éves szolgálatát. Jövőre a püspöki tanács felkérése alapján Gáncs Péter nyugalmazott püspök veszi át a munkatársképzés vezetésének stafétabotját. Az alábbiakban szinte csak címszavakban adunk időrendben áttekintést a háromnapos továbbképző konzultáció történéseiről, mert minden előadás, áhítat hanganyaga a szolgálattevők előzetes engedélyével elérhető a tudósító (garainyh.hu) honlapjáról, a Hangzó örömhírtárból.

Bibliát, jegyzetet, jókedvet hozzunk magunkkal! – ez volt olvasható a programot tartalmazó meghívóban; s e rendkívüli őszi hétvégére a Béthel Evangélikus Missziói Otthonban, az Isten házában negyven, korábban gyülekezeti munkatársképző tanfolyamot végzett és azon bizonyítványt is szerzett hittestvérünk gyűlt össze az ország számos részéből. Beszámolójukban többen elmondták, hogy egyetlen alkalomról sem hiányoztak az elmúlt tizenkét év alatt. 

Péntek délután

Krámer György országos irodaigazgató köszöntő szavai után D. Szebik Imre nyugalmazott püspök nyitó áhítatában figyelmeztetett: a munkatársi szolgálat is tanúskodás Jézusról, ám hitünk megvallását is tanulnunk kell. S egy mai hitvallás szövegével ajándékozta meg a jelenlévőket, melynek utolsó mondata: „Hiszem, ha engedem, hogy Jézus Lelke vezessen, életem útja a teljességbe, az Istennel való örök együttlétbe visz.”

Dr. Korányi András egyetemi tanár, püspökhelyettes előadásához ez alkalommal nem az egyháztörténetből merített témát, hanem a hazai egyház folyamatos megújulásának lehetőségeiről szólt. A hit megerősítése alapvető kérdés, és Isten a reformációt az egyházban akarja elkezdeni. Mondanivalóját olyan kulcsszavak köré csoportosította, mint részesedés, megbízhatóság, közösségvállalás, felelős tervezés és elismerés. Kiemelten foglalkozott az egyetemes papság mai jelentőségével is, felszólítva, hogy legyünk a helyünkön a gyülekezetünkben!

Esti áhítatában a püspökhelyettes Jézus kijelentését – …velem tettétek meg.” (Mt 25,40) – idézve arról is szólt, hogy számolnunk kell azzal, hogy Jézus az életünk dolgaiban valóság! Idézte reformátorunkat: „A keresztyén ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztyén ember készséges szolgája mindennek, és alá van vetve mindenkinek.” S István király intelmével folytatva: „Mert semmi sem emel föl, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség!” Legyünk mi is Atyánk áldottai, Jézus barátai, a legkisebb testvérek; szabadok arra, hogy megtegyük mindazt, mit Urunk is megtett!

Szombat délelőtt

Reggeli áhítatában Gáncs Péter nyugalmazott püspök a heti vezérigét olvasta fel (2Kor 6,1–2), és hangsúlyozta: a résztvevők Isten jelenlétében vannak együtt. „Az egyházat az ige teremti” – tanítja Luther. Nemcsak az írott és a hangzó, hanem a látható ige, tehát a szentségek is! Ezeket Jézus rendelte el, látható jelük van, az üdvösség ígérete kapcsolódik hozzájuk, s bennük is, a Lélek jelenléte által: itt az Isten köztünk!

Ezt követő előadásában Gáncs Péter püspöki tapasztalatai alapján arról szólt, hogy a gyülekezeti munkatársak hol és hogyan tudják segíteni a lelkészeket a szolgálatban. Öt területre irányította a figyelmet: imádság a lelkészekért s a szolgálatért; a szolgálatok megosztása a gyülekezetben; lelki töltekezés a kimerülés, kiégés elkerülése érdekében; visszajelzések, kérdések a lelkészek felé; hálaadás Istennek a lelkészért. Egymás terhét hordozzátok – zárta személyes hangvételű szolgálatát a leendő tanfolyamvezető.

