Ők is evangélikus hittanra jártak – Miért válasszuk gyermekünknek az evangélikus hit- és erkölcstant?

Ők is evangélikus hittanra jártak – Miért válasszuk gyermekünknek az evangélikus hit- és erkölcstant?

Share this content.

Budapest – A Luther Kiadó jóvoltából a napokban elkészültek az evangélikus hitoktatást népszerűsítő plakátok és szórólapok, amelyeket postáztak gyülekezeteinkbe, illetve oktatási intézményeinkbe, lelkészeink, valamint hitoktatóink számára. A szóróanyagokkal a szülők számára szeretnénk segítséget nyújtani a hit- és erkölcstanoktatás terén kínálkozó lehetőségek közötti választásban. Ezeket a szóróanyagokat igény szerint le is tudják tölteni az evangelikus.hu oldaláról (a cikk alján találhatóak a nyomdakész pdf fájlok). Az alábbiakban elolvashatják szülőknek, valamint lelkészeknek és hitoktatóknak szóló tájékoztatónkat, és megtekinthetik az evangélikus hitoktatást népszerűsítő videóinkat. Forrás: evangelikus.hu, hitoktatas.evangelikus.hu

SZÜLŐKNEK

Kedves Szülők!

A 2014/15-ös tanévben az általános iskolák elss és ötödikes tanulóinak az órarendjébe bekerül heti egy órában az erkölcstan vagy a helyette választható hit- és erkölcstan tantárgy. A Magyarországi Evangélikus Egyház az alábbiakban a szülk döntéséhez szeretne segítséget nyújtani. 

Mi jellemzi az evangélikus hit- és erkölcstanórát?

Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet?

Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de más, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?

Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár?

Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

Melyek az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei?

Jézus életének és tanításának megismerése.

Önismeret.

Emberi kapcsolatok.

A közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstanórát?

A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója.

Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára?

Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás.

Mi a jelentkezés módja?

A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára. A leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával, a leendő ötödikesek szülei pedig 2014. május 20-áig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

Szeretettel várjuk gyermekét 2014 szeptemberétől az evangélikus hit- és erkölcstanórákon!

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház, www.evangelikus.hu

KISFILMEK

LELKÉSZEKNEK ÉS HITOKTATÓKNAK

Kedves Lelkész és Hitoktató Testvérünk!

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014. szeptember elsejétől az állami fenntartású általános iskolákban az első és második, illetve az ötödik és hatodik évfolyamok, a hatévfolyamos gimnáziumok esetén a hetedik és nyolcadik évfolyamok (később felmenő rendszerben a többi évfolyam) számára is kötelezően választhatóvá teszi a vallásilag és felekezetileg elkötelezett hit- és erkölcstan tantárgyat. E levelünkkel a lelkészek, a hitoktatók és az egyházközségek szervezési munkáját és felkészülését szeretnénk segíteni, amikor a 22/2013. számú EMMI-rendelet alapján sorra vesszük a határidőket és a tennivalókat.

Az evangélikus egyházközségek lelkészeinek, illetve megbízott képviselőinek a jogszabályok szerint legkésőbb 2014. február 14-ig jelezniük kell hitoktatási szándékukat az egyházközségek területén levő állami általános iskolák igazgatóinál, és egyeztetni a megvalósítás folyamatáról és gyakorlati vonatkozásairól. Ezzel egy időben célszerű felvenni a kapcsolatot a többi keresztény felekezet hitoktatóival is.

Az állami általános iskolák igazgatói jelölik ki az iskoláikban a szülői tájékoztató időpontját, amely 2014. március 1. és március 14. közé kell hogy essen. Ennek időpontjáról az iskola igazgatója 10 nappal korábban értesíti a helyi egyházközség lelkészét. A hat évfolyamos gimnáziumokban nem kötelesek megtartani e szülői tájékoztatót, mivel ott nincs belépő első évfolyam.

A szülői tájékoztatón az egyház írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, a tanulónak és a szülőknek a hit- és erkölcstanoktatásról. A tavalyi szervezési nehézségekből tanulva azt javasoljuk, idén Gáncs Péter elnök-püspök levelét kinyomtatva, a lelkész elérhetőségeivel kitöltve minden lelkész juttassa el az egyházközségének területén lévő általános iskolák igazgatóinak. Amennyiben a szülői tájékoztatón nem a lelkész vesz részt, akkor 2014. február 28-ig kell elkészíteni az írásbeli meghatalmazást az adott hitoktató, presbiter vagy gyülekezeti tag számára.

