Missziológia dióhéjban

Missziológia dióhéjban

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter
Az Evangélikus Élet tavaly ősszel indult Küldetés rovatában eddig az egyházkerületi missziói lelkészek, illetve az országos missziói lelkész kapott szót. A következőkben egyházunk missziói bizottságának tagjai is szeretnék letenni a névjegyüket a témában. A bizottság elnökeként rövid missziológiai alapvetéssel szeretném bevezetni a sorozatot.

Az elmúlt harminc évben sok szó esett egyházunkban a misszió fontosságáról. Talán ezzel is szerettük volna jóvátenni, hogy előtte, közel négy évtizeden át, az ismert politikai okok miatt szinte hallgatni kényszerültünk az egyház missziói küldetéséről… Különben egy kicsit úgy vagyunk ezzel a témával, mint a focival, amelyhez szinte mindenki ért, legalábbis a nézőtéri bekiabálások szintjén. Sokan vélik úgy, hogy jól tudják, mit kellene csinálni, csak éppen kevesen akadnak olyanok, akik valóban készek is a pályára lépni.

Remek missziológiai könyvek sora jelent meg az elmúlt időben, segítendő, hogy megtaláljuk küldetésünk útját a mai világban. Ezek közül magam is ajánlottam párat olvasóink figyelmébe az elmúlt esztendőben: Gyülekezet a központban (Timothy Keller), Keresztyén misszió ma (Michael Goheen), Az utolsó idők munkásai (Stefan Paas).

De a legfontosabb, hogy odafigyeljünk a Mester, a csapatkapitány szavára, akinek kétezer éve meghirdetett missziói stratégiája ma is aktuális, iránymutató és célravezető. A misszióban sem adatik más kőszikla alap, mint Krisztus igéje. Ebből kiindulva kaphatunk választ a 21. században is küldetésünk öt alapvető kérdésére: Ki a küldő? Ki a küldött? Mi a küldemény? Hová szól a küldetés? Hogyan tölthető be a küldetés? Talán nem felesleges feleleveníteni és végiggondolni a jézusi missziói parancsok sorát, amely mai küldetésünknek is ábécéje, alfája és ómegája.

Ki a küldő? „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát…” (Mt 28,18–19) A misszió forrása, cselekvő alanya maga a Szentháromság, aki önmaga tökéletes szeretetköréből, ha úgy tetszik, „komfortzónájából” kilépve teremtő Atyaként elküldte a megváltó Fiút. Majd pedig elküldték a megszentelő Lelket, aki viszont már minket mozgósít a misszióra.

Ki a küldött? A missziói parancs a feltámadott Úr előtt térdre hulló („térdelőrajt”!), neki engedelmeskedni kész tanítványoknak szól: „Amikor meglátták őt, leborultak előtte…” (Mt 28,17) A misszió nem csupán bizonyos kegyességi körök, néhány elkötelezett egyesület ügye, hanem az egész egyház alapvető küldetése. Ahogyan egyházunk törvénykönyve fogalmaz: „Evangelizáló és missziói küldetése minden felelős egyházközségi tagnak van…” (2005. évi V. törvény 2. §)

Mi a küldemény? A küldő Úr az egyház legnagyobb kincsét (Luther 62. tétele!), az evangéliumot bízza ránk. Nem megőrzésre, hanem továbbadásra, megosztásra: „…hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15) Timothy Keller figyelmeztet: „Az evangélium jó hír és nem jó tanács… Nem valami, amit mi teszünk, hanem valami, amit értünk tettek, amire nekünk válaszolnunk kell.” Nem általában a Bibliát hirdetjük, hanem az élő Jézus Krisztust, akiben az örömhír, „az Ige testté lett, közöttünk lakott…” (Jn 1,14).

Hová szól a küldetés? A jézusi missziói stratégia egyre táguló koncentrikus körökben jelöli ki küldetésünk távlatait: „…tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8) Ebbe az irányba mutat a nyitott húsvéti sírnál a tanítványokat útba igazító angyali szó: „…előttetek megy Galileába…” (Mt 28,7) A Szentföldnek ez az északi tartománya már-már perifériának számított, ahogy maga Jézus nevezi Ézsaiás nyomán: „…pogányok Galileája!” (Mt 4,15)

Hogyan tölthető be a küldetés? Az utolsó, egyben talán legnehezebb kérdést Jézus tömören megválaszolta a már idézett, Lukács által feljegyzett missziói parancs nyitányában: „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…” (ApCsel 1,8) Ez az ígéret János evangéliumában már pünkösd előtt beteljesedik, amikor a Feltámadott zárt ajtókon keresztül toppan be félelemtől bénult tanítványai közé. „…megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! […] Ahogyan engem elküldött az Atya, és is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket!” (Jn 20,19–22)

Hogyan küld el Jézus? Ahogyan őt küldte el az Atya: féltő szeretetből és feltétel nélküli áldozatos szeretettel, amely kész életét is adni barátaiért, akikért eljött, akikhez küldetett. A mérce olyan magas, hogy úgy tűnik, csak átbújni lehet alatta. De ne feledjük, a jézusi missziói parancs mindig együtt jár az ígérettel: „… veletek vagyok. […] Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. […] A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre…” (Jn 14,25.18.26)

A missziói parancs és ígéret a tanítványoknak szól, akik készek ma is tanulni a küldetés Urától. Ebben segíthet ez a rovat, beleértve a korábban ajánlott könyveket is. Vedd és olvasd!

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 9–10. számában jelent meg 2020. március 15-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!