IgeIdő - napi meditáció

Október 26.
"Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat [...], mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék..." (Lk 1,46.48)

Ajándékba kapott élet

Mária boldogsága abból a tapasztalatból fakad, hogy életét úgy ismeri fel, mint amit nem a kell, a kényszeredettség ural, hanem Isten ajándékozó szeretete. Megalázottsága boldogsággá változik, mert személyét az ajándékba adott élet feletti öröm hatja át. A halál spirituális értelemben is az élet ellensége, amit legyőzött a jó és a rossz világában megjelenő Jézus (nevének jelentése: Isten megszabadít). Ezért a puszta vitalizmus kétségbeejtő varázslatát, az élni kell (a saját erőnkből és forrásainkból) imperatívuszát megtörte és helyettesíti Krisztus könyörületes uralma, aki teremtményeinek éleét ajándékká változtatja, és nem parancsba adja; az élet evangéliumát kínálja a megfelelés kényszere helyett. A halál, a földi létezés megszűnte ellenség, de nem abszolút értelemben, hanem az utolsó olyan végső és ezért mindig szemközt velünk álló ellenségként, ami "eltöröltetik" (1Kor 15,26). Aki felismeri és hiszi, hogy Krisztusban örök élete van, aki az új közép, aki által élettörténetünk van, ami mindig szövevényes, nehéz, és egyúttal a boldogság előhírnöke, abban tudatosul, hogy eme ajándék nélkül is van élete - örök élete.


Szerző: Orosz Gábor Viktor

 

Az IgeIdő kötet tartalma