Poznanie premieňa na osobnú skutočnosť

Poznanie premieňa na osobnú skutočnosť

Share this content.

Evangélikus Élet, Ján Grešo
Vianoce, Veľká noc, Zoslanie Svätého Ducha – to sú tri hlavné okruhy kresťanských sviatkov. Spomedzi nich je zoslanie Svätého Ducha najslabsšie zapísané vo všeobecnom vedomí. Je to škoda, lebo posolstvo tohto sviatku je rovnako záväzné a dôležité ako posolstvo ostatných dvoch.

Menšia pozornosť je možno spôsobená tým, že si pri Vianociach a Veľkej noci vieme urobiť celkom konkrétne predstavy o ich obsahu, zatiaľ čo pri svätodušných sviatkoch – tak sa môže zdať – ide o nie čo nenázorné, abstraktné, ťažko predstaviteľné. Túto situáciu presne opísal Pán Ježiš, keď naznačil, že pôsobenie Ducha sa podobá vetru: „Vietor veje, kam chce, počujes jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide.” Nedokázame teoreticky uspokojivo opísať podstatu Svätého Ducha, ale výsledky Jeho pôsobenia sú konkrétne a zvrchovanie dôležité.

Biblickým podkladom svätodušných sviatkov je v prvom rade správa o zoslaní Svätého Ducha na apoštolov v 2. kapitole Skutkov apoštolov, ale okrem toho množstvo bib­lických výrokov o tom, čo všetko On koná, ako sa prejavuje v živote jednotlivcova živote cirkvi ako spoločenstva. Naše poznanie o Svätom Duchu by sa obohatilo, keby sme si vo svojej Biblii nejakou výraznou farbou podčiarkli každú zmienku o Ňom. Vedeli by sme, aké široké je pole Jeho pôsobenia, a zatúžili by sme, aby čím viac z neho bolo vidno aj na našom živote.

V liste Galatským je zoznam toho, čo apoštol nazýva ovcím Ducha. Ide o vlastnosti, ktoré majú charakterizovať každého skutočného kresťana. Keby stále, neprestajne pôsobili v živote všetkých, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, keby ich pôsobenie bolo vidno na osobnom, individuálnom správaní, keby pôsobili v naších rodinách, ale aj vo všetkých ostatných spoločenstvách, v ktorých sa kresťan pohybuje, bol by to cenný príspevok k ozdraveniu a obohateniu života v spoločnosti.

A všetko toto, také dôležité, životne dôležité aj pre nás každodenný život, je odvodené od pôsobenia Svätého Ducha.

Akého rázu je toto pôsobenie? Ide azda o nejaké magické pôsobenie, ktoré by sa dalo dosiahnuť magickými praktikami a ktoré by malo vplyv na človeka bez ohladu na to, či to chce alebo nechce? To určite nie. Pán Boh berie vážne ľudskú dôstojnosť a slobodu, ktorou On sá, obdaril nás ľudí. Svätý Duch určite neláme a neponizuje osobnosť človeka, ale naopak, pomáha jej k skutočnej plnosti a slobode. V jednom liste apoštola Pavla čítame krásne slová: „Kde je Duch Pánov, tam je sloboda.”

Ale ako potom vedie Svätý Duch človeka k tomu, aby sa v ňom pekné vlastnosti stali fungujúcou skutočnosťou? čítaním a študiom Biblie sa môže každý do podrobností zoznámiť s tým, čo je skutočná láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Naozaj by sme to mali urobiť, aby sme si osvojili čím presnejšie a podrobnejšie poznanie o tom, ale tieto vlastnosti chápe Sväté Písmo. Lebo láska, radosť, pokoj a všetko to ostatné je niečo celkom iné, keď o tom hovoríme bežným svetským spôsobom, a niečo celkom iné, keď pri týchto úvahách vychádzame zo zvesti Ježiša Krista, z posolstva prorokov a apoštolov. Toto všetko si môžeme a máme osvojiť usilovným štúdiom

Božia láska

Môžeme presne vedieť, čo znamená, že nás Pán Boh miluje absolútnou láskou a že nás z Jeho rúk nikto nemôže vytrhnúť. Ale ak začneme pocitovať nesmiernu radosť z toho, že sme takto milovaní a chránení, ak nás táto radosť bude sprevádzať cez všetky životné situácie, tak je ti dielo Svätého Ducha v nás.