D. Szebik Imre arról adott tájékoztatást, hogy korszakváltás, struktúraváltás, paradigmaváltás zajlik gyülekezeteinkben. Ez nemzedékváltást is jelent egyben, és teljesen átalakul a népegyház; erre egyetlen példa csak: a gyermekek negyven százaléka ma Magyarországon nincs megkeresztelve. A keresztyénség világviszonylatban növekszik, de Európában csökken. A szervezet-, illetve szerkezetváltás az élet minden területén végbemegy, ezért fontos, hogy gyülekezeteink hordozó közösséggé váljanak. Egyidejűleg a korszellem, a szemlélet- és gondolkodásmód nézetrendszerének a megváltozása is bekövetkezik hazánkban. Az egyház eredendő, elsődleges küldetése a misszió; a diakónia és az oktatás csak ezután következhet. Mindehhez a lelki fegyverzetet kell használnunk, és ne feledjük: Jézus mindörökké ugyanaz!

Dr. Fischl Vilmos lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára aktuális témáról, az iszlám sokarcúságáról és irányzatairól tartott sok új információt bemutató előadást. Mohamed 622-ben alapította Medinában az iszlám teokratikus társadalmat, mely az iszlám vallással szoros egységet alkot. Az iszlám olyan életforma, amely egész embert kíván. 2001. szeptember 11. óta az iszlám és a nyugati világ közötti konfliktus elkerülhetetlen! A nyugati demokráciát ráerőltetni egy törzsi társadalomra: felelőtlenség! A terror félelmet jelent. Az iszlám tanításának öt alappillére van: Allah a legnagyobb, és Mohamed az ő prófétája; a 2,5 százalékos adó a szegényeknek; egyszer az életben el kell jutni Mekkába; naponta ötször kell imádkozni; évente egyszer tartani kell egy egyhónapos, nappali böjtöt! 

Szombat délután

Dr. Frenkl Szilvia pszichológus korunk népbetegségéről, a családon belüli depresszió tüneteiről szólt, és megfogalmazta az azzal kapcsolatos feladatainkat. A csecsemő is lehet depressziós, ha elszakítják az édesanyjától. De az édesanya is kerülhet a szülés után a depresszióhoz hasonló állapotba. Serdülőkorban is elérhet valakit e betegség, és felnőttkorban is jelentkezhetnek a tünetei: levertség, szomorúság, tehetetlenség, elkeseredettség, tartós lehangoltság, az örömképesség elvesztése stb. A kiváltó ok is sokféle lehet: stresszhelyzetek, magas elvárások, önbizalomhiány stb. A megoldási módszert megnevezve rámutatott: beszélgetős terápiára lenne szükség. 

Az Ószövetség összefoglaló üzenetét Balicza Iván nyugalmazott lelkész tolmácsolta. Ezt a harminckilenc fejezetből álló gyűjteményt mind a zsidóság, mind a keresztyénség Istentől sugalmazott szent könyveknek tartja. Isten és Izrael kapcsolatáról szólnak a történeti, tanító és prófétai könyvek egyaránt. Az előadó röviden ismertette az Ószövetség keletkezéstörténetét, és szólt a különböző közismert fordításokról. Ez volt Jézus és az apostolok Bibliája, ezért mi sem vethetjük meg! Augustinus egyházatya mondotta: „Az Újszövetség benne rejtőzik az Ószövetségben. Az Ószövetség viszont az Újszövetségben tárulkozik ki.” S Luther szerint: „az Ószövetségben azt kell meglátni, ami Krisztusra utal, mutat!”

Az Újszövetség aktuális üzenetét Ribár János nyugalmazott esperes fogalmazta meg. Megjegyezte, hogy az Ószövetség szava a 2Kor 3,14-ben fordul elő, míg az új szövetség kifejezés Jer 31,31-ben található. Jézus a kulcs a teljes Szentírás megértéséhez. Az Újszövetség Isten szerelmes levele. A négy evangélium közös üzenete: Jézus értünk halt meg, és értünk támasztotta fel őt Isten! Az előadó idézte még Cliff Richard angol énekes tanúságtételét a Te, én és Jézus című könyvéből: „Azért ​vagyok keresztény, mert Jézus, Isten fia meghalt értem, és már nem félek a haláltól. Ő bennem él, eggyé forrott az életemmel, és boldog vagyok.”

