Skip to main content

2024. június 6. 15:30

„A megrepedt nádszálat nem töri össze”

Részletek Abaffy Zoltán nem lelkészi elnöki zárójelentéséből

A Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata utolsó, május 31-i ülésszakán Abaffy Zoltán, a zsinat nem lelkészi elnöke cikluszáró jelentését is meghallgatták a küldöttek. Alább ebből közlünk részleteket; a teljes jelentés mellékletben érhető el.

Abaffy Zoltán

[…] Több mint négy évtizedes közegyházi szolgálatom során mindig azon dolgoztam, azt tartottam szem előtt, hogy legyen jó rend egyházunkban. […]

A XI. zsinat a 2018–2024-es ciklusban […] huszonöt törvény, illetve törvénymódosítás kérdésében határozott. Ebben az időszakban százötvenkilenc zsinati határozat született. Engedjétek meg, hogy a […] témákból egyet-kettőt kiemeljek.

2019-ben kezdődhetett meg a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország kormánya közötti megállapodás tartalmi előkészítése. A 2020. februári ülésszakunkon már jóváhagyásra került a zsinat elé. Sajnos a megvalósítást akadályozza, hogy a mindenkori állami költségvetés lehetőségétől függ a tényleges megvalósulása. […] Csak reménykedni tudunk, hogy a gazdasági eredmények megváltozásával megváltoznak a kormány lehetőségei, és felgyorsulhatnak a végrehajtás elemei. […]

Szerintem fontos döntés volt, hogy 2020 legyen az úrvacsora éve. […] Még akkor is, ha a Covid miatt a végrehajthatóság lehetősége egy évet késett. […] Hasonlóan fontos döntés volt – tulajdonképpen a tematikus évek folytatásaként –, hogy a zsinat 2022-ben meghirdette a konfirmáció és az elköteleződés évét. […] Nemcsak abban jelent ez tartalmat, hogy a felnövekvő ifjakat az egyház egyfajta „beavatási szertartással” fogadja nagykorú tagjaivá, hanem a Szentlélektől kérjük a Jézusban mint Isten Fiában való hit megerősítését. […]

A XI. zsinat megkezdte a népszámlálási adatokkal kapcsolatos feldolgozási munkát. […] Elnézve az eddig megismerhető adatokat, sajnos nem állunk jól. Kérlek azért benneteket, még ne jelöljétek ki azt az évet és azt a személyt sem, aki majd „lekapcsolja a villanyt”. […] Tudom, ehhez nagyon sok mindent kell tenni. Idetartoznak a lelkészképzés, lelkészutánpótlás fejlesztésének szakmai, tartalmi, közegyházi-szervezeti lépései; az oktatási, diakóniai stratégiánk kapcsolódó feladatai; de akár a misszió és a gyülekezetplántálás is. Fontos lehet a gyülekezeti ének (korál) szerepének a megerősítése az evangélikus köznevelési intézményekben, de az Evangélikus Hittudományi Egyetem átgondolt fejlesztése vagy egyházunk szervezeti egyszerűsítése, a gyülekezeti központok megvalósítása is számottevő eredményt hozhat. […]

Őszintén beszélnünk kell viszont a sikertelenségekről is. Ebben a kérdéskörben két – éveken áthúzódó –, szerintem teljeskörűen még mindig le nem zárt kérdésről szeretnék szót ejteni. Ilyen a belső jogi személyiség törvényi szabályozása, az állami törvényeknek megfelelő szabályozás megalkotása. […] Azt gondolom, a népszámlálási adatok is rá kell, hogy irányítsák a figyelmet arra, hogy igenis foglalkozni kell a gyülekezeteinkkel, elerőtlenedő közösségeinkkel. Személyes ismereteim okán is felvetem a skandináv testvéregyházainkban az elmúlt évtizedekben kialakult gyakorlatot, a gyülekezeti központok kérdését. Látva számainkat, gyülekezeteink lelkészeltartó képességét, ezt mi sem „úszhatjuk meg”.

Tulajdonképpen ehhez kapcsolódik egy másik, több éve a zsinat napirendjén szereplő kérdés: a Magyarországi Evangélikus Egyház hitéleti, gazdasági önállóságának stratégiája. […] Ezzel – figyelemmel a fogyási számainkra – nemcsak a zsinatnak, hanem az egyházkerületeknek, de az egyházmegyéknek is foglalkozniuk kell a továbbiakban. […]

A zsinat – ajánlás formájában – összefoglalhatja a következő zsinat számára a megoldatlan feladatokat, amely összefoglalás a következő zsinat számára nem kötelező érvényű. Ezen ügyrendi rendelkezés szerint a XI. zsinat zsinati tanácsa előkészített egyfajta „stafétát”, melyet nem lelkészi elnöki összefoglaló jelentésem III. számú mellékleteként tárunk a zsinat elé.

Tisztelt Zsinat! Kedves Testvérek!

Végül engedjétek meg, hogy hadd legyek egy kicsit még személyesebb. Már megválasztásomkor is visszahallottam, hogy mit keresnek itt még ezek az idős emberek. Miért nem fiatalít egyházunk? Erre válaszul hadd álljon itt egy igevers is: „A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt.” (Ézs 42,3) Igen, amikor ezt az igeverset olvasom, akkor ez az ige egyfajta önvizsgálatra, önmagunk káderezésére indít. Magamba kell néznem és megkérdeznem: Mit érek én? Mit érek én az egyházamnak?

Valamikor nádszálegyenesen, a lelkesedés lobogó lángjával indultam szolgálatba. […] De vajon milyennek lát engem Isten? Az, aki jobban ismer engem, mint én önmagamat. Aki ismeri a legtitkosabb gondolataimat is.

Az ige nem szépítget. Lehet, hogy a nádszál megrepedt, nem való másra, mint hogy összetörjék. Igen, felettünk is elszálltak az évek. De nem hiszem, hogy a mécses csak füstölög, és nem való másra, mint hogy kioltsák! És amikor eddig eljutottam, akkor jön felém csendesen, szelíden, nem kiáltva, nem lármázva, hanem megbocsátó szeretetével az én Uram, aki „a megrepedt nádszálat nem töri össze”, hanem tud és akar még valamire használni. „…a füstölgő mécsest nem oltja el”, hanem kész új olajat önteni bele.

S én nem tehetek mást, mint hogy kegyelmébe kapaszkodva, hálás szívvel, megújult erővel indulok tovább.

Abaffy Zoltán nem lelkészi elnöki zárójelentése
Melléklet 1.: A XI. Zsinat által hozott törvények
Melléklet 2.: A XI. Zsinat által hozott határozatok
Melléklet 3.: Ajánlás a Magyarországi Evangélikus Egyház XII. Zsinata számára

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.