Információk az Országos Irodáról

Országos Iroda

1085 Budapest, Üllői út 24.
Postai cím: 1450 Budapest, Pf. 21.
Vezetékes telefon: 483-2260, 483-2265
Flottás mobil: 20/824-4888
Fax: 486-3554
Email: orszagos@lutheran.hu
Honlap: https://orszagos.lutheran.hu
Krámer György országos irodaigazgató
Zászkaliczky Pálné munkatárs

Osztályok

Diakóniai Osztály

Vezetékes telefon: 483-2264, 486-3548
Fax: 486-3548
Kelemen Anna osztályvezető
Csillik Gabriella szakmai referens
Mészáros Attila menekültügyi referens
Monori Mónika gazdasági referens
Oláh Róbert szakmai referens
Decmann Bertalan intézményi referens
Hunya Szilvia intézményi referens
Molnár István János intézményi referens

A diakóniai osztály koordinálja, szervezi az országos egyház és az egyház önkormányzati testületei által alapított, illetve fenntartott diakóniai intézmények működését. 
Figyelemmel kíséri az egyház által folytatott evangélikus diakóniai szolgálatot az intézményekben, és azokon kívül. 

Építési, ingatlanügyi és műemléki osztály

Vezetékes telefon: 486-3511
Ficzere Ilona osztályvezető
Helfrich Péter osztályvezető-helyettes
Budai Aranka titkárnő
Garai Péter műszaki referens

Az osztály feladata:
 • az országos Építési és Ingatlanügyi Bizottság munkájának segítése
 • adminisztráció, nyilvántartások vezetése
 • földhivatali információs rendszer adatainak szolgáltatása
 • támogatási igények lajstromba vétele
 • saját ingatlanok beruházásainak követése
 • műszaki segítségnyújtás, szakértői vélemények készítése
 • egyházi és állami jogszabályok nyomon követése, az azokra történő figyelemfelhívás és betartatás, illetőleg az azokhoz kapcsolódó, szükséges javaslatok elkészítése,
 • a MEE és annak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei (egyházközségek, intézmények stb.) volt egyházi ingatlanainak rendezése az 1991.évi XXXII. törvény alapján,
 • azon egyházi szervezettől érkező igények feldolgozása, amelyek az 1991. évi XXXII. tv. alapján nem rendezhetők, azaz amelyek belső egyházi kártalanításban részesülnek,
 • közreműködés a MEE és egyházközségei ingatlan tulajdoni helyzetének rendezésében, és a rendelkezésre álló dokumentációk archiválásra előkészítése
 • döntés előkészítési tanulmányok készítése
 • költségbecslések ellenőrzése
 • építkezések felülvizsgálata
 • egyházi belső szabályozás előkészítése
 • hatósági kapcsolattartás
 • archívum létrehozása, kezelése
 • egyházi beruházások bonyolítása
 • ingatlan üzemeletetési feladatok
 • berendezési tanácsadás, beszerzés

Szakmai felkészültség:
 • Több éves tapasztalat az építési tevékenység széles spektrumára vonatkozóan.
 • tervezői, szakértői jogosultság
 • beruházási gyakorlat
 • műszaki ellenőri engedély
 • folyamatos továbbképzés a kamarai követelményeknek megfelelően

GYÜLEKEZETEK

Egyházunk közel 400 különböző korú és stílusú templomot számlál, köztük sok a műemlék, és a felújítást igénylő épület.
A parókiák, gyülekezeti termek, gyülekezeti tulajdonú intézményi ingatlanok időnként, korszerűsítést, átalakítást igényelnek, de új építési beruházások is indulnak.
A lelkészek, felügyelők munkáját segíthetik a műszaki szakértők a beruházási program meghatározásában (mit és hogyan célszerű elvégeztetni), előzetes költségbecslés készítésében, szerződéskötésben, és kérés esetén a munkák felülvizsgálatában is.

INTÉZMÉNYEK

Az Országos Iroda Oktatási és Diakóniai osztályaival együttműködésben megkeresés alapján lehetőség nyílik az intézményi ingatlanok felmérésére, a fejlesztési, korszerűsítési elképzelések szakmai segítésére, pályázati anyagok műszaki tartalmának kialakítására.

Gazdasági Osztály

Vezetékes telefon: 486-3546
Fax: 486-3518
Email: penzugy@lutheran.hu
Csorba Gábor osztályvezető
Koncz Zsuzsanna főkönyvelő
Hódos Kármen Katalin pénzügyi vezető
Heizer Ildikó Zsuzsanna szolidaritási alap referens
Kiss Valéria hittan referens
Kósa-Hulej Erzsébet Klaudia hittan referens
Hokker-Nagy Nikoletta pénzügyi referens
Péter Adrienn pénzügyi referens
Farkas Szabina pénztáros
Meleg Réka adminisztrátor
Farkas Zsuzsanna könyvelő
Vetési Veronika könyvelő

A Gazdasági Osztály látja el az egyház pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb gazdasági feladatait, a közegyházi vagyon nyilvántartását, kezelését, felügyeletét. Feladata az egyház költségvetésének tervezése, teljesítésének nyilvántartása, végrehajtásának felügyelete.

Képviseli az evangélikus egyház gazdasági érdekeit a magyar állammal folytatott egyeztetéseken.

Részt vesz az egyházi szabályozók kidolgozásában, bevezetésében, működtetésében. Előkészíti a szakmai döntéshozatalhoz szükséges anyagokat.

