Úrvacsora oltárképeken – Remekművek a reformáció korából

Úrvacsora oltárképeken – Remekművek a reformáció korából

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Isó M. Emese
Luther Márton a Kis kátéban azt tanítja az oltáriszentségről, hogy az „Jézus Krisztus Urunk valóságos teste és vére kenyérben és borban, amelyet Krisztus maga azért rendelt, hogy azt mi, keresztények együk és igyuk”. Az úrvacsora közösség a feltámadott, élő Krisztussal, és egyben előképe a mennyei vacsorának. Ennek megfelelően az úrvacsora szentsége az evangélikus oltárképek leggyakoribb témája.

Maga Luther kifejezetten az utolsó vacsorát ajánlotta az evangélikus templomok oltárképeinek témájául, és id. Lucas Cranach is törekedett a 16. században olyan kompozíciók megalkotására, amelyek – folytatva a mindenki által ismert hagyományokat, használva a népszerű és jól érthető jelképeket – oltárképként szolgálhatnak az evangélikus gyülekezetekben.

Luther mint tanítvány

A legismertebb ilyen alkotás a wittenbergi oltár, amelyet 1547 szeptemberében állítottak fel a városi tanács határozatára a városi templomban (Stadtkirche). A főképen a bibliai utolsó vacsorát látjuk. A tanítványok kerek asztal körül ülnek, élénk beszélgetést folytatnak, egymás felé fordulva. Társalgásukat nézve láthatjuk, hogy már elhangzottak Jézus szavai: „Bizony, bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem.” (Jn 13,21) Krisztus alakja nem uralja a kompozíciót, nem emelkedik a többiek fölé, dicsfény sem emeli ki. Az asztal bal oldalán ül, s bal karjával az alvó János apostolt öleli magához. A kép izgalmas mozzanata az, ahogyan Krisztus az asztalnál ülő Júdás – azonosítását egyértelművé teszi a háta mögött rejtegetett, harminc ezüstöt tartalmazó pénzeszacskó – szájába adja a falatot, ezáltal pedig illusztrálja az evangéliumot, hiszen az árulót a bemártott falattal jelöli ki. Az pedig, hogy nem csupán nyújtja felé az ételt, hanem kezével teszi a szájába, azt is jelzi számunkra, hogy Krisztus senkit sem rekeszt ki az úrvacsorából való részesedésből. Krisztus Júdásra tekint közben, nem folyik a tanítványok közti beszélgetésbe.

A festő a szolgáló képében önmagát örökítette meg, és a tanítványok közé festette Luther Mártont is, éppen hozzá fordul, és borral tölti meg a kupáját. A kompozíciót visszafogott márványarchitektúra, reneszánsz lodzsa fogja össze, amelyen át egy város látképe tárul elénk.

Több műalkotás, amely protestáns értelmezésben született meg, és az utolsó vacsorát ábrázolja, gyakran elhagyja a húsvéti bárány megjelenítését. Ezeken Jézus az asztalfőn ül, körülötte borral teli kelyheket látunk, a tanítványok előtt a tányérokon pedig kenyér van, abból esznek, poharukba szolgáló tölt bort egy díszes kancsóból. Az ilyen művek tehát képileg szólnak amellett, hogy Krisztus nemcsak a kenyérben, hanem a kenyérben és a borban is valóságosan van jelen.

Kortársi realizmus

A wittenbergi oltárkép fő jelenetét két oldalról – az oldalszárnyakon – a kereszténység egy-egy alaptanításának ábrázolása szegélyezi. A bal oldalon a keresztséget látjuk, amelynek szentségét Melanchthon szolgáltatja ki.

A jobb oldalon a gyónást mint az úrvacsorára való felkészülést örökítette meg a festő. Johannes Bugenhagen, a wittenbergi városi templom lelkésze mindkét kezében kulcsot tart. A kulcsok a bűnök megbocsátása és megkötése hatalmának szimbólumai; e hatalmat Krisztus Péternek (Mt 16,19), illetve az apostoloknak adta át („Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is” – Mt 18,18). A képen a kulcsok tehát egy kortárs kezében jelennek meg, illusztrálva azt a reformátori álláspontot, hogy az oldás és kötés hatalma nem egy bizonyos személynek adatott, hanem az egész egyháznak.

Azzal a megoldással, hogy Cranach a helyi egyházi gyakorlatot és közösséget foglalta képbe, megjelenítve rajta a könnyen felismerhető reformátorokat, egyfajta „kortársi realizmust” hozott létre az oltáron. Ezzel a megélt hit dokumentumává is válik a kép. És annak is példája, hogy az evangélikus oltárképeken gyakran nemcsak a gyülekezet vezetői, de maga a közösség, tehát laikus tagjai is megjelennek ott, ahol korábban csak a papság vagy a donátorok foglalhattak helyet.

