Mi történt Irsán? – Emlékek a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapból

Mi történt Irsán? – Emlékek a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapból

Share this content.

Forrás: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Facebook.com / Major János
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap így számolt be egy régmúlt irsai eseményről.

Irsára a superintendens, Fabinyi Teofil elnöktársával és a többi kísérettel június 17-én délután vasúton érkezett. Díszes bandérium, számos úri vendég, s nagy néptömeg élén, az érdemekben megőszült felügyelő, irsai Irsay Károly úr — ki ezen tisztét ernyedetlen buzgalommal 38 hosszú év óta viseli —, a főpásztort melegen üdvözölvén, a katolikus és evangélikus egyház harangjainak zúgása mellett, megtörtént a fényes bevonulás a díszes paplak elé, melynek udvarán Jankó Károly lelkész, Sárkány Sámuel érd. főesperes, és Kiss Endre pénztárnok által környezve, szép beszédet mondott. Rövid pihenés után felolvastatott a látogatási jegyzőkönyv, melyből kitűnt, hogy az egyház már 1714-ben létezett, s első lelkésze Konicsek Mátyás volt. Az imaház egy, Váracskay András, Irsay Pál és Buzogány Mihály református vallású urak által ajándékozott telken épült 1722-ben. Haramin András plébánostól sok zaklattatást kellett az evangélikusoknak kiállniuk, Bugács Ignác plébános annyira ment dühöngésében, hogy egy temetés alkalmával a lelkész számára készített asztalt és székeket saját kezével felforgatta. 1801-ben szenteltetett fel a jelenlegi szép templom.

A lelkek száma jelenleg 1633, kik a magyar nyelvet jól beszélik úgy, hogy az istentiszteletet minden második vasárnap magyar nyelven tartják. Az egyháznak állandó jótevői: irsai Irsay Károly, Irsay György és Irsay József urak, kiknek neveik a jegyzőkönyvben megörökíttettek. Az istentiszteleten a lelkész jeles beszédet, a főpásztor pedig kenetteljes buzdító szónoklatot tartott magyar nyelven, mely beszédek nagy hatással voltak a jelenlévő gyülekezetre. A visitatión, mint testimonium legale jelen voltak Dubraviczky Elek és Ladányi László szolgabíró urak. A főpásztor úr megtekintette a feldíszített iskolát, melyben Margócsy Sámuel tanító számot adott sáfárkodásáról csekély számmal megjelent tanítványaival, kik közül a vizsga már régebben megtartatván, a legnagyobb rész elszéledt. Ezután fényes ebéd volt a vendégszerető, áldozatkész Irsay György úri házában, hol lelkesítő zene szólt, s csengtek a poharak. A derék házi úr és kedves neje, Ivánka Jolán, kik az uniót tettleg képviselik, meleg és őszinte üdvkivánatokkal halmoztattak el. Éltetve voltak a 38 éves felügyelő Irsay Károly, Reinle őrnagy urak stb.

A kedves időzést félbeszakították az előrobogó úri fogatok, melyeken több diadalkapu alatt elhaladva tettük utunkat a közel eső Albertibe. E mezőváros határán, illetőleg szélén Szelecsényi Lajos üdvözlé a főpásztort, s számos lovas csapat kísérte a nagy menetet a paplak udvaráig. A templom előtt szép diadalív hirdeté az örömnapot; a paplakon Kiss Endre helyb. lelkész adott kifejezést hő érzelmeinek. A felolvasott jegyzőkönyv bizonysága szerint, Váracskay András kuruc-vezér 1710 ben hívta meg a híveket Szent-Maria heves megyei faluból, hol azok rövid idő előtt telepedtek le Kis-Szlatnya, Esztergály melletti faluból. 1729-ben Szeleczky Márton földesúr szigorú büntetéseket szabott az istentiszteletet mulasztókra és a káromkodókra. Az új templom 1778-ban épült. Az egyháznak van két, jól felszerelt iskolája, melyekben azonban most csak kevés tanuló volt jelen, mivel vizsga után volt már az idő. A felügyelői tisztet 27 év óta egyhuzamban teljesíti Kubinyi Géza úr. A lelkek száma 1888. Az istentisztelet magyar nyelven végeztetett, melyre úgy a vidéki úri rend, mint a köznép nagy számmal megjelent. A főpásztor itt is inté a híveket, hogy a magyar nyelv tökéletes elsajátítása által honfiúi kötelességüknek eleget tegyenek. A valóban épületes istentisztelet után következett a paplakon a társas étkezés, melyen az összes presbitérium részt vett. A lakomát fűszerezte a háziasszony, s nővére előzékeny szolgálatkészsége. Fel lettek köszöntve Maday Károly superintendens özvegye, a főpásztor, a kerületi-, esperességi- és helyi felügyelők, a lelkész és családja, Dubraviczky Elek, Fabinyi Gyula, Irsay György, Láng főesperes, Elefánt György s mások.

Címkék: Irsa - régmúlt -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!