Láska k iným

Môžeme presne vedieť, čo znamená milovať druhých ľudí: mať pre nich otvorené srdce, vedieť sa cítiť do ich položenia, vedieť ich pochopiť, a aj robiť konkrétne veci, aby sme im pomohli. Ale ak sa toto poznanie premení na skutočnosť, a my sa naozaj začneme podľa toho správať, každom stretaní s druhými, tak si môžeme byť istí, že je to dielo Svätého Ducha v nás.

Radosť

Môžeme presne vedieť, čo je kresťanská radosť: že je to radosť z Pána Boha, a to nie iba pre dary, ktoré nám dáva, ale radosť z Neho samého, radosť z toho, že sme Jeho deti a že môžeme na Neho orientovať svoje myšlienky a túžby: radosť z Pána Ježiša Krista, radosť z toho, že v Jeho spoločenstve môže človek cítiť lásku a pokoj. Ale ak sa toto poznanie stane živou skutočnosťou v našom živote a my budeme radosť prežívať vo všetkých situáciach – ešte aj v ťazkostiach a utrpení – tak si môžeme byť istí, že ona je dielom Svätého Ducha v nás.

Pokoj

Môzeme presne vedieť, čo je pokoj duše. Môžeme naspamäť poznať Ježišovú ponuku pokoja: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam: nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.” Ale ak tento pokoj skutočne pocítime a budeme ho nosiť vždy so sebou, a začne z nás žiariť aj do nášho prostredia, tak je to určite dielo Svätého Ducha v nás.

Odpustenie

Môžeme teoreticky vedieť, že druhým ľudom máme odpúštať, ak aj nám Pán Boh odpustil a odpúšťa. Ale ak skutočne začneme odpúštať druhým do srdca, ako to žiada Pán Ježiš Kristus, tak taký vnútorný div

vnás môže vykonať jedine Svätý Duch. Toto platí aj o všetkých ostatných veciach, ktoré sa spomínajú

v prečítanom zozname ovocia Ducha, ako aj o všetkých ostatných charakteristických znakoch nového kresťanského života, ktoré Biblia uvádza.

Nemali by sme si však myslieť, že sme už dosiahli cieľ svojej cesty, ak vo svojom živote môžeme zaznamenať niektoré prejavy pôsobenia Božieho Ducha. Pred sebou máme nesmierne dlhú cestu duchovného rastu. Kto si myslí, že už dosiahol všetko, čo bolo treba, ten sa nebezpečne mýli a začína stáť na jednom mieste, začína stagnovať To patrí medzi tie najhoršie veci, aké sa človeku môžu prihodiť. Našou túžbou musí byť, aby sme neprestajne rástli, pokračovali na ceste duchovného a mravného napredovania.

Uvedomili sme si, aké dôležité, nezastupiteľné, nenahraditeľné miesto má pri tom Svätý Duch. Pri každom čítaní Svätého Písma – keď si uvedomíme, čo nové cenne by malo byť pridané k nášmu duchovnému profilu –mali by sme prosiť o dar Svätého Ducha, aby sa aj to nové poznanie premenilo v nás na našu osobnú skutočnosť. Taká istá prosba by mala sprevádzať aj každú zvesť na službách Božích a pri každom inom stretnutí s posolstvom Božieho slova.

Keď vo svojom živote pocítime tento neprestajný pohyb smerom dopredu, keď sa nás zmocní radosť celkom nového typu z toho, že sa v našom živote objavujú vždy nové prvky kresťanskej existencie, potom pochopíme, aký ohromný význam má aj táto tretia výročná slávnosť cirkevného roku. Prosíme Pána Boha, aby sa aj tohtoročné slávnosti zoslania Svätého Ducha stal osobným, osobne prežitým sviatkom pre každého z nás.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!