Ennek megfelelően a predellán – az oltárasztalon lévő polcon, amelyen az oltárkép áll, és ugyancsak festett díszítést szokott kapni – az egy évvel korábban, 1546 februárjában elhunyt Luther Márton látható, amint az eleven gyülekezetnek prédikál. Ráadásul abban a templomban, azon a helyszínen, ahol életében oly sokszor szólt hozzájuk. A falból kiemelkedő szószékről – amilyen a valóságban nincs az evangélikus templomokban – tanító reformátor előreszegezett ujjával a feszületre mutat. A panel kompozícióját uralja a keresztre feszített Krisztus; a szinte teljesen homogén terem, ahol a jelenet játszódik, kiemeli alakját. A drámai hatást a szélcsendes térben is erőteljes hullámokat vető drapéria fokozza. A tábla közepén megjelenített Ige a reformáció alapja is. A kép mint tételmondat jelenik meg előttünk. Bal oldalon látható a gyülekezet, amint Luther Márton szavait hallgatja. A prédikátor mozdulata, amellyel egyik kezével Krisztusra mutat, míg a másikat a Biblián nyugtatja, egyértelművé teszi tanításának témáját, felidézi számunkra böjti prédikációját, amelyet Wittenbergben mondott el 1522-ben: „…a feszület, mely itt áll, nem az én istenem, hanem csupán egy jel.” Nem csak erre a beszédére utal a kompozíció, Luther a legfontosabb tanítását is kifejezi: minden igehirdetésnek Krisztusra mutatónak, Krisztust hirdetőnek kell lennie.

Az egy sorban megfestett keresztség, oltáriszentség és gyónás olyan témák, amelyeket Luther a Kis kátéban is kiemelt, és amelyek a keresztény tanítás alaptételei. Ez a három kép, három tétel mintegy szimbolikusan is a predellán, illetve az azon megfestett áldozaton nyugszik, illetve alapszik: „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11)

Mindhárom panelen, amely az utolsó vacsorát veszi körül, egy-egy jelentős wittenbergi reformátor jelenik meg. Tehát a legfontosabb tanítások és a legfontosabb tanítók láthatók együtt egy oltárképen, a közösség aktív prédikátoraiként. Ezzel a festő olyan ikonográfiai eszközkészletet alakított ki, amely egyszerre felekezeti és német is.

Csak az Írás

A kortárs realizmus csúcsosodik ifj. Lucas Cranachnak szintén az utolsó vacsorát ábrázoló képén, amelyen a tanítványok helyében reformátorok, teológusok és protestáns fejedelmek jelennek meg. A képet a dessau-mildenseei templomnak festette 1565-ben. Krisztus balján Philipp Melanchthon (1497–1560), míg jobbján közvetlenül III. György, DessauAnhalt fejedelme (1507–1553) ül, aki lelkészi szolgálatot is teljesített. Mellette ül Luther, s őt követi Justus Jonas (1493–1555), Johannes Bugenhagen (1485–1558) és Kaspar Cruciger (1504– 1548). A bal oldalon Melanchthont Berthold Bernhardi (1487–1551), Johann Pfeffinger (1494–1573), Johann Forster (1495–1556) és Georg Major (1502– 1574) követi, tehát a legtöbb szereplő a kép elkészültekor már nem volt az élők sorában. A bort felszolgáló figura a kép előterében feltehetően maga a festő.

Az alkotó itt is azt a megoldást használta, hogy Krisztus – az asztal túloldalán ülő – Júdás szájába teszi az ételt. Júdás alakját a kutatás nem tudta azonosítani kortárs szereplővel; vele átellenben Állhatatos János szász választófejedelem ül, míg az előtérben térdeplő alak valószínűleg Johann Joachim (1509–1561), Anhalt hercege. A háttérben Personen Wolfgang (1492–1568), II. János (1504–1551), I. Károly herceg (1534–1561), Joachim Ernst (1536–1589) és VII. Bernhard (1540– 1570) jelenik meg. Az ajtóban megjelenő két alakot még nem sikerült azonosítani.

A solus Christus, sola scriptura, sola fide, sola gratia szellemiségének talán legesszenciálisabban a dinkelsbühli evangélikus templom különleges Utolsó vacsora oltára felel meg, amely csupán írást mutat (Schrift-Bild-Altar). Az 1537-ben készült oltár kialakításában a predellákhoz hasonlít. Ezeken ugyancsak rendszeres, hogy ennek a témának adjanak helyet, de ezt általában a képi megjelenítés segítségével teszik, itt azonban a festő az úrvacsora szereztetéséről szóló bibliai igehelyet örökítette meg németül, a gyülekezet tagjainak anyanyelvén. 

A Cranach, illetve műhelye által festett képek – Luther tanácsai nyomán – tökéletes képi megfogalmazásai a reformátor által vallottaknak. A wittenbergi oltárkép, amely esszenciáját kívánta nyújtani az evangélikus egyház tanításának, emlékképévé vált a wittenbergi reformáció történelmének is, és az egyik legnagyszerűbb megvalósulása annak, amikor a kép alárendelődik a szövegnek, miközben képként is értékes marad (sőt!). 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 1–2. számában jelent meg 2020. január 19-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!