Andorka Rudolf öröksége

Andorka Rudolf öröksége

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szerző: Fabiny Tamás, fotó: Andorka család archívuma, Evangélikus Országos Levéltár
Kilencven éve született Andorka Rudolf, az evangélikus egyházhoz mindvégig hű szociológusprofesszor. Életére, munkásságára és hitvallására Fabiny Tamás elnök-püspök emlékezik vissza.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem szokásos reggeli áhítatára gyülekeztünk a zuglói templomban. Közvetlenül kezdés előtt érkezett Andorka Rudolf professzor: egyik kezében aktatáska, a másikban fémbot. Annak csattogása kísérte lépteit, amíg a padhoz nem érkezett. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, nemzetközi hírű tudós, a rendszerváltozás után végre összeült zsinat elnöke volt – és halálos beteg. Ám a teológushallgatóknak tartandó szociológia-előadását nem akarta elhagyni…

Néhány héttel később a zsinat záróülésére már csak kerekesszékben jutott el, ám hihetetlen önfegyelemmel nagy ívű előadásban foglalta össze azoknak az éveknek a társadalmi és egyházi folyamatait. A múltról szólva megkülönböztette a totalitárius és az autoriter korszakot. Nagy tisztelettel és elismeréssel szólt azokról, akik vállalták mártíromságot, de azt kérte: „Becsüljük meg azokat is, akik rejtőzködtek, de hűségesek maradtak valláshoz és egyházhoz.” A rendszerváltás kapcsán pedig így fogalmazott: „Azt reméltük, hogy az úgynevezett történelmi egyházak […] lényeges szerepet játszhatnak egy szemmel láthatóan erősödő értékés erkölcsválság leküzdésében.” Ezután arról szólt, hogy az eufóriát felváltotta a kiábrándulás, az elégedetlenség, sőt az elkeseredés.

Zárógondolatai mégis derűlátóak voltak, és azt hangsúlyozta, hogy az egyházban a zsinati munkán keresztül meg lehetett tanulni, miként működik a demokrácia. „Diktatúra sehol sem érvényesült, a zsinat tagjainak manipulációja nem fordult elő, erre kísérlet sem történt. […] Ez nagy teljesítmény a mai Magyarországon, és ezzel biztosan jó irányban befolyásoltuk az egész magyar társadalmat.”

Kilenc nappal később, 1997. június 30-án aztán elhunyt. Hatvanhat évet élt.

 
 
CSALÁDBAN KAPOTT MINTA

Születésének (1931. április 30.) kilencvenedik évfordulója alkalmából emlékezem Andorka Rudolfra. Úgy látom, hogy ő a maga természetességével összhangot tudott teremteni olyan területek között, mint az egyházi és a közéleti szerepvállalás, a hit és a tudás, konzervativizmus és liberalizmus, valamint egyetemes sorskérdések és családi kapcsolatok.

Mindezt alighanem már génjeiben is hordozta. Egy interjúban ezt mondta: „Az egész család polgárinak és meglehetősen liberálisnak volt mondható. Ez következett az evangélikusságukból is. Mindkét ágra azt mondhatom, hogy a szélsőjobboldalnak vagy az erősen konzervatív jobboldalnak nem volt sem képviselője, sem hatása a családban. Mind elutasították a nácizmust, a faji ideológiát, az antiszemitizmust, és mindig polgári demokratikus, nemzeti liberális álláspontra helyezkedtek.”

Andorka Rudolf dédapja evangélikus lelkész, két nagyapja tanár, illetve orvosprofesszor, édesapja pedig tábornok, majd diplomata volt. Utóbbiról külön is szólni kell, hogy közelebb kerüljünk a személyiségéhez: „Ha a gondolkodásomat, életpályámat akarja valaki megérteni, ahhoz az egyik legfontosabb tényező apám élete” – vallotta. Nem véletlen, hogy vele kapcsolatban a faji ideológia és az antiszemitizmus elutasítását említette.

Az idősebb Andorka Rudolf tábornokként közelről látta Magyarország sodródását, személyesen figyelmeztette Horthyt a Hitlerrel kötött szövetség veszedelmességére. Aztán madridi nagykövetként is az angolszászokkal való kapcsolatokat igyekezett szorgalmazni. Ajánlatot kapott arra, hogy Londonban egy esetleges magyar ellenkormány tagja legyen, ám ő követi tisztéről lemondva hazajött, és bekapcsolódott a náciellenes polgári ellenállásba. Nem csoda, hogy Magyarország német megszállása után azonnal letartóztatták, és a mauthauseni koncentrációs táborba vitték. Túlélte, de sokáig nagyon gyenge volt fizikailag.

