„Ti vagytok a föld sója! ... Ti vagytok a világ világossága!” (Mt 5,13-16) – Ökumenikus lelkészi / munkatársi missziói konferenciát tartottak Révfülöpön

„Ti vagytok a föld sója! ... Ti vagytok a világ világossága!” (Mt 5,13-16) – Ökumenikus lelkészi / munkatársi missziói konferenciát tartottak Révfülöpön

Share this content.

Forrás: MEÖT, szöveg: Bódis László, fotó: archív; Forrás: Evangélikus Élet, szöveg és fotó: Szeverényi János
Révfülöp – Mi is a küldetésünk? Ki is küld bennünket? Ki munkálkodik? Ezekre a kérdésekre /aspektusokra próbált választ keresni és adni a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által szervezett 2015-ös konferencia, a krisztusi fényt és a Szentlélek minden keresztyén felekezetet átölelő és a mennyei atya szeretetében. Személyes beszámolók!

Csodálatos a Hegyi beszéd tanításán keresztül, szemlélni és végezni a missziót. A nyolc boldogság (Mt 5,3-12) tanításán át tekintve analizálni a gyülekezet küldetését, funkcióját, Istentől rendelt szerepét a világban, küldetést erősítő meggyőződéssel tölt el. Mi is a küldetésünk? Ki is küld bennünket? Ki munkálkodik? Ezekre a kérdésekre /aspektusokra próbált választ keresni és adni a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által szervezett 2015-ös konferencia, a krisztusi fényt és a Szentlélek minden keresztyén felekezetet átölelő és a mennyei atya szeretetében. 

2015. június 22-én, mint az „igazságra éhező és szomjazó” lelkek, úgy érkeztünk szolgatársakkal együtt, az ország több pontjáról, újból Révfülöpre. Már hagyománnyá vált június utolsó hetében, évről évre találkozni e felemelő lelkipásztori-munkatársi közösségben, csodálatos külső környezettel. Idén is, az Ordass Lajos Oktatási Központ adott otthont az egy hetes konferenciának.

Visszajárók és új résztvevő munkatársak, már a hétfői vacsorán találkozhattunk és ismerkedhettünk. Az első esti istentisztelet mélyítette az egymás megismerését. Majd bevezetést kaptunk a heti témába. Ismerkedhettünk nagyszerű előadóinkkal és a vezető-szervező testvéreink ismertették a programot. Konferenciánk témája: A missziói gyülekezet – teológiája, gyakorlata, „Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” ( Jn 20,21) mottóval.

A konferencia műhelymunkája elismert, főelőadónk dr. Johannes Reimer németországi missziológia professzor mély előadásai, és tartalmas igehirdetései mentén történt. Bár protestáns teológiai tudósnak ismerhetjük el őt, mégis szolgai alázattal, evangéliumi lelkülettel osztotta meg tudását és tapasztalatait velünk. Az élet próbakohójában, a szenvedések tüzében ötvözött keresztyén életképekben formált bibliai és gyakorlati üzenetével átitatta a résztvevők szívét, lelkét és értelmét.

Az előadók sorában kell említenem dr. Galsi Árpád református lelkipásztort, a Kálvin Kiadó igazgatóját, Ungvári Csabát, a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektorhelyettesét, valamint dr. Hecker Frigyes nyugalmazott metodista szuperintendenst. Nagytiszteletű vendégtanítónk által, a téma résztémák szerint került feldolgozásra, mint: Gyülekezet a világért – az egyház és küldetés; Gyülekezet a településért, - Az egyház és a helyi meghatározottsága; A gyülekezet és munkatársai – A gyülekezetben rejlő lehetőségek; Gyülekezet és szolgálata – Egyház és feladatai.

Ezekhez kapcsolódtak a többi igetanulmányok a már említett ugyancsak nagy, tiszteletérdemlő előadóink bibliai fejtegetései. Természetesen előadók és hallgatók meggyőződéssel valljuk, hogy mindez a Szentlélek ma is jelenlevő munkája következményeként történhetett így. Nem maradhatott ki azonban, a hét sikeres és tartalmas munkájából a mindennapi áhítat, imaközösség, ami indította, meghatározta, és háttért adott a mindennapi programunknak.

