IgeIdő - napi meditáció

Augusztus 11.
"Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban..." (ApCsel 11,23)

Örüljünk mások eredményének!

Az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben igénket megelőzően három igen fontos esemény megtörténtéről olvastunk már. Időrendben ezek a következők: az első István kivégzése; a második Saul megtérése; a harmadik pedig Péter Kornéliusz házában, ahol a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka.
Történt tehát ezek után, hogy az István halálát követő üldöztetés elől Jézus követői közül sokan elmenekültek Jeruzsálemből. Ezek eljutottak Föníciáig, Ciprusig és a szíriai Antiókhiáig. Amerre pedig jártak, bizonyságot tettek a feltámadott Jézusról, de nem hirdették másnak az evangéliumot, csak a zsidóknak (ApCsel 11,19).
Volt e menekültek között azonban néhány ciprusi és cirénei férfi, akik Antiókhiában a görögöknek is hirdették a feltámadott Jézust. Isten pedig megáldotta a szolgálatukat, amint a Cselekedetek könyve bizonyságot is tesz arról, hogy sokan hittek, és megtértek az Úrhoz.
Ezután történt, hogy Barnabást kiküldték Jeruzsálemből Antiókhiába. Barnabás, akinek a neve azt jelenti: vigasztalás fia, eredetileg egy József nevű ciprusi lévita, akinek az apostolok adták a Barnabás nevet. Ő az, aki ApCsel 4,37 tanúsága szerint eladta a földjét, és annak árát az apostolok lába elé tette a gyülekezet támogatására. Itt, az Apostolok cselekedetinek 11. fejezetében is csupa jót olvasunk róla: derék ember volt, nem utolsósorban Szentlélekkel és hittel telve.
Ez a Barnabás érkezett tehát Antiókhiába, és vette át a gyülekezet gondozását. Amikor megérkezett, megörült Isten nagy kegyelmének, hogy a pogányok között is gyülekezetet támasztott, s hogy a Szentlélek sokakat elhívott a Krisztus-hitre.
Barnabás bizonyságtételének középpontjában pedig a feltámadott Úr áll, s arra biztatja az antiókhiaiakat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg Jézusban. Tehát nem másból, csak egyedül belső meggyőződésből, más szóval: hitből. Mert aki hittel megmarad a feltámadott Jézusban, annak örök élete van! Ámen.


Szerző: Veperdi Zoltán

 

Az IgeIdő kötet tartalma