Új zsoltárfordítás – Átformáló imádság

Új zsoltárfordítás – Átformáló imádság

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter
A zsoltárok a Biblia egyik legnépszerűbb olvasmánya, amelyet gyakran adnak ki önálló könyvként is. Ezért esemény minden friss fordítás, amely újabb felfedezéseket kínál. Különösen is figyelemre méltó, ha olyan bencés szerzetes a fordító, mint Simon Tamás László OSB, aki 2015-ben már megörvendeztetett minket egy remek Újszövetség-fordítással. A zsoltárok közös olvasása, éneklése, a zsolozsmázás a bencés szerzetesi közösségek mindennapi lelki kenyere, de protestáns istentisztelet sem képzelhető el zsoltárolvasás vagy -éneklés nélkül. Vajon miért ilyen fontos számunkra ma is ez a több ezer éves, igencsak vegyes műfajú, tartalmú, hangulatú versgyűjtemény?

A zsoltárok nem kevesebbet bizonyítanak, mint hogy lehetséges az őszinte párbeszéd Isten és ember között. Az ige nem csupán Isten kinyilatkoztatott szava az emberhez, nemcsak monológ, hanem dialógussá tágul, hiszen Isten várja, mi több: el is várja az ember válaszát. Sőt még azt is jól tolerálja, ha ezt a párbeszédet az ember kezdeményezi: „Hozzám kiált, és válaszolok neki…” (Zsolt 91,15)

A működő párbeszéd könyve. Erről a kölcsönös kommunikációs lehetőségről Veres András püspök így ír a könyv ajánlásában: „A zsoltárok a bibliai imádság gyönyörű példái. Megemlékezve Isten ígéreteiről, nemzedékről nemzedékre élesztgetik a reményt: a Mindenható teljességre viszi mindannyiunk életét és sorsát. A zsoltárok továbbá annak is tanúi, miként válik a könyörgés, a panasz, és a dicséret Isten igéjévé Izrael és az Egyház számára, illetve annak, hogyan válhat a kinyilatkoztatott szó minden ember legbensőbb vallomásává. Ugyanaz a Lélek indítja Isten művét és az ember válaszát.”

Pünkösd ünnepe után írom ezeket a sorokat. Amerikai evangélikus hittestvéreink az egyházi esztendőnek ebben a mostani, hosszú, helytelenül „ünneptelennek” tartott szakaszában a vasárnapokat nem Szentháromság ünnepétől, hanem pünkösdtől számolják. Hiszen a Lélek az, aki megeleveníti a holt betűt, a száraz csontokat, és szárnyakat ad a mélységből az ég felé kiáltó emberi hangnak. Ő Isten és ember, valamint ember és ember között Bábel óta megsérült párbeszéd gyógyítója, helyreállítója. Ő a kommunikáció és a kommunió lelke!

Jézus imakönyve. Ez a Lélek juttatja eszünkbe, hogy a Zsoltárok könyve Jézus kezében, szívében és ajkán is otthonos volt. A Mester azon az utolsó estén zsoltárokat énekelve vonult ki tanítványaival az Olajfák hegyére (Mt 26,30). A golgotai kereszten is egy ismert zsoltársorral kiáltott az ég felé: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46 – Zsolt 22,2) Utolsó szava szintén egy zsoltáridézet: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” (Lk 23,46 – Zsolt 31,6)

Veres András püspök is hangsúlyozza: „Keresztényként hisszük, hogy Krisztus hangja szól a zsoltárokban. Őáltala, ővele és őbenne lesz ez a távoli időkből érkező szöveggyűjtemény mindannyiunk személyes és közösségi imája.”

Hogyan olvassuk a zsoltárokat? Pontosabban: hogyan imádkozzuk? Az ajánlás Ferenc pápa bölcs tanácsát idézi Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításából: „Egy bibliai szöveg értelmezéséhez türelemre van szükség, félre kell tenni minden sietséget, időt kell rászánni… Nem érdemes hozzáfogni a bibliai szöveg olvasásához, akkor, ha gyors, kön - nyű vagy közvetlen eredményre akarunk jutni.”

A karanténidőszakban naponta többször forgattam ezt az új fordítást, és magam is megtapasztaltam, ezt: egy-egy zsoltár reggelire, illetve vacsorára bőségesen elegendő; megemésztendő lelki táplálék egy egész napra. Forgatni kell az igét a szívünkben, ahogyan Máriáról olvassuk az evangéliumokban. Vagy ahogyan bencés testvérektől hallottam: az igét meg kell rágni, és vissza kell „kérődzni”…

Ha ilyen módon olvassuk, imádkozzuk a zsoltárokat, akkor bekövetkezhet a csoda, amiről Simon László Tamás az utószavában – amely valójában hatvanöt oldalas igényes tanulmány a Zsoltárok könyvéről – így ír: „A zsoltárokban imádsággá érlelt élettapasztalat minden istenkereső ember számára útmutató és útitárs lehet, hogy újra meg újra visszataláljon élete szilárd alapjához… Az imádság nemcsak megismertet minket valamivel, hanem át is alakít bennünket.”

Mindez személyes élményemmé vált, amikor a közelmúltban édesanyám temetésére készülve felfedeztem a 48. zsoltár utolsó versének valóban új fordítását, ami vigasztalást, új távlatot ajándékozott személyes gyászomban. Eddig így ismertük ezt a mondatot: „Ő vezet minket mindhalálig.” Mennyivel többet ad, ahogyan Simon Tamás László fordítja: „Ő vezet át minket a halálon.”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 25–26. számában jelent meg 2020. július 5-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!