Skip to main content

Fókusz

Generációkon át romboló titkok

Dr. Joób Máté lelkészt habilitációs értekezéséről kérdeztük
„Miután kiderült emberekről, hogy együttműködtek a kommunista államhatalom különböző titkos szerveivel, egyházként, hívő közösségként nem találtunk olyan megoldást, ami igazán segítette volna ennek a sokrétű és kényes helyzetnek a rendezését” – mondta el lapunknak dr. Joób Máté evangélikus lelkész, lelkigondozó. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense az egyház és a komm...

Úton az európai protestáns egyházak egysége felé

Ötvenéves a Leuenbergi konkordia
Ma már természetes, hogy református istentiszteleten is vehetünk úrvacsorát, és hogy evangélikus lelkész igét hirdethet a nagyobb protestáns testvérfelekezet templomában, de nem volt ez mindig ilyen magától értetődő. A szószék- és oltárközösség egy egyezségnek köszönhető: a Leuenbergi konkordiának, amely éppen idén fél évszázados. Az Európai Protestáns Egyházak Közössége programsorozatot szerve...

Sokan vágyakoznak ma a reménység igéjére

Fóti előkészületek az LVSZ krakkói nagygyűlésére
„A világot látta vendégül” egyházunk február 19. és 24. között, hazánkban ülésezett ugyanis a Lutheránus Világszövetség szeptemberi krakkói nagygyűlésének istentiszteleti bizottsága. A testület vezetőjét, Pap Kinga Marjatta angol–észt szakos bölcsészt, ének-zene tanárt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktoranduszát, a budapest-kelenföldi gyülekezet másodfelügyelőjét kérdeztük.

Nem tündérmese – Isten kegyelme

Balicza Klára és Jenei Róbert egymásra találásának története
„…és boldogan éltek, míg el nem váltak.” Sem a mesék, sem a romantikus filmek nem így érnek véget. A való életben azonban mind több házasság bomlik fel, még keresztények között is. Elváltnak lenni sok esetben még ma is stigma. A házasság hete alkalmából éppen ezért most rendhagyó módon egy olyan evangélikus, erős gyülekezeti kötődésekkel bíró házaspárral beszélgetünk, akik komoly érzelmi trauma...
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2023-ra meghirdette a konfirmáció és elköteleződés évét. Népszerű teológia rovatunkban ezúttal Pángyánszky Ágnesnek, a tematikus esztendő programfelelősének – személyes élményekkel egybeszövött – gondolatait adjuk közre.

Őrállókként, meggyőződésből

Legyünk a szeretetre épülő evangélikus jelzőrendszer részei
A konfirmáció és elköteleződés éve megtaníthat bennünket arra is, hogy ne csak önmagunk lelki megerősödését keressük, hanem fedezzük fel a másokért élés szolgálatát. A krisztusi út ugyanis azt is mutatja számunkra, hogy az odafordulás a közelünkben lévőkhöz, a segítés nemcsak annak hasznos, aki a segítséget kapja, hanem a közösséget építő erő, és önmagunk elköteleződésének mélyítéséhez is vezet.

Önkeresés és önazonosság egyházi keretek között

Pszichológia és teológia találkozása
Gyorsulásra és kiégésre hajlamos kultúránkban az egyház és dolgozói sem maradhatnak pszichológiai eszköztár nélkül – sem a maguk, sem a rájuk bízottak szempontjából. A korszerű pszichológiai ismeretek megszerzésében egyházunk élen jár, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete mentálhigiénés lelkigondozói képzését – a lelkészi kar létszámához mérten – evangélikus lelkészek végezték el a legtö...

Minden sivatag egy kutat rejt valahol

Varga Gyöngyi az év igéjéről – az Ószövetség tükrében
„Te vagy a látás Istene” – vallotta az Ábrahám gyermekét a szíve alatt hordó, mégis menekülésre kényszerülő Hágár a pusztában a Lahajrói-kútnál. Az idei év igéjéül választott mondat ószövetségi hátteréről, a nők társadalmi helyzetéről és a pusztai kutakról dr. Varga Gyöngyivel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Teológia Tanszék tanszékvezető docensével beszélgettünk.

Megtanulni segítséget kérni és adni

Szemléletformáló, támogató személyiségvédelmi csoport alakult
Négy különböző területen dolgozó szakember – egy ügyért. Egyházunk zsinata a 2021. november 26-i ülésszakán döntött arról, hogy személyiségvédelmi munkacsoportot állít fel. Tagjait a csoport megalakításának motivációiról, feladataikról, céljaikról és személyes indíttatásukról is kérdeztük.

