Lapszemle

Győri János Sámuel – Az év igehirdetése pályázat prédikációja 2.

2011. október 31., Reformációi istentisztelet, Textus: Lk. 12,1-7.

Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek: Tőle féljetek.” „Ugye öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!” Szeretett Testvérek! 2011. Reformációját ünnepeljük. Miközben komolyan készülünk a wittenbergi hitújítás 500 éves jubileumára, újból és újból értékelnünk kell azt az Egyház és a Történelem Ura által eszközölt „szervezést”, ami lehetővé tette a nagy egyháztisztulást. Lehetőségek sora jelent meg, hisszük nem véletlenül, ebben a korban. A reneszánsz „ad fontes” (vissza a forrásokhoz) felszólítása napvilágra hozta az elfeledett, sötét irattárakba kényszerített eredeti bibliai iratokat is. A Szentírás üzenete Luther számára is szabadulást jelentett a belső lelki félelmek alól. Gyötrődéseiből kimentette és eljuttatta arra a fokra, amikor már nem félt külső hatalmasságoktól. Nem félt azoktól, akik csak a testet ölhetik meg. Pál rómaiakhoz írt levele, az evangéliumok tiszta tanítása fölülemelte a képmutatóságon, a látszat krisztuskövetésen és eljuttatta arra a bátorságra, mely mert másképp gondolkodni, tanítani és mert máskép megnyilvánulni. A Történelem Ura megadta azt is, hogy a politikai helyzet is kedvezett a reformáció ügyének. A választófejedelmek többsége szívesen szakított volna Rómával. Luther gondolatai szikraként hatottak sok visszafojtott gondolatra, s valóban a háztetőkről hirdettetett az, ami addig csak a belső szobák sugdosása volt. A Teremtő nemcsak arról gondoskodott, hogy az emberiség „idejekorán” fölfedezze az írás tudományát és leírattassanak az ősi emberi társadalom értékes gondolatai, az első kézből vett teremtői üzenetek, az üdvtörténeti események, vagyis, hogy lehessen Bibliánk. Nemcsak arra volt gondja, hogy a szent iratok előkerüljenek a feledés belső szobáiból, például egy renoválás alkalmával Jósiás király idejében, vagy a reneszánsz eszménye segítségével Luther korában, hanem arra is, hogy egy új találmánnyal nagyobb tömegekhez juthasson el az evangélium. A reformáció előtt 67 évvel egy német aranyműves, Gutenberg föltalálta a nyomdát, a tömegtájékoztatás hatalmas eszközét. Mai igénk szerint Jézus körül hatalmas sokaság tolongott. 1517. Mindszentjén tömegek „tolongtak” Wittenberg utcáin, temetőiben és templomaiban. Luther élt az új média lehetőségével és nemcsak kiszegezte a várkapura tételeit, hanem diákjai kinyomtatták és terjesztették a sokszorosított példányokat. Most engedjétek meg, hogy én is használjam - mint már sokszor az igehirdetéseim során - a mai média áldásait. Beismerem, nem a kilencvenöt tétel másolatát látjuk most itt, mellettem a vetítővásznon, hanem egy nagyon izgalmas, élő internet oldalt. A mai „tolongó” tömegek ezeken az internetes oldalakon tájékozódik, nem hitvitázik, sokkal inkább a mindennapi élet, a megélhetés tételeit kutatja. Az itt látható képernyőn, drámai módon lüktet a mai nap, sőt a mostani másodpercek világa. Rohannak a számok, melyek mögött éppen most született bébik sírnak föl és másodpercenként ezreket és ezreket siratnak el a gyászolók. Úgyis mondhatnám, itt toporog, tolong a világ lakossága számokban. A világstatisztika élő lapját látjuk. A tízjegyű számok vége olvashatatlan a szüntelen pörgés miatt. A harmadik sorban a Földön élők pillanatnyi számát látjuk vibrálni. Talán már sokan tudomást szereztetek arról, hogy éppen a mai napra, a reformáció napjára várták a 7 milliárdodik ember megszületését. Az MTI 3 órával ezelőtt jelentette be a hírt egy kalinyingrádi kisfiú - Pjotr, éjfél után 2 perccel látott napvilágot. Ő a 7 milliárdodik! Természetesen ezt úgy kell érteni, hogy az érkezők és a már élők