A szolgatársi közösséget Szeverényi János evangélikus missziói lelkész, Prókai Árpád református lelkész, dr. Hecker Frigyes metodista szuperintendens, valamint Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia docense buzdították az imádkozásra. Ők vezették felváltva a napi programokat, amihez Lukács Tamás baptista lelkipásztor nyújtott segítséget.

Az reggeli éneklés, magasztalás az evangélikus énekeskönyv alapján, a mindegyik felekezet hívei által, jól ismert hagyományos énekek éneklésében fejeződött ki. Az előadások között és az esteli alkalmakon válogatott evangéliumi énekekkel dicsőíthettük Mennyei Édesatyánkat és az Ő fiát, Jézus Krisztust, a mi nagy „Királyunkat”.

Az éneklés vezetésére Horváth István, az OM misszió munkatársát, a Magyarországi Aliansz főtitkárát kérték fel a szervezők, akit ilyen lelki ajándékkal is meg van áldva.

A német nyelven elhangzott előadásokat Dani Eszter református lelkész, missziói irodavezető tolmácsolta. A konferencia úrvacsorai istentisztelettel zárult Bozorády Zoltán nyugalmazott evangélikus lelkész igei szolgálatával és az általa vezetett liturgia szerint. A meghitt közösségben kapott üzenet: Az úrvacsora, Krisztus áldozata, megtisztító vére, sebeiben való gyógyulás és áldozatából merített erőforrás. Lelkileg feltöltődve indulhattunk haza a pénteki ebéd után.

Cikkem végén mindannyiunk nevében, Istenünk iránti hálánk mellett ki kell, fejezzem köszönetünket a szervező munkatársaknak, a MEÖT Missziói Bizottságának, nagytiszteletű dr. Fischl Vilmos MEÖT főtitkár és Nemeshegyi Zoltán Missziói Bizottság elnök testvéreinknek, szolgatársainknak.

Az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ vezetőségének, gondnokságának és az egész kiszolgáló személyzetnek is elismeréssel és köszönettel adózunk. Nem utolsó sorban fogadják azok is elismerésünket, akiket itt nem említettem, azok is, akik teljesen név nélkül dolgoztak a konferencia áldásáért és sikeréért. Közös szolgálatunk legyen fény, utat mutatva e világban az embernek! Soli Deo Gloria!

A szerző nyugalmazott baptista lelkipásztor.

Az európai keresztyénség megízetlenült? 

Diagnózis – terápia – rehabilitáció

Meghökkentő beszámolót hallgathattak az érdeklődők egy világot járó missziológusprofesszortól Révfülöpön. Az már önmagában hírértékű, ha Európában olyan helyen jön létre gyülekezet, ahol eddig nem volt. Ennél is különösebb, ha a gyülekezet nagy része korábbi muszlimokból áll. Olyan németországi településen született meg ez a gyülekezet, ahol a lakosság nyolcvan százaléka muszlim, ahol az elmúlt években keresztyén templomok zártak be, gyülekezetek szűntek meg.

A missziói gyülekezet teológiája és gyakorlata címmel rendezett konferenciát 2015. június 22–26. között a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának missziói bizottsága. A nyolcvanas évek második felében, a rendszerváltás előtt indult ez az évenkénti találkozó. A misszió iránt érdeklődő, illetve a missziót végző protestáns lelkészek és gyülekezeti munkatársak egy héten átimádkoznak, tanulmányozzák a Bibliát, előadásokat hallgatnak, a felvetődő kérdéseket megbeszélik, és esténként evangélizációs igehirdetéseket hallgatnak.

