Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Balicza Iván
Húsvét havába léptünk. Az Első korinthusi levél 15. fejezetében Pál apostol a feltámadásról ír. Ez keresztény hitünk középpontja, egyben a legnagyobb titok. Ha igaz, hogy Jézus feltámadt, akkor igaz az is, hogy mi is feltámadunk. Ha nem, akkor minden hiábavaló, az egész keresztény hitünk csak ámítás, hiábavalóság.

Márpedig azt elhinni, hogy van feltámadás, nem egyszerű dolog. Mivel nincs rá tapasztalat, nem mindennapi, de még csak nem is szórványosan előforduló esemény, semmit nem tudunk róla mondani. A feltámadás unikum, egyedi. Csak abban az egy eseményben tudunk hinni és belőle következtetéseket levonni, amely húsvétkor történt: a halott Jézus mint Krisztus feltámadt.

Nem vizsgálható tudományos módszerekkel és eszközökkel, nem igazolható történelmi adatokkal, csak az akkori tanúk bizonyságtétele, az evangélium hangzott: „Krisztus feltámadt.” Évezredek elteltével azonban máig is hangzik a hit válasza: „Valóban feltámadt.” De hogy mi történt? Hogyan történt? Hiába ismertük meg azóta a tudomány mélységeit, erre ma sincs magyarázat.

Pál apostol sem tudott magyarázatot adni. Hasonlatokban beszél, a földműves tapasztalatáról, a földbe vetett és megromló magról, amelyből, lám, mégis új növény kel ki, új élet támad. A természet nem bizonyítja a feltámadást, de analógiát mutat. Jézuson nem vett erőt a halál. Ő a győztes. És vele együtt győztesek mindazok is, akik az övéi. „Jézus él, én is vele!” – énekeljük egyik húsvéti énekünkben (EÉ 223,1). Érthetetlen hit ez, de ami érthetetlen, az nem szükségképpen lehetetlen. És főleg nem értelmetlen.

Mit jelent mindez? Keserűen látjuk, vesszük tudomásul – vagy éppen lázadunk ellene –, hogy ebben a világban minden romlandó. Az öregedés és végül a halál senkit nem kímél. Lehet lassítani ezt, lehet küzdeni ellene. A test romlása ellen tehetünk egészséges életmóddal, vitaminokkal, fitnesszel, kozmetikai műtétekkel, de a celebek és a szépségkirálynők, a testépítők is megöregszenek, megromlik az egészségük, elhervad a szépségük, és végül meghalnak ők is. Mindnyájan meghalunk. Minden a halál felé tart. Szebben, tudományosan is mondhatjuk ezt persze: növekszik az entrópia, az anyag a rendezett, strukturált állapot felől az egyszerűbb forma felé törekszik. Minden romlandó. És a végén minden elvettetik. Madách Imre Az ember tragédiájában Luciferrel mondatja ki a romlandóság törvényét:

Nem érzed-é a lanyha szelletet,

Mely arcodat legyinti s elröpül?

Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,

Egy évben e por csak nehány vonalnyi,

Egy századévben már nehány könyök,

Pár ezredév gúláidat elássa,

Homoktorlaszba temeti neved […].

Amikor elszakadtunk Istentől, a teremtést is elszakítottuk, és megjelent a halál. Ezt a folyamatot szakította meg Jézus feltámadása. Győzött a halál felett, győzött a bűn felett, romolhatatlan életet nyitott meg. Egy új világ, egy új emberiség születik. Az ősi liturgiai ének így hirdeti: „…legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.”

A reménységet adja vissza a feltámadás igéje: hogy visszatérünk az igazi életbe, amelyet Isten eredetileg szánt nekünk. Nagypénteken kihuny a fény, a világ világossága, Jézus élete. Nagyszombaton meghal az árnyék, a Jézust eláruló Júdás öngyilkos lesz. Húsvétkor már csak az árnyéktalan Fényt látjuk.

Salvador Dalí úgy festette meg a feltámadt Jézust, ahogyan ott van tanítványai között, de alakja áttűnő, titokzatos, rajta keresztül látni lehet a mögötte lévő tájat. Megrendítő festmény. Ilyen lehetett a feltámadt, csupa fény, árnyéktalan fény Jézus, már egészen másfajta testben. A feltámadás a halál burkából pattan ki. Széttörve a halál bilincsét, Krisztus romolhatatlan testben tért vissza a halálból.

Igen, lehet, hogy ez a világ romlandó, de ahelyett, hogy siránkozunk a romlandóság miatt, ha a halál sötétségére gondolunk, emeljük fel arcunkat ebbe az árnyék nélküli húsvéti Fénybe, és hirdessük: a feltámadott Jézus az árnyék nélküli fény, a romolhatatlan, az emberi minőséget korlátlan ideig megőrző új teremtés, és ha benne hiszünk, őt követjük, rá hallgatunk, szép lesz az életünk. A feltámadás egy másik valóságba, az Isten világába vezet bennünket, ahol más törvények működnek, mint ebben az anyagi, tapasztalati világban.

A feltámadás hite mindnyájunk személyes állásfoglalását, döntését, hitét igényli. A húsvéti hit a szívünk mélyén születik és növekszik, és a Jézussal való személyes közösségből táplálkozik. Akinek a hétköznapokban is van húsvéti hite, az nem esik kétségbe, ha látja öregedni a testét, elmúlni szépségét, gyengülni erejét; nem esik kétségbe, tapasztalva a betegség nyomorúságát, mert van reménysége, tudja, hogy az élet romolhatatlansága beárad az ő életébe is, véget vetve a romlandóságnak.

Így teljesedik be Pál apostol szava, havi igénk üzenete: „Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban.”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 11–12. számában jelent meg 2020. március 29-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!