Skip to main content

2024. június 6. 15:16

Krisztus keresztjétől a jövő egyházáig

Részletek Fabiny Tamás elnök-püspöki jelentéséből

A Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata utolsó, május 31-i ülésszakán Fabiny Tamás elnök-püspök cikluszáró jelentését is meghallgatták a küldöttek. Alább ebből közlünk részleteket; a teljes jelentés mellékletben érhető el.

Fabiny Tamás elnök-püspök

Igen Tisztelt Zsinat! Kedves Testvérek!

[…] A hatéves ciklust lezáró jelentésem szükségszerűen csak vázlatos lehet. Az elmúlt hat év tendenciáit, főbb kérdéseit próbálom rögzíteni.

2018 a heidelbergi disputáció évfordulójának éve: […] 1518 tavaszára […] Luther […] ahelyett, hogy tompított volna a 95 tétel megfogalmazásain, még radikálisabb lett. Már nem egyszerűen a búcsúval kapcsolatos visszaélésekkel foglalkozott, hanem általában az egyház küldetésével. Ez szerinte Krisztus keresztjének következetes vállalása. […] Püspöki […] szolgálatomban mindig erre a keresztre próbáltam rámutatni. […]

2019 a lelkészi életpályamodell bevezetésének éve: 2019. január 1-jén lépett életbe […] a lelkészi életpályamodell. A LÉM-et hamarosan követte a HÉM (hitoktatói életpályamodell); ez idővel kiegészült a tanfelügyeleti rendszerrel, amely egyszerre segíti és ellenőrzi a hitoktatók munkáját. […]

2020 annus horribilis: […] Január első napjaiban hivatalosan is megnyitottuk az úrvacsora évét. […] Szerződési keretek között tudtuk rögzíteni az állammal való kapcsolat formáját és tartalmát. […] Ennek keretében számos parókiát meg tudtunk újítani, óvodát tudtunk építeni és bővíteni, biztonságosabban lehet finanszírozni a kiscsoportos hitoktatást. […] 2020-ban ilyen új szavakat tanultunk: Covid, pandémia, nyájimmunitás, karantén. Magam gyakran használtam az annus horribilis, szörnyű esztendő kifejezést. Az első időszak sokkja és jeges rémülete után a legtöbb ember megpróbált alkalmazkodni a körülményekhez. […] Lelkészeink, gyülekezeteink és intézményeink túlnyomó többsége példamutatóan helytállt a járvány idején is. […]

2021 a Covid utáni újjáépítés éve: Jó döntést hozott a zsinat, hogy az úrvacsora évét a 2021. évre is kiterjesztette. Ez idő alatt több lehetőségünk volt a szentséggel kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdések tisztázására, beleértve az ökumenikus relációkat, illetve az „úrvacsora gyerekekkel” forma kialakítását. […] Ökumenikus szempontból is jelentős volt a nemzetközi eucharisztikus kongresszus. […] Az elmúlt ciklusban írtuk alá az immár három évtizedes múltra visszatekintő bajor–magyar testvéregyházi szerződés folytatását, felfrissítettük az olasz evangélikusokkal ápolt partneri szerződést, valamint hivatalos, szerződéses szintre emeltük a finn evangélikusokkal ápolt, immár százéves testvéri együttműködést, és különleges módon testvéregyházi kapcsolatot létesítettünk a Nigériai Evangélikus Egyházzal. […]

2022 a háború és az energiakrízis éve: […] Az év elején bíztam abban, hogy egyfajta „great reset” valósul meg egyházunkban. […] az volt a reményem, hogy a Covid után végre megkezdődhet a nyugodt építkezés. Egészen új helyzetet teremtett azonban az, ami február 24-én történt. Akkor sem rejtettem véka alá, hogy a lehető legnagyobb aggodalommal követem az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszióját. […] Egyházunk a menekültek megsegítése terén rendkívüli erőket mozgósított. […] Hálás vagyok egyházunk menekültügyi szolgálatának, általában a diakóniánknak és a sok gyülekezetnek, amelyek összefogtak a jó cél érdekében. […] 2022. május 5-én rendezték A magyarországi evangélikusok zenéje című konferenciát, mely az énekeskönyvünk megújításának is szimbolikus kezdete volt. […]

2023 a konfirmáció és az elköteleződés éve: […] Ebben az évben volt ötvenéves a Leuenbergi konkordia, amelynek célja a protestáns ökumené megvalósítása volt. Ennek egyik része a közös úrvacsoravétel, tehát az oltárközösség, a másik a szószékközösség. […] Leuenberg másik üzenete, hogy az egyházat nem lehet a püspökökkel, de még a lelkészekkel sem azonosítani, az egyház a hívek közössége. […] ne engedjük, hogy elpaposodjon, elklerikalizálódjon az egyház, vonjuk be jobban a világiakat; világiként merjünk aktívabbak lenni! […]

2023 a konfirmáció éve volt egyházunkban. […] A következő években fogunk választ kapni: mennyiben sikerült elérni, hogy a konfirmációi oktatás szellemi igényességgel és megfelelő segédanyagok felhasználásával történjék; a 2023-ban konfirmáltak mennyiben maradnak az ifjúságban, és lesznek egyházunk tagjai. […]

2024 az ifjúság és az elköteleződés éve: A ciklusváltó év tematikája: ifjúság és elköteleződés. […] jó lenne, ha a ciklusváltásra minden szinten […] érvényes volna, hogy az ifjúság nagyobb szerepet kap. Hogy bennük ne a jövő egyházát lássuk, hanem már a jelenét is. […] Ezért is érzem fontosnak a gyülekezeti, egyházmegyei ifjúságok, valamint az egyházi iskolákban folyó munka megerősítését. […]

Az elmúlt ciklusban többször hallottam […] azt a vélekedést, hogy a kormányzattal való jobb együttműködéssel a mi egyházunk is lényegesen nagyobb állami támogatást, fejlesztési pénzeket kaphatott volna. […] Úgy gondolom, evangélikus egyházunkban ma egyetértés van abban, hogy az egyházvezetés jó úton járt, amikor a politikától való viszonylagos távolságtartásra törekedett, még ha rövid távon úgy tűnhetett is, hogy ez anyagi hátránnyal jár. […] Bízom benne, hogy 2030-hoz, az Ágostai hitvallás évfordulójához közeledve egyházunk a következő ciklusban is a hitvalló reformátor elődök útján és a krisztusi keskeny úton jár. […]

Fabiny Tamás elnök-püspöki jelentése
Melléklet 1.: Fabiny Tamás levele Karsai Dánielnek
Melléklet 2.: Fabiny Tamás beszéde Sulyok Tamás köztársasági elnök beiktatásán
Melléklet 3.: Fabiny Tamás 2024. február 18-i rádiós jegyzete

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.