Már a koalíciós időkben látta, hogy nem jó irányt vesz az ország sorsa. Andorka Rudolf így idézi meg azt a felismerést, amelyet a következetes apa az akkor tizenéves fiával megosztott: „Még ágyban feküdt, amikor behívott magához beszélgetni. Akkor azt mondta: »Fiam, nem ilyen társadalmi, politikai rendszerért harcoltam, mint amilyen bekövetkezett.«”

 
CSÉPLŐGÉPTŐL A BÖRTÖNIG

Tudjuk, a diktatúra az egyházat is elérte. A gimnazistakorú Andorka ezt sajátos módon tapasztalta meg. A negyvenes évek második felében Ordass Lajos és Keken András körül nagyon komoly ifjúsági csoport működött, ám a politikai hatalom elhatározta, hogy ezt a kört szétrobbantja. Ehhez Grünvalszky Károly lelkészt használták fel. Édesapámtól magam is hallottam azt a történetet, amelyet Andorka Rudolf így mondott el: „Amikor Ordasst letartóztatták, Kekent is leváltották a Deák téri lelkészi pozícióból, és odahelyeztek egy másik, ma is élő lelkészt, aki kidobott bennünket a gyülekezetből. Ifjúsági csoportba jártunk minden szombaton. Egyszer megjelent, és közölte, hogy vagy felhagyunk a Keken Andrással való szolidaritással és az ő intencióinak követésével, vagy elmegyünk a Deák térről. Mi teátrális módon felkerekedtünk, és Gusztáv Adolf dalát énekelve – »Ne csüggedj el, kicsiny sereg…« – kivonultunk az udvarra, aztán az utcára.”

Jöttek a nagyobb próbatételek. Apját ez a rendszer is meghurcolta, így a fiú is csak segédmunkásként tudott elhelyezkedni. Jellemző Andorka alkatára, hogy ő ezt az időszakot valóságos élményként élte meg, hiszen közelről tapasztalhatta meg a munkásságnak a rendszerből mindinkább kiábránduló magatartását. Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni: a későbbi szociológus számára nagyon tanulságos iskola volt ez. Persze örült annak, hogy mellette esti tagozaton egyetemre járhat.

Idővel apját koholt vádak alapján négy évre bebörtönözték, a családot pedig a Besenyszög nevű faluba telepítették ki. Ahogy ilyenkor lenni szokott, csak kevés motyót pakolhattak össze. A fiatalember azonban magával vitte a Bibliát, a Shakespeare-összest, esztétikai és jogi könyveket, köztük angol nyelvű irodalmat. Egy középparaszt házának egyik szobájában hatan laktak. „Csatorna természetesen nem volt, minden héten hordtuk ki a budiból a fekáliát, és elástuk a kertben. Villany sem volt…”

Andorka ezúttal a paraszti életformával kapcsolatban szerzett tapasztalatokat: cséplőgép mellett dolgozott, de olykor kubikosmunkát is vállalt. Íme, ismét az alkati derű: „A kitelepítés tizenöt hónapjára – minden kínossága dacára – nem úgy emlékszem vissza, mint valami nagyon rosszra, sőt inkább úgy, mint hallatlanul érdekes élettapasztalatra.”

Később, a katonai szolgálat után folytathatta egyetemi tanulmányait, az 1956-os forradalom azonban az utcán találta. Röpcédulák terjesztése miatt öt hónapos börtönre ítélték. „Tizenöten voltunk egy kétszemélyes cellában. Szalmazsákon aludtunk, mint a heringek, mozdulni sem lehetett. Mindennek ellenére viszonylag békén viseltük egymást.”

Az idő múltával fokozatosan mind több szellemi munkát tudott végezni: fordítóként, majd könyvtárosként dolgozott, azután a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetéhez került. Egyre elmélyültebben foglalkozott demográfiai kérdésekkel, de rendszeresen publikált a társadalmi rétegződéssel és a mobilitással, különböző devianciaformákkal (így az alkoholizmussal) és főképpen a szegénységgel kapcsolatos tanulmányokat.

Az egyházi élettel kapcsolatos jó értékítéletét mutatja, hogy Káldy Zoltán 1987. májusi temetésén a következő szavakkal búcsúztatta a püspököt, aki csaknem három évtizeden át kormányozta erős kézzel az egyházat: „Mindig tragikusnak láttam az alakját. […] Püspökként meg kellett birkóznia a vállára nehezedő szinte embertelen feladatokkal. Küzdött, őrlődött, végül szó szerint összeroskadt a terhek alatt.”

A rendszerváltozást megelőző erjedés, illetve a szabad választások következében kinyíló világ bőséges feladatot és elismerést is adott neki: professzor, akadémikus, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora lett. 1990 végén Antall József miniszteri tárcát ajánlott neki, de ő inkább a kutatás és tudományszervezés feladatainál kívánt maradni. 1996-ban Széchenyi-díjat kapott.