számából le kell vonni a távozókét és ebben a vibráló pörgésben kell a keresett születőt rögzíteni. Egyébként elég nehéz ezt pontosítani. Máris van ellen jelölt, egy indiai kislány személyében. Ott a fölső számok jelzik, hogy Pjotr óta már több mint százezren születtek meg, és több tízezren haltak már meg a mai napon. Valljuk be, hogy ennek a mi kiszegezett 60 tételünknek – ennyi témában pörög ez a statisztikai honlap - köze van a mi hívő életünkhöz is. És látni fogjuk, hogy a Szentírás reformációban visszakapott üzenete nélkül félelmetesek ezek a számok. Azt örömmel állapíthatjuk meg, hogy az élet győz a halál fölött, hiszen szaporodik a Föld lakossága. Többen születnek, mint meghalnak. De jó lenne, ha megfordulna a mi statisztikánk itt, gyülekezetünk, evangélikus egyházunk körében! Húsz év óta egyszer sem kereszteltünk több gyermeket, mint amennyi testvértől búcsút kellett vennünk. Igénk bíztatása szerint nem kell félnünk, hiszen nekünk még a fejünk hajszála is számon van tartva. Mégis, félelmetes ez a mai „kiszögezett” internetoldal. Van itt szó mindenről. Az öt kis verebecske vonatkozásában ott található, hány madárfaj halt ki ebben az évben a Földön. Ha a hajszálak nincsenek is föltűntetve, de iszonyatos az elszívott cigaretta szálak száma, csak a mai napon! Ma eddig, 10 óra alatt ugyanannyi szál cigarettát szívtak el a világon, ahányan élünk, azaz 7 milliárdot. Félelmetes! Biztató, hogy a mai nap már több milliárd dollárt költöttek az USA-ban gyógyításra és ennek csak mintegy 25%-át hadakozásra. - Itt egy kicsit megingott a bizalmam a számok pontosságában. - Félelmetes az energiafelhasználás, a kibocsátott széndioxid térfogata. A következő hasábban ijesztő adatra lehetünk figyelmesek. Itt látható, mennyi napra elegendő kőolaj, gáz és szén van még a Föld gyomrában. Olajból 15500 nap, gázból 60 800 nap, szénből 152.000 nap. Ma hajnal óta 13000-en haltak éhen. Félelmetes! Ezek a számok tartják félelemben a mai embert és nem a purgatórium tüze. A bedőlő vállalkozások, a növekvő munkanélküliség, a megélhetés napi gondjai. Félelmetes-érdekes az is, hogy csak a mai napon, eddig 200 millió újság jelent meg - gondoltad volna jó Gutenberg, mi lesz az ötletedből? Ne is beszéljünk a ma eddig elküldött 150 milliárdnyi e-mail üzenetről. Ekkor talán fölsóhajtunk: Jézusunk! A számon tartott hajszálak ötlete ezzé fajult volna? A sokkoló statisztikává? Ellenkezőleg! A megszámlált hajszálak említésével Jézus nem statisztikai tevékenységre buzdít, hanem a pásztorolás személyességére. A reformációban éppen azt a Jézust kaptuk vissza, aki nem a statisztikák, a nagy számok pásztora, hanem az egyetlen juhé. A mindenkori egyetlen léleké. A reformáció üzenete éppen az, hogy egyedül Jézusban van a megoldás. Nélküle minden félelmetes, vele viszont semmi nem kell, hogy félelemmel töltsön el. A képernyő szélén... Mindenki látja? Még a hátsó sorokban is? Ott, a vibráló számok mellett, látható egy póló, egy T-shirt. Igen, ott van már is a reklám, a bazár, az üzlet. Alig született meg a 7 milliárdodik, máris ötletes divatáruk kapcsolódnak hozzá. Igaz, teológiailag nem olyan durva ez az üzlet, mint a Tetzel féle bűnbocsátó cédula árusítás, de én éppen emiatt vállalkoztam arra, hogy ezt a képernyőt - jó reformációi gyakorlat szerint - ideszegezem elétek, ha nem is a templomunk bejáratára, hanem a szószék melletti vetítővászonra. - Hát, mit mondjak, Luthernél is a cédulák árusítása adta a végső lökést. Láthatjuk, lehet már vásárolni T shirt-öt, melyen a fölirat: 6.999.999 + Me, azaz én. Én, aki megvásároltam a pólót, én a hétmilliárd egyike vagyok. Először bosszankodtam ezen a tolakodó reklámon, de rájöttem, hogy csodálatos üzenetet hordoz a jelenség. Lényegében