Önként és dalolva a Mevisz Bárkában

Hajóra szállás mozgáskorlátozottan – tengerérzés korlátok nélkül
A személyes találkozásokat megnehezítő járványos évek után végre újra élőben szervezhette meg népszerű eseményét az idén harmincnégy éves Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Bárkarácsony helyett január 7-én, vízkereszt ünnepe után a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának akadálymentes székházában a „Mevisz-kereszt” köré gyűltek mozgáskorlátozottak és segítőik. A közös – kerekess...
A közélet helyzete, napi fordulatai és az iskolákat besoroló ranglisták folytán kérdések sora merül fel a hitéleti oktatással kapcsolatban is. Miért jó az egyházi iskola? Segítik társadalmunk működését az egyházi oktatási-nevelési intézmények? Szükséges a keresztény pedagógiához az egyházi iskola? Vagy a garancia a hitben való otthoni nevelés? Elöregedő egyházunkban felismerjük-e felelősségünke...
A konfirmációt és az elköteleződést állítja középpontba a Magyarországi Evangélikus Egyház 2023-ban. A tematikus év igéje Pál apostol Filippiekhez írt leveléből szól hozzánk: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

Lelkesedéssel az elköteleződésért

A 2023. évi költségvetést is tárgyalta a zsinat
Az egyházi év végén ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata Budapesten, az Üllői úti székház kápolnájában. A november 25–26-ai ülésszak legtöbb hozzászólást kiváltó napirendi pontja a 2023. évi költségvetésről folytatott vita volt. A zsinat tagjai az országos tisztségviselők jelentésein túl beszámolót hallhattak a konfirmáció és elköteleződés tematikus évének előkészületeiről, ...

Élő közösség és kreatív műhely

Századik tanévében az egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés
A magyarországi egyetemi szintű evangélikus teológiai képzés századik tanéve kezdődött meg ez év szeptemberében. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hazánk egyetlen – alap-, mester- és doktori képzést is nyújtó – evangélikus felsőoktatási intézménye. Mikor történt meg, hogy csak egyetlen hallgató végzett, miért mondhatjuk, hogy jövőorientált tudomány a teológia, és miért választja a lelkészi hi...

Mennyei és földi kincsek hirdetői

Átadták az Ordass Lajos- és a Prónay Sándor-díjat
Egyháztörténeti jelentőségű eseményhez méltó módon, ünnepi hangulatban adták át a Magyarországi Evangélikus Egyház legmagasabb kitüntetéseit, az Ordass Lajos- és Prónay Sándor-díjat november 12-én Budapesten, a Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon épületében. Kovács Etelka, a Magyarországi Evangélikus Egyház első, nőként felavatott lelkipásztora az Ordass-, az Evangélikus Országos Gyűjtemény ...

Kosztümből Luther-kabátba

Ötven éve szentelnek lelkésszé nőket egyházunkban
Immár történelem: a Magyarországi Evangélikus Egyházban 1972-ben szentelték fel az első női lelkészt, Kovács Etelkát. Sokáig lelkészi munkatársként, Luther-kabát nélkül kerültek gyülekezetbe a nők, de a gyakorlatban már akkor is teljes körű szolgálatot végeztek. A női ordináció ötvenéves évfordulójáról is megemlékeznek ma – november 12-én – az idei Ordass Lajos- és Prónay Sándor-díjak átadása a...

Tabuk helyett őszintén a gyerekekkel is

Halálról, gyászról a családban
„Elment, de mikor jön vissza?” „Hogyan ment a mennybe?” „Elvesztettem? Nem is én vesztettem el!” Ezek vagy a hasonló kérdések, gondolatok minden bizonnyal megfogalmazódnak a kisgyerekekben a halállal, az elhunyttal, a gyásszal szembesülve. Fontos leszögezni, hogy a családon belül nem lehet tabutéma az elmúlás. De miként érdemes róla beszélni a különböző életkorú gyerekekkel, hogyan készülhetünk...

Tűzben próbált arany

A reformáció ünnepére
A hitvalló kereszténység a kezdetek óta rendre nem az egyértelműsége, hanem az ellentmondásai miatt tűnt fel az emberiség látóhatárán. Jézus tanítása, az apostolok és az egyházatyák igehirdetése, a hitújítók számos tétele, egy-egy figyelemre méltó mai szentbeszéd inkább paradox, mint ortodox hatású. Utóbbi a régi szokásokhoz csökönyösen ragaszkodót, előbbi az önmagának látszólag ellentmondót, a...

Luther bibliafordítása a Gutenberg-galaxisban

Ötszáz éves a Septembertestament
Luther Márton német Újszövetség-fordításának 1522-ben megjelent első kiadása széles körben Septembertestament néven lett ismert. Nem csak a kiadás viszonylag magas példányszámával – mintegy háromezer példány került ki a nyomdából – vagy a fordításnak a német irodalmi nyelv fejlődésére gyakorolt különleges hatásával magyarázható a kutatók évszázados kiemelt figyelme a mű iránt. Ezeken kívül a ki...

Takarékos üzemmódban

Egyházunk intézményei is felkészülnek a tél új kihívásaira
A magas infláció és az elszabaduló energiaárak komoly próbatétel elé állítják a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteit és intézményeit is. Négy vezető tisztségviselő beszámolóját olvashatják arról, hogyan készülnek a télre, milyen eddig meghozott intézkedések és milyen tervezett lépések segíthetik őket abban, hogy minél zökkentőmentesebben végezhessék a szolgálatukat.