IgeIdő - napi meditáció

Augusztus 1.
"És hallottam, hogy így szólt az oltár: Igen, mindenható Úr Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid." (Jel 16,7)

Ítélet alatt

A Jelenések könyvének 16. fejezete jelképes és súlyos látomásaiban megrendítő módon írja le az ókori Római Birodalomra váró csapásokat, amelyek végül is annak pusztulását okozzák. A prófétai jövendölés szinte szó szerint beteljesedett Róma történetében. A világot sújtó katasztrófasorozatban a szentek Isten tényszerű és részrehajlás nélküli ítéletét ismerik fel, illetve hirdetik ki.
Nem emberi értelemhez, ítélethez, jogossághoz vagy viszonossághoz mérten nyilatkoznak meg a vértanúk, akik közbenjárókként könyörögnek szüntelenül Isten és a Bárány, azaz Krisztus mennyei templomának szentélyében az emberiségért. Ugyanakkor Isten világkormányzó, történelmet is formáló akaratának titkába nyújtanak némi bepillantást Krisztust magasztaló hitvallásukkal. Szózatuk nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten áll az emberi történelem, a természet erőinek és történéseinek hátterében angyalainak légióival, akik maradéktalanul végrehajtják küldetésüket. Akkor is, amikor hírhozókként jelentik ki előre Isten örökkévaló tervét, és akkor is, amikor ítéletet hajtanak végre.
Fontos azt is látnunk, hogy a mennyei jelenések történéseinek sorozatában nem egyszerűen valamiféle isteni "vendettáról", bosszúról van szó a fenti eseményeknél. A bűn mivoltának és minőségének éppen az a lényege, hogy önmagában ítéletes és pusztulásra méltó. Abban a minőségében, ami a lényege, amit hordoz, és amiben szüntelenül megnyilvánul. Vagyis, hogy igaztalan, részrehajló, kegyetlen, tönkretesz és pusztít, megnyomorítva mindent, akarva-akaratlanul. Ezért és ezzel kihívja maga ellen a világmindenség Teremtőjének és Megváltójának cselekvését. Hogy tudniillik a szeretet, a jóság és az élet érdekében és érdekéért fellépjenek és megvédjék azt, ami isteni minőség: az életet. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Isten nem büntetéspárti, hanem életpárti. Azt oltalmazza, védi és táplálja, ami önmagából való, s ami Krisztusban teste töltött magára. Testét, az anyaszentegyházat és minden teremtményét is!


Szerző: Aklan Béla Sándor

 

Az IgeIdő kötet tartalma