ez a póló üzlet miatt határoztam el ezt a prédikációs illusztrációt. AT shirt- üzlet beindítói nagyon jól tudták, hogy mindenki fontos akar lenni. – Mint láttuk vita van máris azon, ki a 7 milliárdodik ember, hol született meg, melyik ország dicsekedhet vele ? – Ugyanakkor ez a hatalmas létszám,7 milliárd ember! félelemmel tölt el. Rátereli a figyelmet saját magamra. Ki vagyok én. Ki figyel rám a 7 milliárdos tömegből. Számon tud-e tartani engem a Teremtő ilyen nagy tömegben. A T shirt-ös felirat azt az általános emberi vágyat fejezi ki, hogy „figyeljetek rám! Én vagyok az a bizonyos nevezetes, én egyike vagyok ennek a nevezetes populációnak! Én vagyok az a bizonyos legfontosabb ebből a hatalmas embertömegből. Ezért tetszik ez a póló! Ez nemcsak egy humoros kiemelés, kitűnni akarás, hanem egy őszinte lelki ráérzés a lényegre. Az evangélium szerinti lényegre. Arra, hogy Jézusnak a legfontosabb szám az egyes, a személyes kapcsolat. Nála a legfontosabb statisztikai szám az EGY! Luther lelki vívódásaiban nem az egyházegyetem sorsa miatt, a hívek, a papság seregeinek nyomorúsága miatt őrlődött, hanem saját lelki gyötrelmei miatt. Egyik énekében így kiált föl: „ A jócselekedet, erény nem segített énrajtam, Nem enyhített lelkem sebén, Bár imát mormolt ajka. Jaj, nem leltem vigasztalást, Enyészet rémes sírja várt S a borzalmas ítélet.” Érdekes, hogy van egy személyes menüje is ennek a World Statistics lapnak, ahol mindenki kiszámíthatja, hogy hányan éltek az ő születése napján. Talán még az is kimutatható, hogy hozzávetőlegesen hányadikak között született. Ez nagyon jó. Őszinte dolog megkeresni a helyünket. A reformáció által ismét középpontba állított Jézus Krisztus, az Íráson, az Evangéliumon keresztül azt hirdeti, hogy te, és én, személyesen fontosak vagyunk Neki. Ismeri formáltatásodat. A 139. Zsoltár szavai szerint: „Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.” Személyesen érted jött. 7 milliárd közül is megismer. Nem kell elkallódnod! Ne félj! Neki nemcsak egy szám vagy. Megváltói halálával nem T shirt-öt ajándékoz neked, hanem fehér ruhát, örök életet. Ha ezt elfogadod, akkor nem egy mókás-drámai gondolatot terjesztesz pólód feliratával a környezetedben, hanem egész életeddel, úgymond mellszélességgel hirdeted majd a 7 milliárdból körülötted élő kisebb nagyobb közösségben, testvéreidnek, barátaidnak, ismerőseidnek a megszámlált hajszálak evangéliumát és a többé számon nem tartott bűnök bocsánatát. Luther 95 tétele világosan hirdeti, hogy a halállal lejár, megáll a megbocsátás, a bűnbocsánat lehetőségének valósága. Hamis dolog a bűnbocsátó-cédula üzlet, mert jön az, akinek arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Viszont azt is hirdeti, hogy Jézus megváltói művének elfogadása leállítja, lenullázza bűnlajstromunkat. A World Satistics –nak mellettem vetítővászonra „kiszegezett” 60 tételén tovább peregnek a karakterek. Éppen a világ összes elítéltjeinek, bebörtönözötteinek növekvő számát láthatjuk. Elég! Itt a médiának már semmi szerepe nincs. Most, itt a bűnözési statisztikánál ki kell kapcsolnom ezt a honlapot. Talán ennél a pontnál derül ki legjobban, hogy fölösleges a rohanó szám meddő bámulása. Itt kell leállítani, mert éppen a bűneink tesznek bennünket tehetetlenekké. A statisztikai lapnak, és személyes életünknek a menüjéből hiányzik ugyanis egy fontos gomb. Hiányzik a RESET, a lenullázás lehetősége. Ne is keressük, ez csak egyedül Jézus Krisztus honlapján, a reformációban visszakapott Evangéliumban, az Újszövetségben van meg. Emlékszünk? Solus Christus! Üssük csak be a kódot: Róm. 8,1 – és olvassuk csak: „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak”. Ámen! (evangelikus.hu, 2012-04-24 10:44:31)