Az egyházi zene hitre segítő áldásáról dr. Ferenczi Ilona egyházzenész, zenetörténész szólt zenei betétekkel szemléltetett, lelkes vallomásában. Mondanivalóját ezzel kezdte: „Én nem tartom a zenét a hitre vezető út elsődleges feltételének!” Tekintettel az egyházi esztendő végére és a közelmúltban volt halottak napjára, Heinrich Schütz: Musikalische Exequien (1636), Temetési mise prédikáció előtt és után című művét mutatta be, a német szövegeket tolmácsolva és a fordítást előre kiosztva a hallgatóság számára. Ezekkel a gondolatokkal zárta a zenemű ismertetését: „Az evangélium szavait ilyen zeneszerzők által is jobban megérthetjük, ha már ők is megértették, és úgy közvetítik számunkra.” 

Az esti áhítatot Ribár János tartotta az ítélet és a reménység vasárnapjainak vezérigéi (2Kor 6,2 és 2Kor 5,10) alapján. Lesz ítélet, de van kegyelem! Ezért most kell döntést hoznunk, újra igent kell rá mondanunk a szívünkben. Jézus, az Isten báránya magára vette a bűneinket, és értünk halt meg a kereszten!

Vasárnap délelőtt

Ferenc pápa evangéliumi gondolatait Kézdy Péter helyi lelkész ismertette a két könyvéből vett idézetekkel. Előadásának ezt a címet adta: Vigyázó szemetek Rómára vessétek! A pápa első műve Az evangélium öröme, a másik pedig Áldott légy! címmel látott napvilágot. Ez az első és máig egyetlen pápai enciklikája, mely a teremtett világ védelméről szól. Egyetlen mondat a könyvből: „Az öröm abból a bizonyosságból származik, hogy végtelenül, mindent meghaladó módon szeretve vagyunk.”  

A reménység vasárnapjának istentiszteletén D. Szebik Imre prédikált az előírt textus (Ézs 35,3–10) alapján. Egyedül Isten tudja ajándékozni nekünk ezt a reménységet, melyről igénk szól. A próféta kettős biztatást ad számunkra: személyesen nekünk szóló üzenet, hogy ütött a szabadulás órája. A másik, a végső dolgokra vonatkozó ígéret pedig, hogy Isten új eget és földet teremt, s az új világ távlatot jelent az embernek. Ma mindenki elfogadhatja azt a Messiást, akiről Ézsaiás szól; szabad Krisztushoz tartozni, őróla tanúskodni! És Isten örök hazát készített nekünk, ahol örök öröm vár ránk. Aki hisz, annak örök élete van! Isten utat készít az emberi szívhez; Jézus a mi utunk, igazságunk és örök életünk!

A hétvége utolsó beszélgetésében a búcsúzó tanfolyamvezető gondolatait ezzel a címmel foglalta össze: Esély a jövőre. S feltette a kérdést, melyet minden munkatársnak személyesen kell megválaszolnia önmaga számra: Mit hagyunk magunk után? Végül úti áldásában a részt vevő laikus munkatársakért imádkozott. 

A tizenöt hanganyag linkjei egy helyen, ITT érhetők el.

Epilógus

A hétvégén több köszöntés is elhangzott, az utolsót szó szerint közreadjuk:

Főtisztelendő Püspök Úr!

A jelenlévők nevében szeretném átadni ezt a jelképes ajándékot: egy képeskönyvet annak emlékére, hogy tizenkét éven át a gyülekezeti munkatársak továbbképzését szervezte, sok évtizedes tudását megosztotta a laikusokkal, az egyetemes papság elvét így a gyakorlatban is megvalósítva. És ezzel egyik korábbi hivatali elődje, Túróczy Zoltán püspök egyetlen versében megfogalmazott tanácsát is megfogadta. A vers utolsó négy sorával köszönjük meg áldozatos szolgálatát, amelynek részesei lehettünk! 

Túróczy Zoltán: Tanács (Részlet)

„Csak az lesz tiéd, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér.
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér.”

Ragyogtassa rá orcáját az Úristen püspök úrra és kedves feleségére most és mindörökké! Úgy legyen!  

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!