Skip to main content

2024. június 6. 15:20

Kompromisszumokkal, a teológiai tisztaságra figyelve

Részletek Prőhle Gergely országos felügyelői jelentéséből

A Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata utolsó, május 31-i ülésszakán Prőhle Gergely országos felügyelő cikluszáró jelentését is meghallgatták a küldöttek. Alább ebből közlünk részleteket; a teljes jelentés mellékletben érhető el.

Prőhle Gergely országos felügyelő

[…] Ha röviden kell megfogalmazni a 2018–2024-es ciklus legfontosabb célját, akkor az mindenképp egyházunk egységének megőrzése. Jól reflektál erre az idei év igéje: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) Nem szeretettel – persze az sem lenne baj –, hanem szeretetben. […]

A Magyarországi Evangélikus Egyház közéleti megjelenései a mögöttünk hagyott hat évben négy tematikus csomópont kapcsán ragadhatók meg. […] Az állammal kötött megállapodásunk […] megvalósítása – a változó állami költségvetési helyzetnek megfelelően – folyamatban van, évről évre újabb építkezések indulnak meg és fejeződnek is be. […] Végeredményben kijelenthető, hogy a szerződés által olyan projektek valósulnak meg, amelyeknek hasznossága mind egyházunk, mind pedig a szélesebb közvélemény számára nyilvánvaló.

A pandémia idején […] a lelkigondozói attitűd, valamint a mindennapok problémáira adott gyakorlatias válasz egyházunknak a közéleti megjelenésben komoly előnyt jelentett. […] A szomszédos Ukrajna Oroszország általi lerohanása komoly diakóniai feladat elé állította egyházunkat, amelyet gyülekezeteink, intézményeink meghatóan komolyan vettek. […] A 2022-ről 2023-ra átszervezett népszámlálás eredményei korántsem voltak váratlanok, de persze lelkesítőek sem. Az előrejelzéseinknek megfelelő fogyást tükröztek a számok, ugyanakkor a népszámlálás előkészítésére szervezett kommunikációs kampány beváltotta a hozzá fűzött reményeket. […]

Országos felügyelőként az országos presbitérium (OP) és a zsinat ülésein való részvétellel, az OP társelnöklése által tudtam – reményeim szerint – segíteni a folyamatokat, a bevezetőben említett, az egyház egységét szem előtt tartó megközelítéssel alakítani a testületek munkáját. […]

A stratégiai fontosságú ügyek közül is kiemelkedik az országos presbitérium azon feladatköre, hogy a testület egyben az Evangélikus Hittudományi Egyetem igazgatótanácsa is. Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a lelkészképzés ügye. Ennek megfelelően törekedni kell arra, hogy valóban élő kapcsolat legyen a bármennyire is autonóm, de szervesen az egyház életéhez tartozó felsőoktatási intézmény és az egyház irányító testülete között. […]

Oktatási területen tíz, diakóniai területen hat intézmény egyházi fenntartásba vételéről döntött az országos presbitérium. […] Az általában érvényes megközelítésünk az elmúlt hat évben is az volt, hogy csak ott veszünk át, működtetünk intézményt, ahol az élő gyülekezeti háttér adott. […]

A búcsúzó ciklus eredményei közül az oktatási területen külön is kiemelendőnek tartom a Luther Otthon új, lágymányosi épületének 2022-es elkészültét. […] Az ott lakó egyetemi ifjúság sorsa, szellemi, hitéleti fejlődése egyházunk jövője szempontjából rendkívül fontos. […]

Régi tapasztalat, hogy egy-egy nagyobb rendezvényünk sikere, magas látogatottsága hosszú időre útravalót ad azoknak is, akik evangélikusságukat a mindennapokban csak igen kis közösségekben élik meg. A most záruló ciklus néhány nagyon szép példát adott erre. […] Az evangélikus presbiterek 2022 szeptemberében zajlott országos találkozója (EPOT) mindnyájunk számára egyértelművé tette, hogy érdemes több pénzt is szánni az ilyen alkalmakra az esetlegességek elkerülése érdekében. […] Hasonlóan hasznos és méltó alkalom volt a konfirmandusok országos találkozója. […]

A búcsúzó ciklus történéseinek nemzetközi vonatkozásairól szólva a számos esemény közül érdemes kiemelni, hogy négy alapvető kétoldalú kapcsolatrendszerben valóban érdemi lépések történtek. […] Az elmúlt néhány évben sikerült megőrizni bajor testvéregyházunkkal a párbeszéd nyílt és őszinte jellegét – de ez nem volt mindig könnyű. […] Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a felnövekvő teológusnemzedék nemcsak hogy ne veszítse el, hanem minden lehetséges eszközzel tágítsa is nemzetközi kitekintését. […]

Egy ilyen, viszonylag kicsi közösségnek az alapvető kérdésekben mindenképp konszenzusra kell törekednie, vagyis a vezetés minősége abban áll, hogy ezt miként lehet a legokosabb kompromisszumok megkötésével elérni úgy, hogy közben a hitéleti kérdésekben sosem a kompromisszumok mentén, hanem csakis a teológiai tisztaságra figyelve tudjunk megállapodni. A magam szerény eszközeivel a zsinat működésében is ezeket a szempontokat igyekeztem érvényesíteni. […]

Hálás vagyok egyházunk püspökeinek, hogy számos különbözőségük, eltérő politikai, esetenként teológiai álláspontjaik ellenére is eredményes és jó hangulatú együttműködést tudtak kialakítani egymással, ami természetesen a vezető testületek egészére kihat. […]

Hálás vagyok Istennek, hogy egészségben megtartott az elmúlt hat évben, hogy adott erőt megfelelni a sok irányból érkező elvárásoknak, egyúttal segített megvalósítani saját terveimet, szándékaimat is. […]

A vészterhes idők, amelyekben manapság élünk, számos feladatot rónak ránk, ugyanakkor hadd idézzem újra dédapám, Prőhle Henrik pozsonyi evangélikus lelkész 1949-ben leírt mondatát: „Meg vagyok győződve, hogy a legnagyobb terhet mi magunk rakjuk a vállunkra azzal, hogy Isten végtelen kegyelméről és szeretetéről megfeledkezünk.”

Nehézségeink közepette újra és újra emlékeztessük erre egymást!

Prőhle Gergely országos felügyelői jelentése

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.