A rendelet alapján, amennyiben az egyház képviselője nem tud személyesen jelen lenni a szülői tájékoztatón, írásbeli dokumentumokat (például plakát, szórólap, hittankönyvek, kerettantervek) hagyhat az iskolában, s az igazgató biztosítja, hogy e dokumentumokat a szülők megismerjék. A kerettantervek s a kisfilmek elérhetőek honlapunkon, a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója pedig legkésőbb 2014. február 14-ig eljuttatja azokat a plakátokat és szóróanyagokat az egyházközségek számára, amelyeket az oktatási intézményekben és egyházközségekben elhelyezve tájékoztatni tudják a tanulók szüleit a választható evangélikus hit- és erkölcstanoktatásról. 

Az iskola 2014. március 16. és március 31. között a honlapján és a helyben szokásos hirdetési felületeken közzéteszi a hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházak alapvető adatait és elérhetőségeit (az egyház megnevezése, a helyi lelkész neve s címe). A lelkészek feladata ehhez a pontos tájékoztatás megadása az igazgatók számára, az igazgatók pedig jelzik ezen adatok nyilvánosságra hozatalának tényét a lelkészekkel.

2014. április 1. és április 30. között, a kormányhivatal által meghatározott időpontban, megtörténik az elsősök beiratkozása az általános iskolákba. Mivel az elsősök szüleinek a beiratkozáskor nyilatkozniuk kell arról, hogy az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat választják-e, érdemes ezt megelőzően felkeresni az iskolaköteles korú nagycsoportosok szüleit, és tájékoztatni őket az előttük álló lehetőségekről.

A beiratkozáskor az egyház megnevezését, lelkészének nevét s címét írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja. Ezek alapján a szülő írásos hozzájárulását adja a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adatkezeléshez (gyermeke nevét és osztályának megnevezését megadják az egyház képviselőjének), és nyilatkozik arról, hogy az evangélikus hit- és erkölcstant választja. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola erkölcstanoktatást szervez a gyermek számára.

A beiratkozáskor jelen lehet az egyház képviselője, és igény esetén tájékoztatást nyújthat a szülőknek a hit- és erkölcstanoktatásról.

A beiratkozást követő három napon belül az iskola igazgatója átadja a lelkésznek az evangélikus hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulók nevét és osztályának megnevezését.

Ezen adatok átadását követő hét napon belül az iskola igazgatója egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról az egyházak képviselőivel. Az egyeztetés összehívásáért az igazgató felel, amennyiben viszont a hét nap ennek hiányában telik el, kérjük, hogy a lelkész kezdeményezze az egyeztetés összehívását. A 2014/2015. tanévtől a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő évfolyamok összevonhatók.

2014. május 20-ig kell nyilatkoznia a leendő ötödikesek szüleinek arról, hogy az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat választják-e. Minden lelkész és hitoktató testvérünknek javasoljuk, hogy az általános iskolák igazgatóival egyeztetve a félév során vegyen részt a negyedik évfolyamok szülői értekezletén, és ott röviden ismertesse az evangélikus hitoktatást és hittankönyveket.

Szintén 2014. május 20-ig kell írásban nyilatkozniuk azoknak a szülőknek is, akik az erkölcstanra vagy a hit- és erkölcstanra vonatkozó eddigi választásukat módosítani kívánják. E nyilatkozatukat mind az igazgatónak, mind az egyház képviselőjének meg kel küldeniük.

2014. szeptember 1-jétől ezen új rendszer szerint induló evangélikus iskolai hitoktatást új tankönyvsorozattal, kiegészítő segédanyagok biztosításával, szakmai tanácsadással és módszertani továbbképzések szervezésével segíti az Evangélikus Hittudományi Egyetem és az MEE Nevelési és Oktatási Osztálya.

Részletesebb tájékoztatásért keresse a https://hitoktatas.lutheran.hu/neveles/hittan/gyik oldalt, vagy küldjön e-mailt a hitoktatas@evangelikus.hu címre.

Hivatkozások: Honlap a hitoktatásról. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!