Gyülekezeti és missziói osztály

Email: gyulmisz@lutheran.hu
Honlap: https://gyulmisz.lutheran.hu
Németh Zoltán osztályvezető
A. Balogh Éva gyülekezeti referens
Bárdossy Tamás gyülekezeti referens
Galambos Ádám gyülekezeti referens
Kendeh K. Péter lelkészi életpályamodell koordinátor
Koltai Zsuzsa teremtésvédelmi koordinátor
Mandák Csaba gyermek és ifjúsági referens
Tiborfi Mónika gyermek és ifjúsági referens
Jansik Tamás referens
Pintér Zsuzsanna hittan életpályamodell koordinátor
Szeli Noémi Szélrózsa koordinátor
Ecsedi Klára asszisztens
Trási Edina Margit ügyintéző

Jogi és testületi osztály

Vezetékes telefon: 486-3550
Dr. Benkő Ingrid osztályvezető
Gróf Gábor referens
Csótya Margit testületi referens
Nebenführer Irén Olívia testületi referens

Nevelési és Oktatási Osztály

Vezetékes telefon: 486-35-13
Email: oktatas@lutheran.hu
Honlap: https://epszti.hu/noo-fooldal
Varga Márta osztályvezető
Hallgatóné Hajnal Judit bajor-magyar partnerkapcsolati referens
Klimasz Ervin pénzügyi vezető
Koczor Tamás teológiai referens
Schwarczkopf Orsolya titkárságvezető
Libor Erika referens
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági referens
Várvédy Zsuzsanna gazdasági referens
Bak Péter felnőttképzési referens

A Nevelési és Oktatási Osztály látja el a fenntartói feladatokat és az ehhez kapcsolódó gazdálkodási tevékenységet a Magyarországi Evangélikus Egyház köznevelési intézményeiben. Összefogja és koordinálja a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás és az egyházi intézmények hittanoktatásának ügyeit. Oktatás-szakmai kérdésekben szorosan együttműködik az Evangélikus Pedagógiai Szakmai-szolgáltató és Továbbképző Intézettel, így segíti az evangélikus köznevelési rendszer hatékony működését.
Előkészíti a szakmai anyagokat az evangélikus köznevelést érintő egyházi döntéshozatalhoz, és támogatja a döntéshozók munkáját. A magyar állam felé képviseli az evangélikus nevelés ügyét. Ápolja az egyház köznevelési intézményeinek bel- és külföldi testvériskolai és kollegiális kapcsolatait.

Ökumenikus és Külügyi Osztály

Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Vezetékes telefon: 266-5532, 376-6006
Fax: 266-5532
Cselovszkyné dr. Tarr Klára osztályvezető
Bruckner Beáta bajor-magyar partnerkapcsolati referens
Balicza Klára referens
Tölgyesi Ágnes referens
Domokos Ildikó külügyi referens

Pályázati és fejlesztési osztály

1085 Budapest, Üllői út 24.
Vezetékes telefon: 486-3510
Flottás mobil: 20/824-6394
Fax: 486-3554
Email: kocsis.istvan@lutheran.hu
Honlap: https://palyazat.lutheran.hu
Kocsis István osztályvezető
Varsányi Réka pályázati referens
Kuti Lívia adminisztrátor

A Pályázati és Fejlesztési osztály feladata az egyház külső pályázati és egyéb fejlesztésekkel kapcsolatos feladatainak ellátása, koordinálása.
Feladata ellátása során a Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati rendszeréről szóló 1/2011. (V. 26.) országos szabályrendelet (a továbbiakban: pályázati szabályrendelet) szerinti, az országos iroda hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásával, véleményezésével, javaslattétellel, a garanciavállalás, az önrész, az előkészítési és az előfinanszírozási támogatások igénylésével kapcsolatban közreműködik:
a) a pályázati szabályrendelet szerinti elektronikus igénylési és ellenőrzési rendszer kereteinek kidolgozásában,
b) a pályázati szabályrendelet szükség szerinti átdolgozásában,
c) a pályázati szabályrendelet szerinti támogatásban részesülő pályázatok megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési feladatok bonyolításában,
Az egyházi szervezetek tájékoztatása az aktuális pályázati lehetőségekről. A pályázati ötletek megszületésének, és kibontakozásának támogatása, a pályázati folyamatok segítése tanácsadással, melynek keretében közreműködik:
a) a kiírt és tervezett pályázatokkal kapcsolatban naprakész információk nyújtásában a palyazat.lutheran.hu honlapon keresztül,
b) az egyes pályázati projektek előkészítésében tanácsadással és segítségnyújtással,
c) a pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatók, konferenciák, képzések szervezésében,
d) az egyházvezetés és az országos iroda tájékoztatásában az aktuális pályázati történésekről, a benyújtott és nyertes pályázatokról, az elkövetkező pályázati, forrásteremtési lehetőségekről, folyamatokról.
A Pályázati - Fejlesztési osztály ellátja az egyház által (önállóan vagy fenntartóként) bonyolított projektekkel kapcsolatos feladatokat.
Részt vesz az egyház által kiemelt jelentőségű projektek azonosításában, feladata a projekttervek elkészítésének és a megvalósításának koordinálása, segítése, tanácsadás.
Részt vesz az egyház pályázati stratégiájának kialakításában, a Projektstratégiai munkacsoport szakmai munkájának megalapozásában.

Igazgatóság

Dr. Benkő Ingrid jogtanácsos
Gombos Terézia személyügyi referens
Bagi Tamás rendszergazda
Serbán Tihamér rendszergazda
Boros Miklós gépjármű referens
Bense Krisztina iktató
Ecsedi Klára titkárnő
Trifán Krisztina asszisztens

Gondnokság