Idén Johannes Reimer, a missziológia világszerte ismert professzora volt a vendég. Ő nemcsak tanítja a missziót, hanem „csinálja” is. A huszonöt gyülekezetet alapító lelkipásztor számtalan missziós szervezet, bibliaiskola és konferencia résztvevője, munkatársa. Német származású, a Szovjetunióban született. Családja nem volt keresztyén. Ennek ellenére megtért, és már hívőként hívták be katonának. Mivel hite alapján megtagadta, hogy fegyvert fogjon, büntetőalakulathoz osztották be. Rendszeresen verték, kínozták, egy időben kísérletet tettek likvidálására. A hetvenes években családjával együtt kiutasították a birodalomból.

Nem először találkozhattunk Reimerrel Magyarországon – két alkalommal már a BalatonNeten is szolgált. Érdekes, lelkesítő beszámolója most a világegyház növekedéséről és küzdelmeiről szólt. Tapasztalata szerint jelentős ébredések vannak iszlám országokban is, mint például Iránban, Indonéziában. Hangsúlyozta, hogy nem az iszlámtól tart, hanem a megízetlenült egyháztól.

Az elmúlt hónapokban két konferencia mottója is a jézusi ige volt: Ti vagytok a világ világossága, a föld sója. Az egyik találkozót Brazíliában rendezték. Az ottaniak ébredésről, megelevenedésről számoltak be, és boldogan vallották: igen, mi vagyunk a világ világossága. A másik konferenciát Norvégiában tartották huszonkét európai nemzet egyházi képviselőivel. A mottó ugyanaz, de a légkör, a tartalom egészen más volt: fogyunk, erőlködünk, nehezen megy a misszió…

Az előadó úgy véli: az európaiak már nem szegények–lelki értelemben. A boldogmondás tanítása szerint csak azoké az Isten országa, akik „lelki szegények”, alázatosak, nyitottak, akiknek az igazi kincse Isten és az evangélium. A boldogság – a bibliai kifejezés értelmében – áldott állapotot is jelent. Európa távol került ettől a szegénységtől, áldott tapasztalattól. Példaként említette a professzor, hogy a keresztyén hagyományú, nyolcvanmilliós Németországban a lakosság töredéke, mintegy nyolcvanezer ember határozza meg a párkapcsolatokkal, a családdal kapcsolatos irányvonalat. A kétes értékű gender irányzat hatására egyre több oktatási intézményben biztosítanak a férfi- és a női WC mellett egy harmadik helyiséget is azok számára, akik még nem döntötték el, hogy milyen neműek akarnak lenni…

Megtörtént, hogy egy közfürdő férfizuhanyozójában kamaszlányok lepték meg a missziológia professzort. Így tanulmányozták a nemek közötti különbséget. A meglepett lelkész kérte, hogy a leánykák hagyják el a fürdőt, hiszen rajta nincs ruha. A lánycsoport vezetője – egy pedagógus hölgy – ezt kikérte magának. A sok értékes programot kínáló Kirchentag is évek óta teret ad a homoszexuális mozgalomnak. Idén szado-mazo standot is nyitottak megfelelő irodalommal, prospektusokkal.„A stuttgarti Kirchentag egy- értelmű szolidaritását és toleranciáját fejezi ki az azonos neműeket szerető emberek felé” – olvashatjuk a rendezvény nyitónapjáról szóló tudósításban az Evangélikus.hu honlapon.

A révfülöpi találkozónak pozitív tartalma és kicsengése volt: Isten szereti ezt a világot, és munkatársakat választ magának, akik hűségesen követik őt az embermentés, emberhalászat útján. A főelőadó mellett nagyszerű bibliatanulmányokat tartott dr. Galsi Árpád református lelkipásztor, a Kálvin Kiadó igazgatója, Ungvári Csaba, a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektorhelyettese és Hecker Frigyes nyugalmazott metodista szuperintendens.

Az úrvacsorás záró istentisztelet igehirdetője Bozorády Zoltán evangélikus lelkész volt.

A konferencia sokat imádkozott az üldözött keresztyénekért is, a résztvevők pénzadományt gyűjtöttek megsegítésükre.

A szerző egyházunk missziói lelkésze.

Csatolt állományok: MEÖT Hirlevél - 2015 július.pdf -
Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!