 
ÉRTÉKVÁLASZTÁS JÉZUSI ALAPON

Az evangélikus egyházhoz mindig hű maradt. Ezzel kapcsolatban számos személyes emléket is őrzök. Gimnazistaként, majd teológushallgatóként hegyeztem a fülemet, amint a Deák téri istentiszteleteket követően a templomlépcsőn rögtönzött konferenciát tartottak tiszteletre méltó értelmiségiek. Olyan élményem is van, hogy feleségével nálunk vacsoráznak, és derűsen meséli: egy televíziós műsorban Marxról kérdezték, de ő inkább Max Weberről kezdett beszélni…

Amikor siófoki segédlelkészként szolgáltam, lányaival többször átjöttek Széplak alsóról, hogy részt vegyenek az istentiszteleten. Kisgyermekkorától haláláig rajongva szerette a Balatont. Ekkortájt Széplak alsón volt nyaralójuk, és nevetve mondta: a Dinnye nevű vitorlásuk a tó leglassúbb hajója.

1988 nyarának végén előadónak hívtam abba a balatonszárszói ifjúsági táborba, ahol a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz) megalakítását határoztuk el. Trabantommal egy másik táborból kellett elhoznom: talán a Rajk László Szakkollégium szárnyaikat bontogató politikusjelöltjeinek tartott ott előadást. Emlékszem arra az átszellemültségére, ahogyan a közéleti és az egyházi fórumon jelen volt. A Meviszt mindig szívből támogatta (Esztus lánya ottani szerepvállalását örömmel, de némi szülői aggodalommal kísérte figyelemmel), és aligha véletlen, hogy temetésekor a koszorúmegváltást a Bárka munka támogatására kérte a család.

A nyolcvanas és a kilencvenes években rendszeresen igényes tanulmányokkal ajándékozta meg egyházunk Diakonia, majd Credo című folyóiratát. Írásomat hadd zárjam egy olyan csokorral, amelyet az ezekben megjelent írásaiból állítottam össze.

Andorka Rudolf a nyolcvanas évek végén a vallási megújulásról szólt, amelyet elsősorban a nagyvárosi, fiatal felsőfokú végzettségűek között lehet megtapasztalni. Miért fontos nekem a magyar lutheranizmus? című esszéjében, a Diakonia 1990/1. számában így írt: „Nagyon fontos számomra, hogy a lutheranizmus, különösen Magyarországon, összekapcsolódott a társadalmi haladás eszményei melletti kiállással. […] hogy toleráns volt a más nézeteket elfogadókkal szemben. […] Számomra a magyar lutheranizmus egyik legvonzóbb jellemzője a magyarsághoz való viszony: a nemzet melletti elkötelezettség párosulása a más nemzetekkel szembeni mindenfajta ellenségesség elutasításával.”

A kilencvenes évek elején írt arról: a piacgazdálkodás együtt kell, hogy járjon az erkölcsi és az értékrend megerősödésével, amely téren az egyházak fontos szerepet játszanak. Intését ma is meg kell fogadnunk: „Ha az egyházak nem tudnak ennek a feladatnak megfelelni, akkor nemcsak saját jövőjüket ássák alá, hanem az egész magyar társadalomét.” (Piac és/vagy erkölcs? – A közgazdaságtan és a szociológia emberképe és társadalomképe, Diakonia, 1991/2. szám.)

Egy 1996-os írásában pedig – talán már betegsége tudatában – így bízott ránk ma is elvégzendő feladatokat: „Azt gondolom, hogy a keresztény egyháznak, a teológusoknak és az evangélikus »közembereknek« nagy erőt kellene a mai Magyarországon arra fordítaniuk, hogy közérthetően, a modern társadalom nyelvén és fogalmaival fogalmazzák meg a végső kérdésekre, az értékekre és az etikára vonatkozó válaszokat. […] Tisztában vagyok vele, hogy a véges erővel rendelkező Magyarországi Evangélikus Egyház és evangélikusok számára nagyon nehéz feladatokat fogalmaztam meg. Azt sem merném állítani, hogy erőfeszítéseink biztosan sikeresek lesznek, a magyar társadalom valóban fejlett, modern, demokratikus, igazi európai társadalommá fog válni. De a feladat elől nem szabad kitérnünk.” (Felzárkózás a fejlett társadalmakhoz vagy tartós elmaradottság? – Mit tehetnek a magyarországi evangélikusok? Credo, 1996/1–2. szám.)

Legutolsó tanulmányát jóval a megbeszélt határidő előtt adta le. Utólag értettük meg ennek okát: két héttel később meghalt. Andorka Rudolf már a címadással is hitet tett szakmai kiindulásáról: Szociológia – a szegények oldalán álló tudomány (megjelent a Credo 1997/1–2. számában). Az írásban aztán személyes hitvallást is megfogalmazott: „Visszatekintve saját életutamra, azt kell mondanom, hogy abban, hogy több különböző társadalomtudomány közül a szociológia művelése mellett döntöttem, biztosan szerepet játszottak azok a jézusi tanítások, értékek, amelyeket fiatalkoromban ismertem meg és tettem magamévá.”

Áldott legyen a kilencven éve született Andorka Rudolf emléke, ápoljuk odaadóan az ő szellemi és lelki örökségét!

 

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2021. május 2–1-i, 86. évfolyam 17–14. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Prőhle Gergely országos felügyelő visszaemlékezése IDE kattintva olvasható 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!