Skip to main content

Ökumenikus és külügyi munka

„Eredj és nézed meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj!” (1Móz 37,14)

Ökumenikus kapcsolatok

Az ökumené, azaz a különböző keresztény felekezetek közötti kapcsolat ápolása fontos szerepet tölt be a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) életében. Külföldi kapcsolatai mellett ezért szoros együttműködést folytat a Magyarországi Református Egyházzal és a Magyar Katolikus Egyházzal. A három történelmi egyház rendszeresen egyeztet a mindegyiküket érintő egyházi, társadalmi kérdésekben, a gyülekezetek pedig országszerte tartanak közös alkalmakat, elsősorban a minden januárban megrendezett ökumenikus imahét keretében, de az év során lehetőség szerint többször is.

Az MEE tagja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) is, amely összesen 11 tagegyházat (köztük a Magyarországi Baptista Egyházat, a Magyarországi Metodista Egyházat és a Magyar Pünkösdi Egyházat) és 20 további együttműködő egyházat vagy egyházi szervezetet tömörít.

Szintén fontos együttműködési színtér a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS), amelynek az MEE alapító tagja. A MÖS – az egyik legjelentősebb hazai segélyszervezetként – belföldön, a határon túl és távoli országokban (pl. Irakban és Afganisztánban) is igyekszik segíteni a rászorulókon.

okumenikus es kulugyi munka bibelmobil

Nemzetközi kapcsolatok

A tágabb értelemben vett ökumené nemcsak a többi magyarországi felekezetre, hanem nemzetközi partnerekre is kiterjed. Az MEE széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik mind Európában, mind a világ más részein. Partnerszerződés keretében együttműködik a Bajorországi Evangélikus Egyházzal, az Olaszországi Evangélikus Egyházzal és a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházzal, és közel százéves kapcsolat fűzi a Finnországi Evangélikus Egyházhoz is.

Az MEE három egyházkerületének mindegyike rendelkezik északi testvérkapcsolattal (Északi Evangélikus Egyházkerület – Norvégia/Møre; Déli Evangélikus Egyházkerület – Svédország/Linköping; Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület – Finnország/Mikkeli), a testvérkapcsolatok gyülekezeti és intézményi szinten is megjelennek. Közel 40 magyar–bajor és ugyanennyi magyar–finn testvérkapcsolati szál működik különböző intenzitással évtizedek óta. E bilaterális kapcsolatok lehetőséget teremtenek a személyes találkozásokra és egymás jobb megismerésére éppúgy, mint a különböző területeken (pl. az oktatásban, a szeretetszolgálat és az ifjúsági munka területén) történő tapasztalatcserére. Az ötévente megrendezett bajor–magyar partnertalálkozó pedig lelki feltöltődést, kulturális élményeket és jó közösséget nyújt a német és magyar résztvevőknek.

Nemzetközi programokból amúgy sincs hiány. Mivel az MEE tagja jó néhány nemzetközi egyházi szervezetnek, lelkészei és képviselői résztvevőként és közreműködőként is megjelennek számos nemzetközi konferencián és programon. A nemzetközi szervezetek sorában kiemelkedő szerepet tölt be a Lutheránus Világszövetség (LVSZ), amely több mint 77 millió evangélikust képvisel 99 országban. A genfi központú szervezet elsősorban az önállóan működő evangélikus egyházak közös teológiai, társadalmi és humanitárius munkáját koordinálja.

Az MEE további nemzetközi partnerei az Egyházak Világtanácsa, az Európai Egyházak Konferenciája, az Európai Protestáns Egyházak Közössége, valamint számos egyéb tematikus szervezet (pl. a környezetvédelem, a hitoktatás, a segélyezés és a zsidó-keresztény párbeszéd területén).

okumenikus es kulugyi munka motorradfahrer

Kapcsolattartás a külhoni magyar evangélikus közösségekkel

Az ökumenikus és külügyi munka egyik legfontosabb része a külhoni magyar közösségekkel megélt, közös hitvalláson alapuló kapcsolattartás. Az MEE szorosan együttműködik az erdélyi magyar evangélikusságot tömörítő Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházzal, és támogatja a Felvidéken, Gömör és Alsószeli környékén élő, valamint a Szlovéniában, a Muravidéken működő magyar ajkú gyülekezeteket, továbbá lehetőségeihez mérten gondozza és támogatja a nyugati és tengerentúli diaszpórában élő evangélikusokat, protestánsokat. Így az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezethez tartozó, valamint az őriszigeti önálló gyülekezetben élő evangélikusokat, a Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (kiemelten Stuttgart, Berlin, Drezda, Lipcse) és a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség gondozásában (Helsinki, Tallinn, Svédország) otthonos protestánsokat, végül, de nem utolsósorban az Egyesült Államokban, az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia (AMEK) kötelékében, valamint Argentínában élő magyar közösségeket is.

 

Az MEE Országos Irodája Ökumenikus és Külügyi Osztályának küldetése, hogy az egyházat a világ és benne Európa evangélikusságának szerves részévé tegye, emellett pedig kapcsolatot tartson más protestáns – elsősorban evangélikus – egyházakkal, és lehetővé tegye egyháztagjai számára, hogy maguk is megtapasztalják a testvérkapcsolatok, külföldi konferenciák közös hitünkön alapuló gazdagságát, és segítsenek képet adni Magyarországról, elsősorban az MEE-ről.